Din Sosyolojisi
Büt 2016
1.
Aşağıdaki din tanımlarından hangisi R. Otto’ya aittir?
Doğru Cevap: "A" Din, kutsalın tecrübesidir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi dinin toplumsal işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ruhsal tedavi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi “insan bilimleri” sınıflaması içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Biyoloji
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun’un “tavırlar nazariyesi” olarak da bilinen tarih teorisine göre toplumların tarihsel süreçlerinde yer alan 5 dönemden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Savaş
Soru Açıklaması
5.
Farabi’ye göre aşağıdakilerden hangisi “eksik toplum” türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kasaba
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi modern Batı kapitalizminin gelişiminde Protestanlığın önemli bir etken olduğunu savunmuştur?
Doğru Cevap: "A" Max Weber
Soru Açıklaması
7.
Din sosyolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Sistematik ve bağımsız din sosyolojisinin kurucusu Auguste Comte’dur.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişimde rol oynayan etkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Genetik yapı
Soru Açıklaması
9.
Sekülerleşmenin 6 aşaması olduğunu ve sekülerleşme sürecinin son noktasının dinsiz bir toplum olacağını savunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Lary Shiner
Soru Açıklaması
10.
Dünyayı iletişim araçlarının gelişmişliği açısından “küresel bir köy” olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mc Luhan
Soru Açıklaması
11.
Hem dünyanın küçülmesini, hem de bir bütün olarak dünya bilincinin güçlenmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Küreselleşme
Soru Açıklaması
12.
Sekülarizasyon kuramının öne sürdüğü varsayımların bir doktrin ve ideolojik dogmaya dönüştürüldüğünü, sekülarizasyon kuramının analitik değerinin kalmadığını, bu nedenle yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Jeffry Hadden
Soru Açıklaması
13.
“Kamu”nun öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Halk
Soru Açıklaması
14.
Bireyin kötülüğe yönelik ciddi bir potansiyeli olmasına rağmen sadakat, ahde vefa, dürüstlük gibi erdemlere uyması, bunları Tanrının isteğine bağlayıp benimseyerek uygulaması dinin hangi işleviyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Dinin meşrulaştırıcı işlevi
Soru Açıklaması
15.
Kamu sözcüğünün İngilizcede ilk bilinen kullanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Toplumun ortak çıkarı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Moonculuğun temel vurgusudur?
Doğru Cevap: "C" Tanrı merkezli aile
Soru Açıklaması
17.
Bir düşünce çerçevesinde bir araya gelen ve eylemde bulunan ancak grup örgütlenmesi taşımayan insan topluluğuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sosyal hareket
Soru Açıklaması
18.
Fundamentalizm kavramı kökeni itibariyle hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "E" Amerika Birleşik Devletleri
Soru Açıklaması
19.
1789-1794 yılları arasında hükümet eliyle yürütülen baskı ve doğrudan infazların görüldüğü “Terör Dönemi” olarak anılan dönem hangi ülkede yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Fransa
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi öğreti olarak Hıristiyan kaynaklı değildir?
Doğru Cevap: "D" Transandantal Meditasyon
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.