Din Sosyolojisi
Final 2017
1.
"Diyalektik Kuram"ı toplumsal değişim kuramı olarak temel alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Marx
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi din sosyolojisinin konusunu en iyi şekilde ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Din ile toplumun karşılıklı ilişkileri
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi din sosyolojisinin kullandığı sözlü materyallerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Destanlar
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi doğulu ve batılı bazı bilim adamlarınca “sosyoloji” ve “din sosyolojisi”nin öncüsü ve kurucusu olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "A" Haldun
Soru Açıklaması
5.
“Agonistik Kamu” yaklaşımını savunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hannah Arendt
Soru Açıklaması
6.
Kamu sözcüğünün İngilizce'de ilk bilinen kullanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Toplumun ortak çıkarı
Soru Açıklaması
7.
Küreselleşmeyi yeni bir süreç olarak görmeyen ve modernliğin kurduğu ağ ve şebekenin büyümesi olarak değerlendiren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Anthony Giddens
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi kamusal alanda gerçekleşmeyen faaliyetlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Evin misafir odasında vakit geçirmek
Soru Açıklaması
9.
Siyasal anlamda laikliğin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Devletin siyasî varlığı üzerinde dinsel inançların söz konusu olmaması; onun bütün din ve mezhepler karşısında tarafsız tavır alması, vicdan ve inanç özgürlüğüne saygı göstermesidir.
Soru Açıklaması
10.
İslam ülkelerinde laikliğin ortaya çıkışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Avrupa sömürgeciliğinin ve yayılmacılığının 19. yüzyılın başında başlattığı ideolojik bir ürün olarak tanışmıştır.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi ulus-devletin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Toprağa bağlı bir yapısının olması
Soru Açıklaması
12.
Roland Robertson’un küreselleşme yaklaşımında ortaya koyduğu tez aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Glokalleşme
Soru Açıklaması
13.
Sekülerleşmeyi, cemaat etkisinin çözülüşü ve cemaatten toplum olmaya geçiş olarak gören, sosyal kontrolün artık ahlaki ve dini aktörlerin tekelinden, teknik ve bürokratik aktörlere geçtiğini savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Brian Wilson
Soru Açıklaması
14.
Gündelik hayatın belirleyicisi olan kültürler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Geleneksel kültür- Popüler kültür
Soru Açıklaması
15.
William Miller’in kurduğu adını İsa Mesih’in yeryüzüne tekrar inişinden alan, kendilerini ahir zaman cemaati olarak gören dini harekete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Yedinci Gün Adventistleri
Soru Açıklaması
16.
Bir taraftan eyleme yönelik bir düşünce olarak nitelendirilen diğer taraftan da bir düşünce çerçevesinde bir araya gelen ve eylemde bulunan ancak grup örgütlenmesi taşımayan insan topluluklarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Sosyal hareket
Soru Açıklaması
17.
Terör, bir kavram ve eylem biçimi olarak aşağıdakilerden hangisini içermez?
Doğru Cevap: "D" İnsan sevgisi
Soru Açıklaması
18.
Bireyin toplumsallaşma sürecinde bütün verili dünyayı içselleştirdiği ve sosyal kişiliğinin bir parçası haline getirdiği sürece ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Asli sosyalleşme
Soru Açıklaması
19.
Bireyleri şiddet ve teröre sürüklediği savunulan “şiddetin yenilenmesi” sürecinde yer alan faktörler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Çatışma ortamı insanı pasifleştirmekte ve tepkisizleştirmektedir.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi kültürlenme sürecinin bir parçası değildir?
Doğru Cevap: "B" Kültüre yeni ürünler katmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.