Din Sosyolojisi
Deneme Ara Sınavı 14
1.

Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik bir bakış açısı olarak değerlendirilebilir?

Doğru Cevap: "C" İnsan birlikteliği gerçeğine odaklanılması  
Soru Açıklaması

Ekonomi, merkezî dikkatini, insanların yeryüzünde yaşayabilmek için istedikleri maddî şeyler üzerine yoğunlaştırır. Tarih, geçmiş olay ve eylemlerle ilgilenirken, sözgelimi antropoloji farklı toplumların kültürlerine odaklanır. Siyaset bilimi, siyasal davranış ve sistemleri, iktidarla ilgili tutum ve eylemleri konu edinir. Sosyoloji ise insan birlikteliği gerçeğine odaklanır. 

2.

Aşağıdakilerden hangisi Anayasada laiklik ilkesi açıkça belirtilmeyen (laik) modeli benimseyen ülkelerden biridir?

 

Doğru Cevap: "B" Hollanda  
Soru Açıklaması

Hollanda, Almanya, Avusturya, ABD Anayasada laiklik ilkesi açıkça belirtilmeyen (laik) modeli benimsemiş ülkelerdendir. 

3.

Hangisi anayasal düzenlemeler açısından bakıldığında din-devlet ilişkisi modellerinden diri değildir?

 

Doğru Cevap: "E" Anayasada birçok dinin kabul edildiği model
Soru Açıklaması

Anayasal düzenlemeler açısından bakıldığında başlıca beş devlet yapısı ve din-devlet ilişkisi modelinden bahsetmek mümkündür: 1- Anayasada laiklik ilkesinin açıkça kabul edildiği model. 2- Anayasada laiklik ilkesinin açıkça belirtilmediği (laik) model. 3- Anayasada bir devlet dininin benimsendiği ama uygulamada laik olan model. 4. Anayasada resmi bir devlet dini veya mezhebinin benimsendiği ve dinin kısmen veya tamamen yasama kaynağıolduğu model. 5. Din karşıtı model.

4.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında laikliğe geçişi sağlayan gelişmelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Kanunname-i Ali Osman
Soru Açıklaması

Genel hatlarıyla Tanzimat’ın ilanıyla başlayıp Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nun ilanıyla devam eden ve hukuki yapının değişmesiyle başlayan süreç, Cumhuriyet dönemindeki değişim projesinin temelleri olarak görülebilir. Ayrıca I. Meşrutiyet’in ilanı ve 1876 Kanun-i Esasi’nin kabulü, II. Meşrutiyet’in ilanı siyasal yapıda klasik anlayıştan uzaklaştığını gösteriyordu ki bu da uzun dönemde aslında laiklikle sonuçlanan bir sürece hazırlık olarak yorumlanabilir. 

5.
Ortodoks devlet islamı ile halk islamı ayrımı yaparak bunu analitik bir araç olarak kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Şerif Mardin
Soru Açıklaması
İslamiyet’in ‘volk İslam’ şeklinin, Türkiye’deki tarihi gelişmeler sonucunda bir yumuşak ideoloji haline geliş sürecini analiz etme girişiminde Şerif Mardin, bugün dahi İslam’ın bu formunun halk arasında dünya görüşünü nasıl şekillendirdiğini göstermeye çalışmaktadır.
6.
Ünlü eseri “Mukaddime”de ortaya koyduğu teori ve fikirler nedeniyle sosyoloji ve din sosyolojisinin kurucusu olarak kabul edilebilecek olan 14. yüzyılda yaşamış ünlü Müslüman düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İbn Haldun
Soru Açıklaması
.
7.

Aşağıdakilerden hangisi “rasyonalizm”in (akılcılık) modern dünyada yol açtığı iddia edilen sonuçlarından biridir?

 

Doğru Cevap: "D" Batı Avrupa’da hurafeye dayalı dogmaları yıkması  
Soru Açıklaması

Rasyonalizm (akılcılık) modern dünyada, kilisenin merkezi iddialarını boşa çıkarmış ve Batı Avrupa’da hurafeye dayalı dogmaları yıkmıştır. Rasyonalizm inanç kaybına da neden olmuştur. İnanç kaybı ise dinin çözülmesine, kiliseye üyelik ve devam alışkanlıklarının ve bireysel dini pratiklerin erozyona uğramasına, mezhebi kimliklerinin toplumsal anlamlarının kaybolmasına, inanç temelli kurum faaliyetlerine katılım ve sivil toplumdaki dini gruplara verilen desteğin azalmasına neden olmuştur. 

8.

Cumhuriyet döneminde ilk din sosyolojisi öğretimi aşağıdakilerden hangisi tarafından başlatılır?

 

Doğru Cevap: "D" Mehmet Karasan  
Soru Açıklaması

Cumhuriyet döneminde din sosyolojisi öğretimi, kurumsal olarak 1949’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin açılmasıyla yeniden programa alınır. Böylece Cumhuriyet döneminde ilk din sosyolojisi öğretimi Mehmet Karasan (1907–1974) tarafından başlatılır. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.