Din Sosyolojisi
Final 2018
1.
Aşağıdakilerden hangisi “insan bilimleri” sınıflaması içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Biyoloji
Soru Açıklaması
2.
Laikliğin, din ve devlet işlerini düzenleyen siyasi bir davranış ve hukuki bir ilke olarak yorumu aşağıdakilerden hangisini içermez?
Doğru Cevap: "E" Dinin toplumdan dışlanmasını
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Gazali’nin eserlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kitabü’l-İber (İbretler Kitabı)
Soru Açıklaması
4.
Toplumun, devletin, kültürün veya medeniyetlerin canlılar gibi doğup büyüdüklerini, yaşlandıklarını ve öldüklerini savunan Toplumsal Değişim Kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Organizmacı
Soru Açıklaması
5.
“Din Sosyolojisi” terimini ilk kez kullanan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Durkheim
Soru Açıklaması
6.
Dini ruhsal varlıklara inanç temelinde açıklamaya çalışan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Edward B. Tylor
Soru Açıklaması
7.
Bireyin içinde olan dini tecrübenin kültür dünyasında, insan ilişkilerini belirleyecek biçimde dışa vurmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Subjektif dinin objektifleşmesi
Soru Açıklaması
8.
Rappa’ya göre, kamusal alanın boyutları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Her türlü rekabetin yaşandığı alandır.
Soru Açıklaması
9.
Küreselleşmeyi zaman-mekân sıkışması olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" David Harvey
Soru Açıklaması
10.
Köken itibariyle 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı Amerikan Protestanlığına ilişkin bir kavram olan ve Presbiteryen, Baptist ve Evanjelist grupların püriten yorumunu ifade eden, İncil'in muhtevasının lafzen hakikat ve doğruluğuna inancı vurgulayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fundamentalizm
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan kaynaklı bir öğreti değildir?
Doğru Cevap: "A" Transandantal Meditasyon
Soru Açıklaması
12.
Dünyayı iletişim araçlarının gelişmişliği açısından “küresel bir köy” olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mc Luhan
Soru Açıklaması
13.
Bireyin toplumsallaşma sürecinde bütün verili dünyayı içselleştirdiği ve sosyal kişiliğinin bir parçası haline getirdiği sürece ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Asli sosyalleşme
Soru Açıklaması
14.
Hem dünyanın küçülmesini, hem de bir bütün olarak dünya bilincinin güçlenmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Küreselleşme
Soru Açıklaması
15.
Toplumun hemen tamamı tarafından paylaşılan, kökü çoğunlukla bilinmeyen bir tarihe kadar uzanan, hayatın her alanını büyük ölçüde kapsayan nesilden nesile doğal süreçlerle aktarılan kültür biçimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Geleneksel kültür
Soru Açıklaması
16.
1789-1794 yılları arasında hükümet eliyle yürütülen baskı ve doğrudan infazların görüldüğü “Terör Dönemi” olarak anılan dönem hangi ülkede yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Fransa
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerine göre özel alanla daha fazla ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Mahrem
Soru Açıklaması
18.
“Kamu”nun öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Halk
Soru Açıklaması
19.
Terörün işlevsel, sembolik ve taktiksel yönlerini ön plana çıkaran, terörün ne olduğu, nasıl işlendiği sorularına cevap arayan ancak niçin bu eyleme başvurulduğu üzerinde durmayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ortodoks terörizm teorisi
Soru Açıklaması
20.
Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne gelip ilahi bir krallık kuracağına inanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Adventizm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.