Din Sosyolojisi
Deneme Final Sınavı 10
1.

I) Kamusal alan insanlar arası iletişim ve karşılıklı etkileşimin gerçekleştiği alandır.II) İnsan faaliyetlerinin oluşturduğu metafor alanıdır.III) Taraflar arasında farklı tarz ve biçimlerde gerçeklesen bilgi alışverişlerinin yapıldığı mekandır.IV) Her türlü ilişki ve tartışmaların yapıldığı mekandır.V) Yalnızca devlet dışı oluşumların politikalarının gerçekleştirildiği alandır.Yukarıdaki özelliklerden hangisi/hangileri kamusal alan kavramının boyutu/boyutlarındandır?

Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Kamusal alan kavramının boyutları şunlardır: 1-Kamusal alan insanlar arası iletişim ve karşılıklı etkileşimin gerçekleştiği alandır. 2- İnsan faaliyetlerinin oluşturduğu metafor alanıdır. 3- Taraflar arasında farklı tarz ve biçimlerde gerçeklesen bilgi alışverişlerinin yapıldığı mekandır. 4- Her türlü ilişki ve tartışmaların yapıldığı mekandır. 5- Gerek devlet gerekse devlet dışı oluşumların politikalarının gerçekleştirildiği alandır. 

2.

Aşağıdakilerden hangisinde “Euro İslam” ile ilgili yapılan tanımlama daha doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Müslümanların Avrupa koşulları içerisinde yaşadıkları ve tartıştıkları İslam’ı anlatmaktadır
Soru Açıklaması

“Euro İslam” Müslümanların Avrupa koşulları içerisinde yaşadıkları ve tartıştıkları İslam’ı anlatmaktadır. Benzer bir ilişkiyi batılıların doğu dinleri karşısında edindikleri tecrübeler için de söyleyebiliriz. 

3.

I. Nikâh II.Sünnet III. Milli BayramlarYukarıdakilerden hangisi yada hangileri dinin bireysel etki alanlarındandır?

Doğru Cevap: "B" I - II
Soru Açıklaması

sünnet ve nikah dinin bireysel alana etkilerinden olup Milli Bayramlar dinin toplumsal etki alanlarındandır. 

4.

“İslam’ın ilk dönemlerinde dinin yayılması için yapılan savaş ve mücadele ile inkârcılara karşı koymak” anlamında kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "D" Cihad  
Soru Açıklaması

İslam’ın ilk dönemlerinde dinin yayılması için yapılan savaş ve mücadele ile inkârcılara karşı koymak “cihad” olarak görülmüştür.

5.

Seçeneklerden hangisi Ackerman’ın liberal kamu yaklaşımının temel ilkelerindendir?

 

Doğru Cevap: "B" Ortak yaşamın akla uygun nasıl gerçekleştirileceğini ortaya koymak  
Soru Açıklaması

Bu modelin önemli isimlerinden Bruce Ackerman’ın “liberal diyalog” kavramı, bu yaklaşımın temeline yerleştirilebilir. Bunun mantıkî bir sonucu olarak iktidarın, “iyi”nin ne olduğunu vatandaşlardan daha iyi bildiğini ve diğer vatandaşların bir ya da daha fazlasından yaratılışları gereği üstün olduklarını savunmaları gerekmektedir. Bu yaklaşımda önemli olan, kamuda neyin iyi ve ahlâkî olduğunu ortaya koymak değildir. Fakat kamusal düzenin nasıl sağlanacağı önemli bir sorundur. Bu bağlamda, toplumda yaşayan insanlar neyin “iyi” olduğu konusunda ortak bir noktada buluşmasalar da, önemli olan birlikte yaşama sorununu akla uygun nasıl çözecekleri hususunda bir araya gelmeleridir. Dolayısıyla liberal kamu yaklaşımında neyin iyi ve ahlâkî olduğu sorusu yerine, ortak yaşamın akla uygun olarak nasıl gerçekleştirileceği problemi ikâme edilir. Fakat bu, neyin iyi olduğu konusunda bir diyalog ve tartışmaya son vermemeli, hatta buna taraflar istekli olmalıdırlar. 

6.

Glokal kavramı, küresel (evrensel) ile yerel olanın karşılıklı olarak bir gerilim ve iletişim içerisinde olmasıdır. İşte bu sebeple “global” ve “local” (yerel) kelimeleri bir anlamda kaynaştırılarak “glokalleşme” kavramı elde edilmiştir. Bu doğrultuda aşağıdakilerden hangisi glokalleşme kavramını ortaya atan kuramcıdır?

 

Doğru Cevap: "A"  Roland Robertson  
Soru Açıklaması

Roland Robertson’a göre, glokal kavramı, global ve lokal küçültme yoluyla elde edilmektedir. Yani Roland Robertson’ın bakış açısından küreselleşme kavramı, küresel ile yerel olanın etkileşimidir. Bunun anlamı; küresel (evrensel) ile yerel olanın karşılıklı olarak bir gerilim ve iletişim içerisinde olmasıdır. İşte bu sebeple “global” ve “local” (yerel) kelimeleri bir anlamda kaynaştırılarak “glokalleşme” kavramı elde edilmiştir. 

7.

Toplum, dindarlığını resmi dinin öngördüğü biçimden fazlası ile ifade etmek istediğinde ortaya çıkan duruma ne nedir?

 

Doğru Cevap: "B" Hurafe  
Soru Açıklaması

Gelenek -din çatışmasının birbirine zıt iki boyutu bulunmaktadır. Birincisinde toplum, dindarlığını resmi dinin öngördüğü biçimden fazlası ile ifade etmek ister. Bid’at ya da hurafe olarak görülen tutum budur. İkincisinde ise toplum, resmi dinin ince ve katı normlarını, bütünüyle karşı gelmeden yumuşatmak ister. 

8.

Dini^ kuruluşların veya ilahiyatçıların söylemlerinin yanında dinin gelenek içinde aldığı biçime ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "E" Halk dini  
Soru Açıklaması

Dini^ kuruluşların veya ilahiyatçıların söylemlerinin yanında dinin gelenek içinde aldığı biçime halk dini denir. Buna aynı zamanda paralel din denmesinin sebebi ise resmi^ söylemlerin dışında bazı inanç ve uygulamaları da içermesidir. 

9.

“Glokalleşme” kavramını ortaya çıkaran kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "C" Roland Robertson  
Soru Açıklaması

obertson’a göre, glokal kavramı, global ve lokal küçültme yoluyla elde edilmektedir. Yani Roland Robertson’ın bakış açısından küreselleşme kav-ramı, küresel ile yerel olanın etkileşimidir. (Robertson, 1999/b: 119-123) Bunun anlamı; küresel (evrensel) ile yerel olanın karşılıklı olarak bir gerilim ve iletişim içerisinde olmasıdır. İşte bu sebeple “global” ve “local” (yerel) kelimeleri bir anlamda kaynaştırılarak “glokalleşme” kavramı elde edilmiştir. 

10.

Kamu anlamsal olarak aşağıdakilerden hangisine daha uzaktır?

 

 

Doğru Cevap: "D" Özel  
Soru Açıklaması

“Kamu” kelimesi devlet”, “halk” ve “umum” gibi anahtar kavramlar üzerinden tanımlanmıştır. Toplumla ilişkili bir kavram olmasına rağmen Özel bir alan olmaktan uzaktır. 

11.

I. Mevcut dine itiraz

II. Mevcut din anlayışına itiraz

III. Mevcut dinin yaşanış biçimine itiraz

Yukarıdakilerden hangileri toplumsal değişimle birlikte dinin değişiminde etkili olan faktörler arasında yer almaktadır?

 

Doğru Cevap: "E" I-II-III  
Soru Açıklaması

Toplumsal değişimle birlikte dinin değişiminde etkili olan önemli faktörlerden biri, mevcut dine, din anlayışına veya dinin yaşanış biçimine yapılan itirazdır. Bu nedenle ilgili maddelerin hepsi toplumsal değişimle birlikte dinin değişiminde etkili olan faktörler arasında yer alır. 

12.

I. Dindarlığın kolektif olması

II. Pratik toplumsal ihtiyaçlar

III. Başka kültürlerle temas

Din çeşitli faktörler ile kültürün etkisine açık ve hazır hale gelir. Yukarıdaki seçeneklerden hangisi ya da hangileri bu faktörlerle ilişkilidir?

 

Doğru Cevap: "A" I, II ve III  
Soru Açıklaması

Din çeşitli faktörler ile kültürün etkisine açık ve hazır hale gelir. Bu faktörlerin bir kısmı psikolojik bir kısmı ise toplumsaldır. Bunlar bireylerdeki dindarlık eğiliminin kolektif hale gelmesi, pratik toplumsal ihtiyaçlar ve diğer kültürlerle temas şeklindedir. 

13.

I) MormonlarII) Tanrı’nın ÇocuklarıIII) Zen BudizmiIV) Hare KrişnaYukarıdakilerden hangisi/hangileri Uzakdoğu kökenli olup Batı’da yaygınlaşan hareketlerdendir?

Doğru Cevap: "D" III ve IV
Soru Açıklaması

Hare Krişna ve Zen Budizmi ise Uzakdoğu kökenli olup Batı’da yaygınlaşan hareketlerdendir.

14.

Yehova Şahitleri’nin 160’a yakın dilde yayın yaptıkları derginin adı nedir?

Doğru Cevap: "D" Gözcü Kulesi  
Soru Açıklaması

Yehova Şahitleri 160’a yakın bir dilde Gözcü Kulesi isimli dergi ile yayın yaparlar. 

15.

Aşağıdakilerden hangisi Amerikan Protestanlığına ilişkin bir kavramdır?

 

Doğru Cevap: "B" Fundamentalizm  
Soru Açıklaması

Amerikan Protestanlığına ilişkin kavram Fundamentalizmdir. 

16.

Türkiye’de kamusal alan ve din ilişkisi son yıllarda aşağıdakilerden hangisi üzerinden tartışılmaktadır?

 

Doğru Cevap: "C" Başörtüsü  
Soru Açıklaması

Türkiye’de din ve kamusal alan tartışmalarının yapıldığı somut bağlam olarak başörtüsü öne çıkmıştır. Bu zamana kadar daha çok Fransız tipi katı bir kamusal alan anlayışı sebebiyle, kamusal alanda genelde dini sembollerin özelde başörtüsünün bulunamayacağı bu yaklaşımı savunanlarca dile getirilmiştir. Bu çerçevede başta üniversiteler olmak üzere, eğitim kurumları, birçok kamu kurumlarında başörtüsü yasağı uygulanmaktadır. Geçtiğimiz 20-30 yıl sürecinde kamusal alanın sınırları kadar kamusal alanın içeriği de tartışma konusu olmuştur. Kamusal alanın sınırları başörtüsü yasağına konu olacak bir düzeyde tartışılmıştı. Diğer yandan Türkiye’de özel olarak kamusal alanın içeriği, hizmet alanlar ve hizmet verenler seklindeki bir ayrım üzerinden de tanımlanmaya çalışılmıştır. Bu ayrımda hizmet verenlerin dini sembollerle çalışamayacakları ileri sürülmüştür. 

17.

İnanç veya dini pratikler düzeyinde yüksek bir farklılaşma söz konusu olmaksızın, dini daha iyi yaşamak gayesiyle bir liderin etrafında bir araya gelen küçük oluşumlara ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "C" Tarikat  
Soru Açıklaması

İnanç veya dini pratikler düzeyinde yüksek bir farklılaşma söz konusu olmaksızın, dini daha iyi yaşamak gayesiyle bir liderin etrafında bir araya gelen küçük oluşumlara tarikat adı verilir. 

18.

Toplum, dindarlığını resmi dinin öngördüğü biçimden fazlası ile ifade etmek istediğinde ortaya çıkan duruma ne nedir?

 

Doğru Cevap: "B" Hurafe  
Soru Açıklaması

Toplum, dindarlığını resmi dinin öngördüğü biçimden fazlası ile ifade etmek ister. Bid’at ya da hurafe olarak görülen tutum budur. 

19.

I. Modernizm

II. Postmodernizm

III. Küreselleşme

Farklı kültürlerin kamusal alanda nasıl temsil edileceği sorusu hangi yaklaşımlarda tartışma konusu olmuştur?

 

Doğru Cevap: "E" II ve II  
Soru Açıklaması

Modern zamanlardaki kamusal alan düzenlemeleri ya da tasarımları, dinin kamusal alandan uzaklaştırılması temel tezi üzerine kurulmuşlardır. Ancak küreselleşme, post modernlik ve çok kültürlülük gibi çokça tartışılan kavramlar bağlamında kamusal alanın niteliği tartışma konusu yapılmakta; tüm bu farklı kültürlerin kamusal alanda nasıl temsil edileceği sorusu üzerinde durulmaktadır. Dolayısıyla farklı dinlerin nasıl bir arada yaşayacağı net çözümlere kavuşmasa da farklı dinlerin kamusal alanda kendisini ifade edebilecekleri düşüncesi bir başka yaklaşım olarak gündeme getirilmektedir. 

20.

Din ile toplumsal bütünleşmenin yan yana var olduklarını ileri süren ve dinde gevşemenin toplumdaki dayanışma bağlarınıda çözerek anomiye (amaçsızlık) yol açtığına işaret eden sosyolog hangisidir?

 

Doğru Cevap: "C" Emile Durkheim  
Soru Açıklaması

Durkheim’in din ile toplumsal bütünleşmenin yan yana var olduklarını ileri sürmesinden ve dinde gevşemenin toplumdaki dayanışma bağlarınıda çözerek anomiye (amaçsızlık) yol açtığına işaret etmesinden beri sosyolojik literatürde din, bildiğimiz kadarıyla hemen herkesçe bir istikrar faktörü olarak değerlendirilmekte, bu nedenle de toplumsal değişime set çeken etkin bir toplumsal güç olarak yer almaktadır. Din ayrıca, dünyevi düzenin anlam yoksunluğunu gideren, toplumsal gerçekçiliği kutsallaştırılmışbir düzene dönüştüren bir model olarak da kavramsallaştırılmıştır. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.