Din Sosyolojisi
Vize 2017
1.
Sosyoloji ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "D" Fransa
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki eserlerden hangisi Erol Güngör’e aittir?
Doğru Cevap: "B" İslam’ın Bugünkü Meseleleri
Soru Açıklaması
3.
Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemindeki çalışmalarıyla Türkiye’de sosyoloji ve din sosyolojisinin kurumsallaşmasında büyük rol oynayan ve Emile Durkheim sosyoloji ekolünün Türkiye’deki temsilcisi olan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ziya Gökalp
Soru Açıklaması
4.
Tarihi sosyolojik açıdan ele alan ilk tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ahmet Cevdet Paşa
Soru Açıklaması
5.
Din sosyolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Sistematik ve bağımsız din sosyolojisinin kurucusu Auguste Comte’dur.
Soru Açıklaması
6.
Din sosyolojisi incelemelerinde kullanılan üç aşamalı yöntemsel uygulama aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Gözlemleme – Karşılaştırma – Açıklama
Soru Açıklaması
7.
''Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de bilimden uzak, sanatsız, felsefesiz insan toplumları vardır, fakat hiçbir zaman dinsiz bir toplum var olmamıştır.” sözleriyle dinin insan ve toplum hayatındaki önemini ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Henri Bergson
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun’un “tavırlar nazariyesi” olarak da bilinen tarih teorisine göre, toplumların tarihsel süreçlerinde yer alan beş dönemden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Savaş
Soru Açıklaması
9.
Farabi’ye göre, aşağıdakilerden hangisi “erdemsiz toplum” türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İdeal toplum
Soru Açıklaması
10.
Emile Durkheim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" “Din sosyolojisi” terimini ilk kez kullanan sosyologdur.
Soru Açıklaması
11.
Dini, içerik olarak sahip olduğu kutsal, aşkın, ilahî, sır, tanrı, hakikat, tabiat-üstü veya fizik ötesi boyut ve muhtevalarına bağlı olarak tarif eden tanım türüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Substantif
Soru Açıklaması
12.
Tek çizgili bir modernlik olmadığını, Batı dışında toplumların kendilerine özgü modernliklerinin olabileceğini ve dolayısıyla kendi modernleşmelerinin kendi sosyo-kültürel yapılarına uygun olarak gerçekleşebileceğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Çoklu modernleşme
Soru Açıklaması
13.
Dini ruhsal varlıklara inanç temelinde açıklamaya çalışan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Edward B. Tylor
Soru Açıklaması
14.
Toplumu insan organizmasına benzeten yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Çevrimsel/Döngüsel
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki din tanımlarından hangisi Geertz'e aittir?
Doğru Cevap: "B" İnsanlarda, genel bir varlık düzenine ilişkin kavramlar formüle ederek ve bu kavramları bir gerçeklik atmosferiyle kaplayarak, o gerçeklik atmosferi içinde eşsiz derecede gerçekçi görünen güçlü, geniş kapsamlı ve uzun süreli ruhsal durum ve motivasyonlar tesis etmeye çalışan bir semboller sistemidir
Soru Açıklaması
16.
“Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Weber
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi sekülerleşme teorisinin savunucularından biridir?
Doğru Cevap: "C" Max Weber
Soru Açıklaması
18.
İlk sistematik din sosyolojisi eserinin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Joachim Wach
Soru Açıklaması
19.
Toplumsal değişimi grupsal süreçlere ve psikolojik unsurlara bağlayan toplumsal değişim kuramları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Küçük boy toplumsal değişim kuramları
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki görüşlerden hangisi İbn Haldun’a aittir?
Doğru Cevap: "E" İnsan tabiatı gereği sosyal bir varlıktır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.