Din Sosyolojisi
2019 Yaz Okulu
1.
Aşağıdakilerden hangisi doğulu ve batılı bazı bilim adamlarınca “sosyoloji” ve “din sosyolojisi”nin öncüsü ve kurucusu olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "D" İbn Haldun
Soru Açıklaması
2.
Etimolojik anlamıyla sosyolojinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Toplumsal olanın bilimi
Soru Açıklaması
3.
Ziya Gökalp’in Türkiye'deki ilk din sosyolojisi ders kitabı ve telif eser niteliğini taşıyan eseri aşağıdakilerden hagisidir?
Doğru Cevap: "A" İlm-i İctimai Dini
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi din sosyolojisinin kullandığı sözlü materyallerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Destanlar
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi din sosyolojisinin konusunu en iyi şekilde ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Din ile toplumun karşılıklı ilişkileridir.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişimde rol oynayan etkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Genetik yapı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi büyük boy toplumsal değişim kuramlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Çatışmacı kuramlar
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi dinin toplumsal işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tarafsız olma
Soru Açıklaması
9.
Küreselleşmeyi zaman-mekân sıkışması olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" David Harvey
Soru Açıklaması
10.
Hem dünyanın küçülmesini, hem de bir bütün olarak dünya bilincinin güçlenmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Küreselleşme
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi anayasada resmi bir devlet dini veya mezhebinin benimsendiği ve dinin kısmen veya tamamen yasama kaynağı olduğu modellerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Portekiz
Soru Açıklaması
12.
Sekülerleşmeyi dinin toplumsal öneminin azalmasını ifade eden bir süreç olarak açıklayan toplumbilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Brian Wilson
Soru Açıklaması
13.
Bireyin toplumsallaşma sürecinde bütün verili dünyayı içselleştirdiği ve sosyal kişiliğinin bir parçası haline getirdiği sürece ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Asli sosyalleşme
Soru Açıklaması
14.
“Kamu”nun öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Halk
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi kamusal alanda gerçekleşmeyen faaliyetlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Evin misafir odasında vakit geçirmek
Soru Açıklaması
16.
Toplumun hemen tamamı tarafından paylaşılan, kökü çoğunlukla bilinmeyen bir tarihe kadar uzanan, hayatın her alanını büyük ölçüde kapsayan nesilden nesile doğal süreçlerle aktarılan kültür biçimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Geleneksel kültür
Soru Açıklaması
17.
Terörün işlevsel, sembolik ve taktiksel yönlerini ön plana çıkaran, terörün ne olduğu, nasıl işlendiği sorularına cevap arayan ancak niçin bu eyleme başvurulduğu üzerinde durmayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ortodoks terörizm teorisi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan kaynaklı bir öğreti değildir?
Doğru Cevap: "A" Transandantal Meditasyon
Soru Açıklaması
19.
Terör, bir kavram ve eylem biçimi olarak aşağıdakilerden hangisini içermez?
Doğru Cevap: "E" Korku ve endişe
Soru Açıklaması
20.
Bir taraftan eyleme yönelik bir düşünce olarak nitelendirilen diğer taraftan da bir düşünce çerçevesinde bir araya gelen ve eylemde bulunan ancak grup örgütlenmesi taşımayan insan topluluklarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sosyal hareket
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.