Din Sosyolojisi
Deneme Final Sınavı 2
1.

Küreselleşmeyi kapitalizm bağlamında açıklayan; merkez ve çevre ülkeler olmak üzere devletleri hiyerarşik bir sıralamaya tâbi tutan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Immanuel Wallerstein
Soru Açıklaması

Wallerstein, modern dünya-sistemi olarak adlandırdığı küreselleşmeyi kapitalizm bağlamında açıklamakta; merkez ve çevre ülkeler olmak üzere devletleri hiyerarşik bir sıralamaya tâbi tutmakta; merkezdeki küresel aktörlerden başlayarak çevre ülkelere doğru gelişen iç bağımlılığı açıklamaya çalışmaktadır. 

2.

Aşağıdakilerden hangisi Batı dünyasındaki  Noel Baba olarak isimlendirilen kişi ile özdeşleştirilmiştir?

 

 

Doğru Cevap: "B" Aziz Nikolas  
Soru Açıklaması

Çözüm: Batı dünyasındaki yılbaşı kutlamaları zaman içerisinde Noel Baba olarak isimlendirilen Aziz Nikolaos ile özdeşleştirilerek adeta Hıristiyanlaştırılmıştır.

3.

I. İnanç II. İbadet III. CemaatYukardakilerden hangisi yada hangileri dinin temel öğelerindendir?

 

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması

Dinbilimcilerinin genel kabulüne göre, bir harekete din denilebilmesi için inanç, dini pratikler ve cemaat olmak üzere en azından üç temel unsurunun olması gerekir. 

4.

Karl Marks’ın din ile ilgili düşüncelerini şekillendiren ve derinden etkileyen felsefeci kimdir?

Doğru Cevap: "E" Feuerbach
Soru Açıklaması

yüzyıl teolog ve felsefecilerinin yazdıkları ve bunlardan özellikle Feuerbach’ın “Hıristiyanlığın Özü” (1841) adlı eseri ve diğer çalışmaları Alman aydınlarını ve daha çok gençliği etkilediği gibi, o yıllarda gençlik dönemini yaşayan Marks’ı da derinden etkilemiştir. Bu nedenle, Marks’ın dinle ilgili düşüncelerini Feuerbach’a giden köklerinde aramak gerekir. Feuerbach’a göre din, insanın kendi düşüncesinin insanlar üstü bir plana aktarılışıdır. Başka bir ifade ile, din, kültürel gelişme sürecinde insanların ürettiği düşünce ve değerlerden oluşmakta, fakat bunlar yanlış bir şekilde ilahi güçlere ya da tanrılara mal edilmektedir. Marks, bu düşüncelerin çok büyük etkisi altında kalmıştır. Ona göre din, ünlü deyişiyle söylersek, halkın afyonudur. Şerif Mardin, bu ifadenin Feuer- bach’ın düşüncelerinin etkisi altında yazıldığını söyler. Cümlenin tamamı ise şöyledir: “Din, baskıya tabi yaratıkların iç çekmesi, kalpsiz bir dünyanın kal- bi, ruhsuz olayların ruhudur, halkın afyonudur”.

5.

Toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya gelen, aidiyet bilinci taşıyan, birbirleri arasında sıkı iletişim olan, belirli bir hiyerarşiye ve normlara sahip, buna bağlı olarak toplumsal yaptırım uygulayan, görece sürekliliğe sahip insan topluluğuna ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "A" Sosyal grup  
Soru Açıklaması

Toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya gelen, aidiyet bilinci taşıyan, birbirleri arasında sıkı iletişim olan, belirli bir hiyerarşiye ve normlara sahip, buna bağlı olarak toplumsal yaptırım uygulayan, görece sürekliliğe sahip insan topluluğuna sosyal grup adı verilir. 

6.

I. Mahrumiyet

II. İlişki Ağları

III.  Ahlaki ve Sosyal Belirsizlikler

Yukardakilerden hangisi yada hangileri insanların yeni dini hareketlere yönelmesine ve bu hareketlerin çoğalmasına veya yaygınlaşmasına sebep olan faktörlerdendir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Mahrumiyet, ilişki ağları, ahlaki ve sosyal belirsizlikler insanların yeni dini hareketlere yönelmesine ve bu hareketlerin çoğalmasına veya yaygınlaşmasına sebep olan faktörlerdir. 

7.

Aşağıdakilerden hangisi devletin farklı din ve mezheplere karşı nötr olması gerektiğini kapsar?

 

Doğru Cevap: "E" Kamusal alandan tamamen arındırılması  
Soru Açıklaması

Bazı yaklaşımlar çeşitliliğin kamu düzenini bozacağı temel gerekçesini öne sürerek, kamusal alanın tümüyle “dini” olan her şeyden arındırılması gerektiğini düşünürler. Bu yaklaşım sahiplerine göre, aslında kamusal alanı farklılıklar ve çeşitlilikler bozacaktır. Onlar kamusal alanın nötr olması gerektiğini öne sürerler. 

8.

Terör tanımını “siyasal amaçlara ulaşmak amacıyla insanların can ve mal güvenliklerine saldırılması” olarak yapan yaklaşım hangisidir?

 

Doğru Cevap: "B" Devletçi/resmi yaklaşım  
Soru Açıklaması

Devlet yetkilileri, terör konusuna güvenlik ağırlıklı olarak bakmaktadır. Devletlerin terör tanımları, “siyasal amaçlara ulaşmak amacıyla insanların can ve mal güvenliklerine saldırılması”, “siyasal amaçlı şiddet başvurusu” ve “kamuoyunun tümünü veya bir kısmını korkuya sevk eden eylemler” gibi unsurları vurgulamaktadır.

9.

Agnostik Kamu Alanı hangi kuramcı tarafından öne sürülmüştür?

 

Doğru Cevap: "A" Hannah Arendt  
Soru Açıklaması

Zygmunt Bauman ve Roland Robertson küreselleşme kuramcılarıdır. Bruce Ackermann Liberal Kamu Yaklaşımını ve Jürgen Habermas Söylemsel Kamu Alanı’nı öne sürmüştür. Hannah Arendt ise Agnostik Kamu Alanı kuramcısıdır.

10.

 “İlkel kabileler üzerinde yapılan antropolojik çalışmalarda giriş ayini denilen bir uygulamaya rastlanmıştır. Klan içindeki çocuk henüz bu ayin gerçekleşmeden klanın gerçek bir ferdi olarak kabul edilmez.” cümlesi Müslümanlıkta dinin bireysel ya da toplumsal hayattaki hangi duruma benzemektedir?

 

Doğru Cevap: "B" Sünnet  
Soru Açıklaması

Sünnet Müslümanlığın sembolü olarak kabul edilir. Aynı zamanda toplum içinde çocukluktan çıkış ve erkek oluş gibi popüler bir anlama sahiptir. İlkel kabileler üzerinde yapılan antropolojik çalışmalarda giriş ayini denilen bir uygulamaya rastlanmıştır. Klan içindeki çocuk henüz bu ayin gerçekleşmeden klanın gerçek bir ferdi olarak kabul edilmez. Sünnet direk eşleşmese de benzemektedir. 

11.

I. Rönesans ve Reform hareketleri

II. Bilimsel ve teknik buluşlar

III. Aydınlanma hareketleri

IV. Sanayi devrimleri

Yukarıdaki hangi olay/lardan sonra kilisenin ve halkın din ve dünya görüşü sorgulanmaya başlanmıştır?

 

Doğru Cevap: "E" Hepsi  
Soru Açıklaması

Rönesans ve Reform hareketleri, bilimsel ve teknik buluşlar, İngiltere, Fransa ve Almanya’daki Aydınlanma hareketi, Fransız ve Sanayi devrimleri gibi olay ve olgular, toplumların siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel hayatlarında büyük değişmeler meydana getirdiği gibi kilisenin ve halkın din ve dünya görüşü de sorgulanmaya başlanmıştır. Çünkü Kilise doğa bilim araştırmaları ve yeni buluşlar karşısında, bilim adamlarına karşı (örneğin, Galile,1564–1642, hatırlanabilir) olumsuz tutum takınmıştır. Kilisenin bu yanlış tutumu din karşıtlığını arttırmıştır.

12.

 “Dinî tecrübe esas olarak subjektiftir, yani bireyin içindedir ve ona aittir. Ancak her dini tecrübe aynı zamanda objektifleşir, yani bireyin dışında, kültür dünyası içinde, insan ilişkilerini belirleyecek biçimde dışa vurur.” cümlesi dinin kültür üzerinde hangi türden bir etkisi olduğunu belirtmektedir?

 

Doğru Cevap: "E" İnsanları kolayca örgütleme  
Soru Açıklaması

Dinin etki gücünü artıran bir diğer özelliği objektifleşmek suretiyle daha kolay ve hızlı biçimde örgütlenmesidir. Dinî tecrübe esas olarak subjektiftir, yani bireyin içindedir ve ona aittir. Ancak her dini tecrübe aynı zamanda objektifleşir, yani bireyin dışında, kültür dünyası içinde, insan ilişkilerini belirleyecek biçimde dışa vurur. Böylelikle din inananları bir araya getirir; onların örgütlenmesine yardımcı olur. 

13.

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşen dünya sorunlarına karşı dinin sağladığı katkılardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Aşırı eylem ve davranışlarda bulunmaya teşvik eder.
Soru Açıklaması

Uzlaşma: Denge ve uzlaşmalara davet eder. Aşırı eylem ve davranışlardan uzaklaştırır. 

14.

Dinî kuruluşların veya ilahiyatçıların söylemlerinin yanında dinin gelenek içinde aldığı biçime ne ad verilir?

 

 

Doğru Cevap: "B" Halk Dini  
Soru Açıklaması

Dinî kuruluşların veya ilahiyatçıların söylemlerinin yanında dinin gelenek içinde aldığı biçime halk dini denir. 

15.

Korkutmak, endişelendirmek, gözdağı vermek anlamında kullanılan Latince kökenli kelime aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "B" Terör  
Soru Açıklaması

Terör, Latince, korkutmak, gözdağı vermek, sindirmek, ürkütmek, endişelendirmek gibi anlamlara gelen “terrere” kelimesinden türetilmiştir. 

16.

Terör kelimesi hangi dilden türetilmiştir?

 

 

Doğru Cevap: "B" Latince  
Soru Açıklaması

Terör, Latince, korkutmak, gözdağı vermek, sindirmek, ürkütmek, endişelendirmek gibi anlamlara gelen “terrere” kelimesinden türetilmiştir. 

17.

Küreselleşme terilerinden aşağıdakilerden hangisi Immanuel Wallerstein kuramına ilişkindir?

 

Doğru Cevap: "C" Modern Dünya-Sistemi  
Soru Açıklaması

Immanuel Wallerstein-Modern Dünya-Sistemi, Zygmunt Bauman-Küresel Dünya Düzensizliği, Roland Robertson-Glokalleşme, Anthony Giddens-Modernliğin Küreselleşmesi, Marshall McLuhan- Küresel Köy. 

18.

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin din üzerindeki etkilerinden değildir?

 

 

Doğru Cevap: "D" Din oldukça büyük bir konum kaybetmiş ve insan hayatının birçok alanlarından el çektirilerek etkisi sınırlandırılmıştır.  
Soru Açıklaması

Tanrı merkezli bir evren ve insan anlayışından insan merkezli evren ve insan anlayışına geçiş yaşanmıştır. Bu geçiş ile din oldukça büyük bir konum kaybetmiş ve insan hayatının birçok alanlarından el çektirilerek etkisi sınırlandırılmıştır. Kamu hayatının dışında bireysel olarak bir vicdan işi ola-rak nitelendirilmiştir. 

19.

Liberal kamu yaklaşımının temel aldığı sorun aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

Doğru Cevap: "B" Ortak yaşamın akla uygun olarak nasıl gerçekleştirileceği  
Soru Açıklaması

Liberal kamu yaklaşımında neyin iyi ve ahlâkî olduğu sorusu yerine, ortak yaşamın akla uygun olarak nasıl gerçekleştirileceği problemi ikâme edilir. 

20.

Aşağıdakilerden hangisi kamusal alan kavramı ile öncellikle ilişkilendirilebilecek kavramlar arasında yer alamaz?

 

Doğru Cevap: "C" Kültür  
Soru Açıklaması

Kamusal alan kavramını irdeleyebilmek için ilişkili olan bazı kavramları anlamak gereklidir. Kamusal alan özgürlük, küreselleşme, din, devlet ve özel alan kavramları ile doğrudan ilişkilidir. Ancak kamusal alan ve kültür kavramları arasında benzer bir ilişkiden söz edilemez. Bu bağlamda kültür kamusal alanla ilişkilendirilebilecek öncellikli kavramlar arasında yer almaz.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.