Din Sosyolojisi
Deneme Final Sınavı 6
1.

Aşağıdakilerden hangisi dinin siyaset üzerinde etkisi olduğunu gösterir?

 

Doğru Cevap: "B" Halifenin iktidarı meşrulaştırması  
Soru Açıklaması

Dinlerin gündelik hayatın belirleyici faktörlerinden olan siyasî ve iktisadî yapı üzerinde de doğrudan etkilerini gözlemlemek mümkündür. A, C, D şıkları ekonomiyle ilgilidir. E mimari ile ilgilidir. Müslüman ülkelerde de bağımsızlığını ilan eden her devlet Halife’den bir berat almak suretiyle kendi iktidarlarının meşruiyetini sağlamış olurdu. Dolayısıyla iktidarın dinin onayını alması gerekirdi. 

2.

Küreselleşmeyi dünya meselelerinin belirsiz, kuralsız ve kendi başına buyruk doğası olarak gören ve bu durumu bir merkezin, bir kontrol masasının, bir yönetim kurulunun, bir idari büronun yokluğuyla eleştiren küreselleşme teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "B" Küresel Dünya Düzensizliği  
Soru Açıklaması

Küreselleşmeyi daha çok “etki” ve “etkileşim” anahtar kavramları etrafında algılayan Bauman, bir karmaşıklığa vurgu yapmaktadır. Bauman’a göre, küreselleşme kavramından çıkan en derin anlam; dünya meselelerinin belirsiz, kuralsız ve kendi başına buyruk doğasıdır. Bir merkezin, bir kontrol masasının, bir yönetim kurulunun, bir idari büronun yokluğudur. Küreselleşme bu yönüyle yeni dünya düzensizliğidir. 

3.

Terör eyleminin ne olduğuna ilişkin yaklaşımında öne çıkan unsurların suikast, bombalama, sabotaj, işkence ve rehin alma eylemleri gibi nedenden çok sonuçlara odaklanan unsurların olduğu yaklaşım hangisidir?

 

Doğru Cevap: "C" Medyatik yaklaşım  
Soru Açıklaması

Terör eyleminin ne olduğuna ilişkin yaklaşımında öne çıkan unsurların suikast, bombalama, sabotaj, işkence ve rehin alma eylemleri gibi nedenden çok sonuçlara odaklanan unsurların olduğu yaklaşım, medyatik yaklaşımdır. 

4.

Şiddet ve terörün kökenlerine bakıldığında bu eylemlerin özü itibariyle aşağıdaki nedenlerden hangisinden kaynaklandığı söylenemez?

 

 

Doğru Cevap: "E" Genetik faktörler
Soru Açıklaması

Şiddet ve terörün kökenlerine bakıldığında bu eylemlerin özü itibariyle büyük oranda siyasi ve toplumsal nedenlerden kaynaklandığını, bazı psikolojik faktörlerin de bu eylemlerde yer almayı kolaylaştırdığı ortaya çıkmıştır. 

5.

 “En az üç kişiyi kendi dinine sokmadan ve en az üç yıl hizmet etmeden evlenemez” şeklinde misyonerlik anlayışına sahip olan dini akım aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "C" Yehova Şahitleri  
Soru Açıklaması

Moonculuk güçlü bir misyonerlik anlayışına sahiptir. Bir Mooncu en az üç kişiyi kendi dinine sokmadan ve en az üç yıl hizmet etmeden evlenemez. 

6.

I. Ortodoks terörizm teorisi

II. Radikal terörizm teorisi

III. Ilımlı terörizm teorisi

Yukarıdakilerden hangisi terörün neden ve kökenlerini açıklamaya yönelik başlıca teorilerdir?

 

Doğru Cevap: "D" I, II ve III  
Soru Açıklaması

Ortodoks terörizm teorisi, radikal terörizm teorisi ve ılımlı terörizm teorisi terörün neden ve kökenlerini açıklamaya yönelik başlıca teorilerdendir. 

7.

Ziya Gökalp’in Türkiye'de ilk din sosyolojisi ders kitabı ve telif eser niteliğini taşıyan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "A" İlm-i İctimai Dini  
Soru Açıklaması

“Dini İctimaiyat Notları” Necmeddin Sadık’ın; “Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?” Prens Sabahattin’in; “İctimaiyyat ve Şeriat–ı İslamiyye” ve “İlm–i İctimaa Nazaran İslamiyet” ise Selahattin Asım’ın eserleridir. Ziya Gökalp’in “İlm-i İctimai Dini” adıyla basılan eseri, Türkiye'de ilk din sosyolojisi ders kitabı ve telif eser niteliğini taşımaktadır. 

8.

Aşağıdaki özelliklerden hangisi dinlerin kültür ve medeniyetlerin oluşumunda etki etmez?

 

Doğru Cevap: "D" Din subjektif bir tecrübedir.  
Soru Açıklaması

Her dini tecrübe aynı zamanda objektifleşir yani bireyin dışında kültür dünyası içinde insan ilişkilerini belirleyecek biçimde dışa vurur tamamen sübjektif bir tecrübe olarak kalmış bir dinden söz etmek mümkün değildir. 

9.

Ortaçağ’dan modern zamanlara geçişte Avrupa’da değişen en köklü anlayış hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Tanrı merkezli bir evrenden, insan merkezli bir evren anlayışına geçilmiştir
Soru Açıklaması

Ortaçağ Avrupa’sında hâkim olan ruhban sınıfın otoritesi (yani kilise hâkimiyeti) modern zamanlara gelindiğinde köklü bir değişime uğramış; Tanrı merkezli bir evren ve insan anlayışından insan merkezli evren ve insan anlayışına geçiş yaşanmıştır. Bu geçiş ile din oldukça büyük bir konum kaybetmiş ve insan hayatının birçok alanlarından el çektirilerek etkisi sınırlandırılmıştır. 

10.

I. Sözlü gelenekler

II. Yazılı belgeler

III. Şekillenmiş anıtlar

Din sosyoloji araştırmalarında dolaylı gözlem yapacak bir araştırmacı yukarıdakilerden hangisi yada hangilerinden yararlanabilir?

 

Doğru Cevap: "E" I-II-III  
Soru Açıklaması

Sosyoloji / din sosyoloji araştırmalarında dolaylı gözlem yapacak araştırmacı için üç çeşit materyal vardır:

Sözlü gelenekler: Masallar, efsaneler, vecizeler, atasözleri, türküler, menkıbeler, şiirler, destanlar, dini hikâyeler vb sözlü gelenek kaynaklarıdır. Yazılıbelgeler: Arşiv belgeleri, şeriyye sicilleri, fetvalar, vakfiyeler, fermanlar, kanunnameler, hatırat kitapları, seyahatnameler gibi her türlü eski eserler yazılı kaynaklar arasında yer alır. Şekillenmiş anıtlar: Taşınır ve taşınmaz her türlü sanat eserleri bu grupta yer alan bilgi kaynaklarıdır. Dini mimari yapılardan, halı, kilim, hat ve minyatürlere kadar her çeşit eser ve kullanılan eşyalar, toplumların dini hayatlarının sosyolojik incelenmesinde önemli yer tutarlar. 
11.

Liberal kamu yaklaşımının temel aldığı sorun aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "B" Ortak yaşamın akla uygun olarak nasıl gerçekleştirileceği  
Soru Açıklaması

Liberal kamu yaklaşımında kamuda neyin iyi ve ahlâki olduğunu ortaya koymak önemli değildir. Önemli olan kamusal düzenin nasıl sağlanacağıdır. Bu bağlamda, toplumda yaşayan insanlar neyin iyi olduğu konusunda ortak bir noktada buluşmasalar bile, önemli olan birlikte yaşama sorununu akla uygun olarak nasıl gerçekleştirleceğidir. Dolayısıyla bu yaklaşımda neyin iyi ve ahlâkî olduğu sorusu yerine, ortak yaşamın akla uygun olarak nasıl gerçekleştirileceği problemi ikâme edilir. 

12.

Hıristiyanlık düşüncesi açısından bir dini düşünce etrafında örgütlenmiş̧ kurumsal yapıya ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "A" Kilise  
Soru Açıklaması

Kilise bir dini düşünce etrafında örgütlenmiş kurumsal yapı olarak tanımlanabilir. Hıristiyan terminolojisinde Türkçeye tarikat olarak çevrilen cult ve sect kavramları da söz konusudur. 

13.

Şiddet ve terör olaylarında dini inançlar ne amaçla kullanılmaktadır?

 

Doğru Cevap: "D" Meşrulaştırma  
Soru Açıklaması

Şiddet ve terör olaylarında dini inanç ve araçlar meşrulaştırma bir başka deyişle araçsallaştırma için kullanılmaktadır.

14.
Coğrafi faktörlerin toplumların hayatı üzerinde büyük etkiler yarattığını savlayan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İbn Haldun
Soru Açıklaması
Coğrafi faktörlerin toplumların hayatı üzerinde büyük etkiler yarattığını ifade eden İbn Haldun, coğrafyanın sadece insan vücudu üzerinde değil, aynı zamanda dini/ahlaki/manevi hayat üzerinde de etkilerde bulunduğunu belirt- mektedir. Ona göre, dünyanın yedi iklim bölgesinde medeniyete en uygun bölge, aynı zamanda büyük ve ilahi dinlerin de ortaya çıktığı bölgedir.
15.

I. İnanç

II. İbadet

III. Cemaat

Yukardakilerden hangisi ya da hangileri dinin temel öğelerindendir?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması

Dinbilimcilerinin genel kabulüne göre, bir harekete din denilebilmesi için inanç, dini pratikler ve cemaat olmak üzere en az üç temel unsurunun olması gerekir. 

16.

Türkiye’de kamusal alan ve din ilişkisi son yıllarda hangisi üzerinden tartışılmıştır?

 

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Türkiye’de din ve kamusal alan tartışmalarının yapıldığı somut bağlam olarak başörtüsü öne çıkmıştır. Bu zamana kadar daha çok Fransız tipi katı bir kamusal alan anlayışı sebebiyle, kamusal alanda genelde dini sembollerin özelde başörtüsünün bulunamayacağı bu yaklaşımı savunanlarca dile getirilmiştir. Bu çerçevede başta üniversiteler olmak üzere, eğitim kurumları, birçok kamu kurumlarında başörtüsü yasağı uygulanmaktadır. Geçtiğimiz 20-30 yıl sürecinde kamusal alanın sınırları kadar kamusal alanın içeriği de tartışma konusu olmuştur. Kamusal alanın sınırları başörtüsü yasağına konu olacak bir düzeyde tartışılmıştı. Diğer yandan Türkiye’de özel olarak kamusal alanın içeriği, hizmet alanlar ve hizmet verenler şeklindeki bir ayrım üzerinden de tanımlanmaya çalışılmıştır. Bu ayrımda hizmet verenlerin dini sembollerle çalışamayacakları ileri sürülmüştür.

17.

Aşağıdakilerden hangisi batı’dan başlayarak dünyaya yayılan dini hareketlerden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "E" Mevlevilik
Soru Açıklaması

Batı’dan dünyaya yayılan yeni dini hareketleri şu başlıklar altında da sınıflandırabiliriz:

a. Hıristiyanlığın yeni yorumuna dayanan hareketler (Tanrı’nın Çocukları, Mormonlar gibi).

b. Uzakdoğu kökenli olup Batı’da yaygınlaşan hareketler (Zen Budizmi, Hare Krişna gibi).

c. Kişisel gelişimci olup Hıristiyanlığa veya diğer dinlere ilgisiz olan hareketler (Sayentoloji gibi).

18.

İslam ve şiddet arasında ilişki kurulmasına neden olan önemli kavram nedir?

 

Doğru Cevap: "A" Cihad  
Soru Açıklaması

İslam ve şiddet arasında ilişki kurulmasına neden olan kavram Cihad’dır. 

19.

Aşağıdakilerin hangisi bir değişikliğin toplumsal değişim olabilmesi için gereklidir?

 

Doğru Cevap: "E" Köklü ve kalıcı olması  
Soru Açıklaması

İnsanların karşılıklı ilişki ve etkileşimleri, tarihsel süreç içerisinde farklı bir hal almakta, toplumsal yapıda ortaya çıkan başkalaşma veya farklılaşmalar da toplumsal değişimi doğurmaktadır. Ancak toplumsal yapıda ortaya çıkan değişikliklerin toplumsal değişim olarak nitelendirilmesinin ön şartı, köklü ve kalıcı değişiklikler olmasıdır. Bu durumda denilebilir ki toplumsal değişimler, toplumun tarihî akışını, kaderini değiştiren değişikliklerdir. Yani geçici ve yüzeysel değişiklikler, toplumsal değişim kapsamında değillerdir. 

20.

‘’Bir dini diğerlerinden ayıran en önemli husus akidesidir’’ cümlesindeki “akide” kelimesi ne anlama gelmektedir?

 

Doğru Cevap: "D" İnanç esasları  
Soru Açıklaması

“Bir dini diğerlerinden ayıran en önemli husus akidesidir” cümlesindeki “akide” kelimesinin anlamı, inanç esaslarıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.