Din Sosyolojisi
Vize 2016
1.
İbn Haldun temellerini attığı, konusu medeniyet ve toplum olan yeni bilim dalına ne ad vermiştir?
Doğru Cevap: "C" İlm-i umran
Soru Açıklaması
2.
“Din Sosyolojisi” terimini ilk kez kullanan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Durkheim
Soru Açıklaması
3.
Sofistlerin “Her şeyin ölçüsü insandır” ilkesine karşı, “Her şeyin ölçüsü Tanrı’dır” diyerek, bütün bir felsefe, ahlak ve siyaset sisteminin temeline dini yerleştiren İlkçağ Yunan düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Eflatun
Soru Açıklaması
4.
“Tanrı Sitesi” adlı eserinde Ortaçağ Hristiyan dünyasındaki mistik görüşün esaslarını anlatan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Saint Augustin
Soru Açıklaması
5.
Le Play, Henri de Tourville ve Edmund Demolis gibi sosyologlarca geliştirilen Science Sociale (Sosyal Bilim) ekolünün görüşlerini benimseyen ve “Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?” adlı eseri bulunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Prens Sabahattin
Soru Açıklaması
6.
Din sosyolojisi incelemelerinde kullanılan üç aşamalı yöntemsel uygulama aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Gözlemleme – Karşılaştırma – Açıklama
Soru Açıklaması
7.
Farabi’ye göre aşağıdakilerden hangisi “erdemli toplumu” yönetecek olan erdemli bir devlet başkanında bulunması gereken 12 özellikten biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Dindarlık
Soru Açıklaması
8.
Din sosyolojisi biliminin Cumhuriyet dönemindeki ilk müstakil eseri olan ve 1943 yılında yayınlanan “Dini Sosyoloji” adlı kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hilmi Ziya Ülken
Soru Açıklaması
9.
Farabi’ye göre aşağıdakilerden hangisi “eksik toplum” türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kasaba
Soru Açıklaması
10.
Din sosyolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Sistematik ve bağımsız din sosyolojisinin kurucusu Auguste Comte’dur.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi dinin toplumsal işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ruhsal tedavi
Soru Açıklaması
12.
Tek çizgili bir modernlik olmadığını, Batı dışında toplumların kendilerine özgü modernliklerinin olabileceğini ve dolayısıyla kendi modernleşmelerinin kendi sosyo-kültürel yapılarına uygun olarak gerçekleşebileceğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çoklu modernleşme
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi modern Batı kapitalizminin gelişiminde Protestanlığın önemli bir etken olduğunu savunmuştur?
Doğru Cevap: "D" Max Weber
Soru Açıklaması
14.
Din ile toplum arasındaki karşılıklı ilişki yakından ve sistematik bir şekilde incelenirse, dinin toplum üzerindeki etkisinin birinci derecede olduğunun görüleceğini savunan din sosyoloğu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Joachim Wach
Soru Açıklaması
15.
Dini, “İnsanlarda, genel bir varlık düzenine ilişkin kavramlar formüle ederek ve bu kavramları bir gerçeklik atmosferiyle kaplayarak, o gerçeklik atmosferi içinde eşsiz derecede gerçekçi görünen güçlü, geniş kapsamlı ve uzun süreli ruhsal durum ve motivasyonlar tesis etmeye çalışan bir semboller sistemi” şeklinde tanımlayan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Geertz
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişimde rol oynayan etkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Genetik yapı
Soru Açıklaması
17.
Toplumun, devletin, kültürün veya medeniyetlerin canlılar gibi doğup büyüdüklerini, yaşlandıklarını ve öldüklerini savunan Toplumsal Değişim Kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Organizmacı
Soru Açıklaması
18.
Sosyolojide, toplum içinde yer alan bireylerin toplumsal eylem ve etkileşim kalıpları ile toplum kurumları arasındaki ilişkiler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Toplumsal yapı
Soru Açıklaması
19.
Dini, içerik olarak sahip olduğu kutsal, aşkın, ilahî, sır, tanrı, hakikat, tabiat-üstü veya fizik ötesi boyut ve muhtevalarına bağlı olarak tarif eden tanım türüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Substantif
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki din tanımlarından hangisi R. Otto’ya aittir?
Doğru Cevap: "D" Din, kutsalın tecrübesidir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.