Din Sosyolojisi
Vize 2015
1.
“Tanrı Sitesi” adlı eserinde ortaçağ hıristiyan dünyasındaki mistik görüşün esaslarını anlatan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Saint Augustin
Soru Açıklaması
2.
“Din Sosyolojisi” terimini ilk kez kullanan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Durkheim
Soru Açıklaması
3.
“Sınırları belirlenmiş bir konunun, küçük bir grubun ya da örnek bir olayın tüm yönleriyle dar boyutlu ve derinlemesine incelenmesi” olarak tanımlanan araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Monografi
Soru Açıklaması
4.
Sosyoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Sosyoloji normatif bir bilimdir.
Soru Açıklaması
5.
“Sosyoloji” kelimesini ilk kez kullanan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Comte
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi doğulu ve batılı bazı bilim adamlarınca “sosyoloji” ve “din sosyolojisi”nin öncüsü ve kurucusu olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "C" İbn Haldun
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun’un “tavırlar nazariyesi” olarak da bilinen tarih teorisine göre toplumların tarihsel süreçlerinde yer alan 5 dönemden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Savaş
Soru Açıklaması
8.
Din sosyolojisi biliminin Cumhuriyet dönemindeki ilk müstakil eseri olan ve 1943 yılında yayınlanan “Dini Sosyoloji” adlı kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hilmi Ziya Ülken
Soru Açıklaması
9.
Farabi’ye göre aşağıdakilerden hangisi “erdemli toplumu” yönetecek olan erdemli bir devlet başkanında bulunması gereken 12 özellikten biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Dindarlık
Soru Açıklaması
10.
İbn Haldun bulduğunu belirttiği, konusu medeniyet ve toplum olan yeni bilim dalına ne ad vermiştir?
Doğru Cevap: "D" İlm-i umran
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Din Sosyolojisi’nin konusunu en iyi ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Din ile toplumun karşılıklı ilişkileri
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi dini, “İnsanlarda, genel bir varlık düzenine ilişkin kavramlar formüle ederek ve bu kavramları bir gerçeklik atmosferiyle kaplayarak, o gerçeklik atmosferi içinde eşsiz derecede gerçekçi görünen güçlü, geniş kapsamlı ve uzun süreli ruhsal durum ve motivasyonlar tesis etmeye çalışan bir semboller sistemi” şeklinde tanımlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Geertz
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi dini, “İnsanlarda, genel bir varlık düzenine ilişkin kavramlar formüle ederek ve bu kavramları bir gerçeklik atmosferiyle kaplayarak, o gerçeklik atmosferi içinde eşsiz derecede gerçekçi görünen güçlü, geniş kapsamlı ve uzun süreli ruhsal durum ve motivasyonlar tesis etmeye çalışan bir semboller sistemi” şeklinde tanımlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Geertz
Soru Açıklaması
14.
Edward B. Tylor’ın “ruhsal varlıklara inanç” şeklindeki din tanımı, hangi tanım tipine girer?
Doğru Cevap: "E" Substantif
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi dinin toplumsal işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ruhsal tedavi
Soru Açıklaması
16.
Din ile toplum arasındaki karşılıklı ilişki yakından ve sistematik bir şekilde incelenirse, dinin toplum üzerindeki etkisinin birinci derecede olduğunun görüleceğini savunan din sosyoloğu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Joachim Wach
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişim etkenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Genetik yapı
Soru Açıklaması
18.
“Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” adlı eser kime aittir?
Doğru Cevap: "A" Weber
Soru Açıklaması
19.
Tek çizgili bir modernlik olmadığını, Batı dışında toplumların kendilerine özgü modernliklerinin olabileceğini ve dolayısıyla kendi modernleşmelerinin kendi sosyo-kültürel yapılarına uygun olarak gerçekleşebileceğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Çoklu modernleşme
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi sekülerleşme teorisinin savunucularından biridir?
Doğru Cevap: "A" Max Weber
Soru Açıklaması
21.
Sosyolojide, toplum içinde yer alan bireylerin toplumsal eylem ve etkileşim kalıpları ile toplum kurumları arasındaki ilişkiler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Toplumsal yapı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.