Din Sosyolojisi
Final 2019
1.
Protestanlık ile Batı kapitalizminin doğuşu arasında sosyolojik bağ kuran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" M. Weber
Soru Açıklaması
2.
-------, İbn Haldun'un Kitabü'l İber adlı büyük tarihinin girişi ve birinci kitabıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "D" Mukaddime
Soru Açıklaması
3.
Sosyal problemlere yönelik çözümlere değişebilirlik ilkesiyle yaklaşmak aşağıdakilerden hangisinin ayırt edici özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Dine sosyolojik bakış
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi sekülerleşme teorisini savunan sosyologlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Max Weber
Soru Açıklaması
5.
İslam ülkelerinde laikliğin ortaya çıkışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Avrupa sömürgeciliğinin ve yayılmacılığının 19. yüzyılın başında başlattığı ideolojik bir ürün olarak tanışmıştır?
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi ulus-devletin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Toprağa bağlı bir yapısının olması
Soru Açıklaması
7.
Anthony Giddens'in küreselleşme yaklaşımında ortaya koyduğu tez aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Modernliğin küreselleşmesi
Soru Açıklaması
8.
------- hem dünyanın küçülmesini, hem de bir bütün olarak dünya bilincinin güçlenmesini ifade eder.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "D" Küreselleşme
Soru Açıklaması
9.
Kamusal alan, o toplumda yaşayan ve siyasal, kültürel, toplumsal tüm karar süreçlerinden etkilenen insanların, aslında kendileri ile ilgili olan tüm meselelerde tartışmalara katılarak bir söylem üretmeleridir.

Yukarıda verilen kamusal alan tanımı aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Habermas
Soru Açıklaması
10.
Liberal kamu yaklaşımını savunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bruce Ackerman
Soru Açıklaması
11.
------- görüş açısından kamusal alan, ahlâkî ve siyasal büyüklüğün, kahramanlığın ve seçkinliğin açığa çıktığı, gösterildiği ve diğerleriyle paylaşıldığı bir görünümler alanıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar
Doğru Cevap: "D" Agonistik
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi kültürlenme sürecinin bir parçası değildir?
Doğru Cevap: "A" Kültüre yeni ürünler katmak
Soru Açıklaması
13.
Kültür endsütrisinin gelişmesi ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ile birlikte gündelik hayattaki tutumlar ve davranışlar üzerinde etkili olmaya başlayan kültür biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Popüler kültür
Soru Açıklaması
14.
Bireyin içinde olan dini tecrübenin kültür dünyasında, insan ilişkilerini belirleyecek biçimde dışa vurmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Subjektif dinin objektifleşmesi
Soru Açıklaması
15.
------- Uzakdoğu kökenli olan, ama Hıristiyan öğeleri taşıyan bir dini akımdır. Kurucusu Kuzey Kore doğumlu (1920) Sun Myung Moon olup resmi isimleri Birleşik Kilise’dir. (Unification Church)

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" Moonculuk
Soru Açıklaması
16.
Bir taraftan eyleme yönelik bir düşünce olarak nitelendirilen diğer taraftan da bir düşünce çerçevesinde bir araya gelen ve eylemde bulunan ancak grup örgütlenmesi taşımayan insan topluluklarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Sosyal hareket
Soru Açıklaması
17.
------- bir Adventist harekettir. Kurucusu Charles Taze Russel (1852-1916) olup,1881’de resmî bir dernek olarak faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" Yehova Şahitleri
Soru Açıklaması
18.
Fundamentalizm kavramı aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini içermez?
Doğru Cevap: "E" Kutsal metinlerin modern şartlara göre yeniden yorumlanmasını
Soru Açıklaması
19.
Bireyleri şiddet ve teröre sürüklediği savunulan “şiddetin yenilenmesi” sürecinde yer alan faktörler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Çatışma ortamı insanı pasifleştirmekte ve tepkisizleştirmektedir.
Soru Açıklaması
20.
Literatürde sınırlı olarak yer almakla birlikte terörün kökenlerine odaklanan ve terörün siyasi, sosyal, ekonomik ve yapısal nedenlerini anlama ve açıklamaya çalışan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ilımlı terörizm teorisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.