Din Sosyolojisi
Vize 2018
1.
Aşağıdakilerden hangisi Durkheim sosyoloji ekolünün Türkiye'deki temsilcilerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Ziya Gökalp
Soru Açıklaması
2.
Farabi’ye göre aşağıdakilerden hangisi “eksik toplum” türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kasaba
Soru Açıklaması
3.
Durkheim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" “Din sosyolojisi” terimini ilk defa kullanan sosyologdur.
Soru Açıklaması
4.
“Din toplumsal bir olgudur.”

Yukarıdaki önermenin dine bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sosyolojik
Soru Açıklaması
5.
“Bir din, kutsal şeyler, yani ayrı tutulan ve yasak kabul edilen şeylerle ilgili inanç ve pratiklerden ibaret birleşik bir sistemdir. Bu inanç ve pratikler, onları kabul eden kimseleri kilise denen manevi bir topluluk halinde bir yere toplar.”

Yukarıdaki din ile ilgili ifadeler aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Durkheim
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki eserlerin hangisi İbn Haldun’a aittir?
Doğru Cevap: "E" Mukaddime
Soru Açıklaması
7.
Le Play, Henri de Tourville ve Edmund Demolis gibi sosyologlarca geliştirilen Science Sociale (Sosyal Bilim) ekolünün görüşlerini benimseyen ve “Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?” adlı eseri bulunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Prens Sabahattin
Soru Açıklaması
8.
------- toplumsal hayatın bilimidir. Toplumsal hayat iki veya daha fazla insanın bilinçli ------- ilintilidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" Sosyoloji, ilişkileriyle
Soru Açıklaması
9.
“Sosyoloji” kelimesini ilk kez kullanan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Comte
Soru Açıklaması
10.
Dini, içerik olarak sahip olduğu kutsal, aşkın, ilahî, sır, tanrı, hakikat, tabiat-üstü veya fizik ötesi boyut ve muhtevalarına bağlı olarak tarif eden tanım türüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Substantif
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi din sosyolojisinin konusunu en iyi şekilde ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Din ile toplumun karşılıklı ilişkileridir.
Soru Açıklaması
12.
Marx’ın toplumsal değişim kuramı aşağıdakilerden hangisini temel alır?
Doğru Cevap: "A" Diyalektik Kuram
Soru Açıklaması
13.
Sekülerleşmenin altı aşaması olduğunu ve sekülerleşme sürecinin son noktasının dinsiz bir toplum olacağını savunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Shiner
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi sekülerleşme teorisini savunanlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Max Weber
Soru Açıklaması
15.
Tek çizgili bir modernlik olmadığını, Batı dışında toplumların kendilerine özgü modernliklerinin olabileceğini ve dolayısıyla kendi modernleşmelerinin kendi sosyo-kültürel yapılarına uygun olarak gerçekleşebileceğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çoklu modernleşme
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişimde rol oynayan etkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Astroloji
Soru Açıklaması
17.
19. yüzyıl sosyal bilim anlayışına egemen olan "dinin ölümü veya yok oluşu" yaklaşımını, "Toplumbilimsel Düşün" başlıklı eserinde açıklayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mills
Soru Açıklaması
18.
Batı dünyasında laikliğin gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Dış dinamiklerin ve güçlerin etkisiyle gelişmiştir.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi, Anayasada resmi bir devlet dini veya mezhebinin benimsendiği ve dinin kısmen veya tamamen yasama kaynağı olduğu modellerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Portekiz
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.