Din Sosyolojisi
Büt 2019
1.
“Din Sosyolojisi” terimini ilk kez kullanan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Durkheim
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Karl Marx’a aittir?
Doğru Cevap: "E" Din, halkın afyonudur.
Soru Açıklaması
3.
Edward B. Tylor’ın “ruhsal varlıklara inanç” şeklindeki din tanımı, aşağıdaki tanım tiplerinden hangisine girer?
Doğru Cevap: "B" Substantif
Soru Açıklaması
4.
Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemindeki çalışmalarıyla Türkiye’de sosyoloji ve din sosyolojisinin kurumsallaşmasında büyük rol oynayan ve Emile Durkheim sosyoloji ekolünün Türkiye’deki temsilcisi olan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ziya Gökalp
Soru Açıklaması
5.
Sekülerleşmeyi, cemaat etkisinin çözülüşü ve cemaatten toplum olmaya geçiş olarak gören, sosyal kontrolün artık ahlaki ve dini aktörlerin tekelinden, teknik ve bürokratik aktörlere geçtiğini savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Brian Wilson
Soru Açıklaması
6.
Dünyayı iletişim araçlarının gelişmişliği açısından “küresel bir köy” olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mc Luhan
Soru Açıklaması
7.
Hem dünyanın küçülmesini, hem de bir bütün olarak dünya bilincinin güçlenmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Küreselleşme
Soru Açıklaması
8.
Immanuel Wallerstein'in küreselleşme yaklaşımında ortaya koyduğu tez aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "D" Modern dünya sistemi
Soru Açıklaması
9.
Gelenek-din çatışması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Yeni bir dinin gelenekle mücadelesi toplumsal yapıya hakim olmasından sonra başlar.
Soru Açıklaması
10.
“Agonistik Kamu” yaklaşımını savunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hannah Arendt
Soru Açıklaması
11.
Bireyin kötülüğe yönelik ciddi bir potansiyeli olmasına rağmen sadakat, ahde vefa, dürüstlük gibi erdemlere uyması, bunları Tanrının isteğine bağlayıp benimseyerek uygulaması dinin hangi işleviyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Dinin meşrulaştırıcı işlevi
Soru Açıklaması
12.
Bireyin toplumsallaşma sürecinde bütün verili dünyayı içselleştirdiği ve sosyal kişiliğinin bir parçası haline getirdiği sürece ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Asli sosyalleşme
Soru Açıklaması
13.
“Kamu”nun öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Halk
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerine göre özel alanla daha fazla ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Mahrem
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi ritüellerin işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Liderin yakın bağlılar halkasını korumak
Soru Açıklaması
16.
Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne gelip ilahi bir krallık kuracağına inanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Adventizm
Soru Açıklaması
17.
Terör, bir kavram ve eylem biçimi olarak aşağıdakilerden hangisini içermez?
Doğru Cevap: "E" İnsan sevgisi
Soru Açıklaması
18.
Terörün işlevsel, sembolik ve taktiksel yönlerini ön plana çıkaran, terörün ne olduğu, nasıl işlendiği sorularına cevap arayan ancak niçin bu eyleme başvurulduğu üzerinde durmayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ortodoks terörizm teorisi
Soru Açıklaması
19.
Fundamentalizm kavramı kökeni itibariyle hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "C" Amerika Birleşik Devletleri
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Moonculuğun temel vurgusudur?
Doğru Cevap: "A" Tanrı merkezli aile
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.