Günümüz Fıkıh Problemleri
2014 - Büt Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi fıkhî hükümlerin değişmeye elverişli olduğunu gösteren özelliklerden biridir?
Doğru Cevap: "E" İslam dininin bütün zaman ve mekânlara hitap etmesi
Soru Açıklaması
2.
Fıkıhta din, can, akıl, mal ve nesilden oluşan beş temel değeri korumaya yönelik hükümlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Zaruriyât
Soru Açıklaması
3.
Ramazan orucuna başlama konusunda ihtilâfu'l-metâli'nin dikkate alınması
gerektiği görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Şafiiler
Soru Açıklaması
4.
Haccın farzlarından olan tavafa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Ziyaret tavafı
Soru Açıklaması
5.
İddet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Evliliği, kocasının ölümü sebebiyle sona eren kadın; hamile değilse dört ay on gün iddet bekler.
Soru Açıklaması
6.
Bütün fıkıh mezheplerine göre, nikâh akdinin sıhhat şartı olarak görülen nikâh akdiyle ilgili biçimsel husus aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Akde en az iki kişinin tanıklık etmesi
Soru Açıklaması
7.
Başta gıda maddeleri olmak üzere oldukça geniş bir kullanım alanı bulunan jelâtinin fıkhî hükmüyle ilgili şüphe ve tereddütlerin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hammaddesinin büyük oranda domuz ve ürünlerinden oluşması
Soru Açıklaması
8.
Bir içeceğin dinen haram kabul edilmesi aşağıdaki temel özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Meydana getirdiği etki
Soru Açıklaması
9.
İslam bilginleri adli otopsinin caiz olduğunu esas itibariyle aşağıdakilerden hangisine dayandırmaktadırlar?
Doğru Cevap: "D" Zaruret
Soru Açıklaması
10.
İlke olarak organ nakline olumlu bakanların görüşlerini aşağıdakilerden hangisi desteklemektedir?
Doğru Cevap: "D" Sorumlulukta herkesin hür iradesi esastır.
Soru Açıklaması
11.
Fıkıh literatüründe müziğe karşı olumsuz bir yaklaşımın yer almasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi vardır?
Doğru Cevap: "C" Emevîler döneminde müziğin icrâ edildiği ortamların meşru olmayan bir duruma gelmesinin
Soru Açıklaması
12.
Hz. Peygamber (S.A.V) döneminde özellikle binicilik ve atıcılığın teşvik edilmesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Savaşa hazırlık ve eğitim amaçlarının olması
Soru Açıklaması
13.
Kiracının mal sahibinden alacağı hava parasının hukuki dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hakkın bir bedel karşılığında satışının caiz olması
Soru Açıklaması
14.
"Hazırlar arasındaki akitleşme" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Telefonla yapılan sözleşmede, haberleşme sona ermeden müşteri "kabul" beyanını açıklamalıdır.
Soru Açıklaması
15.
Katılım hesabını faizli muameleden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Müşterinin kâr ve zarara katılma şartının bulunması
Soru Açıklaması
16.
Fıkıhçıların görüşleri dikkate alındığında, kredi kartı işlemleri sonrası bankanın işyerlerine yapacağı ödemede kesintiye gitmesinin meşru olduğunu söyleyenlerin dayanağı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "B" Bankanın alacaklı adına vekâleten tahsilde bulunmasının karşılığıdır.
Soru Açıklaması
17.
Vadesi bir yıldan az olan devlet iç borçlanma senetlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Hazine bonosu
Soru Açıklaması
18.
Ticaret maksadıyla hisse senedi bulunduran kişinin hisse senetlerinin zekatını nasıl ödemesi gerektiği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Ticaret mallarının zekatı gibi ödemelidir.
Soru Açıklaması
19.
Ebu Hanife'nin dini inancına bakılmaksızın zimmiyi öldüren herkese aynı cezanın uygulanması gerektiği görüşünün gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yaşama hakkına saygı konusundaki eşitlik
Soru Açıklaması
20.
Kendileriyle zimmet sözleşmesi yapılabilecek gayrimüslimlerin çerçevesini
en geniş tutan İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İmam Malik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.