Din Sosyolojisi
Büt 2017
1.
Le Play, Henri de Tourville ve Edmund Demolis gibi sosyologlarca geliştirilen Science Sociale (Sosyal Bilim) ekolünün görüşlerini benimseyen ve “Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?” adlı eseri bulunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Prens Sabahattin
Soru Açıklaması
2.
“Sosyoloji” kelimesini ilk kez kullanan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Comte
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki görüşlerden hangisi İbn Haldun’a aittir?
Doğru Cevap: "E" İnsan tabiatı gereği sosyal bir varlıktır.
Soru Açıklaması
4.
“Sosyoloji” kelimesini ilk kez kSekülerleşmeyi, cemaat etkisinin çözülüşü ve cemaatten toplum olmaya geçiş olarak gören, sosyal kontrolün artık ahlaki ve dini aktörlerin tekelinden, teknik ve bürokratik aktörlere geçtiğini savunan sosyolog aşağıdakilerden hallanan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Brian Wilson
Soru Açıklaması
5.
19. yüzyıl sosyal bilim anlayışına egemen olan "Dinin ölümü veya yok oluşu" yaklaşımını, "Toplumbilimsel Düşün" başlıklı eserinde açıklayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mills
Soru Açıklaması
6.
Sekülerleşmenin altı aşaması olduğunu ve sekülerleşme sürecinin son noktasının dinsiz bir toplum olacağını savunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Shiner
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişimde rol oynayan etkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Genetik yapı
Soru Açıklaması
8.
Hem dünyanın küçülmesini, hem de bir bütün olarak dünya bilincinin güçlenmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Küreselleşme
Soru Açıklaması
9.
“Kamu”nun öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Halk
Soru Açıklaması
10.
Kamu sözcüğünün İngilizce'de ilk bilinen kullanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Toplumun ortak çıkarı
Soru Açıklaması
11.
Dünyayı iletişim araçlarının gelişmişliği açısından “küresel bir köy” olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mc Luhan
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi kamusal alanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ev
Soru Açıklaması
13.
Gündelik hayatın belirleyicisi olan kültürler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Geleneksel kültür- Popüler kültür
Soru Açıklaması
14.
Köken itibariyle 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı Amerikan Protestanlığına ilişkin bir kavram olan ve Presbiteryen, Baptist ve Evanjelist grupların püriten yorumunu ifade eden, İncil'in muhtevasının lafzen hakikat ve doğruluğuna inancı vurgulayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fundamentalizm
Soru Açıklaması
15.
Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne gelip ilahi bir krallık kuracağına inanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Adventizm
Soru Açıklaması
16.
Hangi kültür biçimi, kültür endsütrisinin gelişmesi ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ile birlikte gündelik hayattaki tutumlar ve ve davranışlar üzerinde etkili olmaya başlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Popüler kültür
Soru Açıklaması
17.
Literatürde sınırlı olarak yer almakla birlikte terörün kökenlerine odaklanan ve terörün siyasi, sosyal, ekonomik ve yapısal nedenlerini anlama ve açıklamaya çalışan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ilımlı terörizm teorisi
Soru Açıklaması
18.
Bireyin içinde olan dini tecrübenin kültür dünyasında, insan ilişkilerini belirleyecek biçimde dışa vurmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Subjektif dinin objektifleşmesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi öğreti olarak Hıristiyan kaynaklı değildir?
Doğru Cevap: "E" Transandantal Meditasyon
Soru Açıklaması
20.
Terörün işlevsel, sembolik ve taktiksel yönlerini ön plana çıkaran, terörün ne olduğu, nasıl işlendiği sorularına cevap arayan ancak niçin bu eyleme başvurulduğu üzerinde durmayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ortodoks terörizm teorisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.