Günümüz Fıkıh Problemleri
2014 - Final Soruları
1.
Miras payları ve hadler ile ilgili hükümler aşağıdaki hüküm gruplarından hangisinin kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "E" Mukadderât
Soru Açıklaması
2.
Yağmur sebebiyle yapılan namazların cemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Malikilere göre akşam ve yatsı cem-i tehir yapılır.
Soru Açıklaması
3.
Kocanın, gerek evlilik akdinin kuruluşu sırasında gerekse nikâhın devamı sürecinde boşama salâhiyetini hanımına devredebilmesine fıkıh literatüründe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Tefvîzü‘t-talâk
Soru Açıklaması
4.
Sigara ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Sigara meselesi mezheplerin ortaya çıktığı ilk dönemden itibaren tartışılan meseleler arasındadır.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi ilke olarak haram maddeler ile tedavi olmayı caiz görmeyen fıkıh bilginlerini destekler niteliktedir?
Doğru Cevap: "D" Şarabın ilaç değil, hastalık olduğunu ifade eden hadisler vardır.
Soru Açıklaması
6.
Kumar tanımlarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kazananların tesadüfle belirlenmesi
Soru Açıklaması
7.
Hz. Peygamber’in (s.a.v) vade yapılmasını yasakladığı satış türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Takas
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi vade farkının faiz olmadığı görüşünü savunanların
delillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Meşru kazanç emek mahsulü olan kazançtır, vade farkında da emek bulunduğu için vade farkı faiz olmamalıdır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik istikrarsızlık nedeniyle fiyat belirlenmeden yapılacak satış işlemini yasaklamanın doğuracağı sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Esnaf yeteri kadar kâr elde edemez.
Soru Açıklaması
10.
Akit meclisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Mektupla icab beyanında bulunan kimse, mektubu gönderdikten sonra bu beyanından dönemez.
Soru Açıklaması
11.
“Ribâ” kelimesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Faiz
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi katılım bankacılığında kredi kullandırma yollarından biri olan emek-sermaye ortaklığını ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Mudarebe
Soru Açıklaması
13.
Katılım bankasının müşterisine kullandırmak üzere aldığı bir şeyin
mülkiyetini, bedelini kira yoluyla aldıktan sonra devretmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Finansal kiralama
Soru Açıklaması
14.
Tahvil ve hazine bonoları aşağıdakilerden hangisi nedeni ile caiz görülmemiştir?
Doğru Cevap: "B" Tahvil ve hazine bonolarının faizli borç olması
Soru Açıklaması
15.
İslam fıkhına göre mali hakların satımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Mali hakların sürekli ve geçici olarak satışı caizdir.
Soru Açıklaması
16.
Çek veya senedin ciro edilmesine İslam hukukunda ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Havale
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerden zekat verilmesinin
gerekçesidir?
Doğru Cevap: "D" Menkul kıymetlerin mal varlığı belgesi olması
Soru Açıklaması
18.
Yıldızlara tapanlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Sâbiî
Soru Açıklaması
19.
İslam bilginlerinin çoğunluğuna göre, bir zimmîyi kasten öldüren Müslüman’a uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Diyet
Soru Açıklaması
20.
Müslüman’ın gayrimüslimle iş ilişkilerinde işin meşruiyetini belirleyen temel kural aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Dinen haram, hukuken yasak olmaması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.