Din Sosyolojisi
Büt 2018
1.
“Sosyoloji” kelimesini ilk kez kullanan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Comte
Soru Açıklaması
2.
“Tanrı Sitesi” adlı eserinde Ortaçağ Hristiyan dünyasındaki mistik görüşün esaslarını anlatan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Saint Augustin
Soru Açıklaması
3.
Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemindeki çalışmalarıyla Türkiye’de sosyoloji ve din sosyolojisinin kurumsallaşmasında büyük rol oynayan ve Emile Durkheim sosyoloji ekolünün Türkiye’deki temsilcisi olan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ziya Gökalp
Soru Açıklaması
4.
Dünyeviliğin sosyolojik bir süreç olarak hayata geçmesini ve dinin toplum üzerindeki etkisinin giderek azalmasını aşağıdaki kavramlardan hangisi en iyi ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Sekülerleşme
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki görüşlerden hangisi İbn Haldun’a aittir?
Doğru Cevap: "A" İnsan tabiatı gereği sosyal bir varlıktır.
Soru Açıklaması
6.
19. yüzyıl sosyal bilim anlayışına egemen olan "dinin ölümü veya yok oluşu" yaklaşımını, "Toplumbilimsel Düşün" başlıklı eserinde açıklayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mills
Soru Açıklaması
7.
Laikliğin, din ve devlet işlerini düzenleyen siyasi bir davranış ve hukuki bir ilke olarak yorumu aşağıdakilerden hangisini içermez?
Doğru Cevap: "C" Dinin toplumdan dışlanmasını
Soru Açıklaması
8.
Küreselleşmeyi yeni bir süreç olarak görmeyen ve modernliğin kurduğu ağ ve şebekenin büyümesi olarak değerlendiren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Anthony Giddens
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi kamusal alanda gerçekleşmeyen faaliyetlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Evin misafir odasında vakit geçirmek
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerine göre özel alanla daha fazla ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Mahrem
Soru Açıklaması
11.
Bir düşünce çerçevesinde bir araya gelen ve eylemde bulunan ancak grup örgütlenmesi taşımayan insan topluluğuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Sosyal hareket
Soru Açıklaması
12.
Gündelik hayatın belirleyicisi olan kültürler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Geleneksel kültür- Popüler kültür
Soru Açıklaması
13.
Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne gelip ilahi bir krallık kuracağına inanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Adventizm
Soru Açıklaması
14.
Dünyayı iletişim araçlarının gelişmişliği açısından “küresel bir köy” olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mc Luhan
Soru Açıklaması
15.
Fundamentalizm kavramı kökeni itibariyle hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "A" Amerika Birleşik Devletleri
Soru Açıklaması
16.
Toplumun hemen tamamı tarafından paylaşılan, kökü çoğunlukla bilinmeyen bir tarihe kadar uzanan, hayatın her alanını büyük ölçüde kapsayan nesilden nesile doğal süreçlerle aktarılan kültür biçimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Geleneksel kültür
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Moonculuğun temel vurgusudur?
Doğru Cevap: "B" Tanrı merkezli aile
Soru Açıklaması
18.
1789-1794 yılları arasında hükümet eliyle yürütülen baskı ve doğrudan infazların görüldüğü “Terör Dönemi” olarak anılan dönem hangi ülkede yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Fransa
Soru Açıklaması
19.
Kamu sözcüğünün İngilizce'de ilk bilinen kullanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Toplumun ortak çıkarı
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi kültürlenme sürecinin bir parçası değildir?
Doğru Cevap: "B" Kültüre yeni ürünler katmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.