Din Sosyolojisi
Vize 2019
1.
Sosyoloji kavramını ilk kez kullanan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" A. Comte
Soru Açıklaması
2.
Rickert ve Dilthey’den yararlanarak “Anlayıcı Sosyoloji” geleneğini olgunlaştırmış, öteki sosyal olaylar gibi din olaylarını da, nedenleri ve etkileri açısından “anlayış” yöntemiyle yorumlamıştır.

Yukarıda din olaylarını inceleme yöntemi verilen sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Max Weber
Soru Açıklaması
3.
Emile Durkheim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" “Din sosyolojisi” terimini ilk defa kullanan sosyologdur.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi din sosyolojisinin kullandığı sözlü materyallerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Destanlar
Soru Açıklaması
5.
Farabi’ye göre, aşağıdakilerden hangisi “erdemsiz toplum” türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İdeal toplum
Soru Açıklaması
6.
Din sosyolojisi biliminin Cumhuriyet dönemindeki ilk müstakil eseri olan ve 1943 yılında yayınlanan “Dini Sosyoloji” adlı kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hilmi Ziya Ülken
Soru Açıklaması
7.
------ tarihi sosyolojik açıdan ele alan bir tarihçidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? 
Doğru Cevap: "E" Ahmet Cevdet Paşa
Soru Açıklaması
8.
“Tavırlar Nazariyesi” aşağıdaki bilim adamlarından hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" İbn Haldun
Soru Açıklaması
9.
“Bir din, kutsal şeyler, yani ayrı tutulan ve yasak kabul edilen şeylerle ilgili inanç ve pratiklerden ibaret birleşik bir sistemdir. Bu inanç ve pratikler, onları kabul eden kimseleri kilise denen manevi bir topluluk halinde bir yere toplar.”

Yukarıda verilen din tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Emile Durkheim
Soru Açıklaması
10.
İlk sistematik din sosyolojisi eserinin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Joachim Wach
Soru Açıklaması
11.
Din sosyolojisinin konusunu aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Din ile toplumun karşılıklı ilişkileri
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki görüşlerden hangisi İbn Haldun’a aittir?
Doğru Cevap: "C" İnsan tabiatı gereği sosyal bir varlıktır.
Soru Açıklaması
13.
Toplumsal değişimi grupsal süreçlere ve psikolojik unsurlara bağlayan toplumsal değişim kuramları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Küçük boy toplumsal değişim kuramları
Soru Açıklaması
14.
"Diyalektik Kuram"ı toplumsal değişim kuramı olarak temel alan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Marx
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi modern Batı kapitalizminin gelişiminde Protestanlığın önemli bir etken olduğunu savunmuştur?
Doğru Cevap: "E" Max Weber
Soru Açıklaması
16.
Toplumların yükseliş ve çöküşlerinin sürekli dairevî bir hareket izlediğini, öncelikle zorunlu olarak yükseldiğini ve sonra da yine zorunlu olarak çöküş sürecine girdiğini ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çevrimsel/Döngüsel
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi, Anayasada resmi bir devlet dini veya mezhebinin benimsendiği ve dinin kısmen veya tamamen yasama kaynağı olduğu modellerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Fransa
Soru Açıklaması
18.
Sekülerleşmenin altı aşaması olduğunu ve sekülerleşme sürecinin son noktasının dinsiz bir toplum olacağını savunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Shiner
Soru Açıklaması
19.
Batı dünyasında laikliğin gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Dış dinamiklerin ve güçlerin etkisiyle gelişmiştir.
Soru Açıklaması
20.
Siyasal anlamda laikliğin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Devletin dinler karşısında mutlak tarafsızlığıdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.