Günümüz Fıkıh Problemleri
2016 - Büt Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi haram maddelerle tedaviyi ilke olarak caiz görmemektedir?
Doğru Cevap: "A" Hanbeliler
Soru Açıklaması
2.
Hz. Peygamber (S.A.V) döneminde özellikle binicilik ve atıcılığın teşvik edilmesinin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Savaşa hazırlık ve eğitim amaçlarının olması
Soru Açıklaması
3.
Fıkhî hükümler arasında taabbud-ta'lîl ayırımını kabul etmeyen fıkıh mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Zahiriler
Soru Açıklaması
4.
Evlenme akdi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Müslüman bayanın gayrimüslim erkekle evlenmesi geçersizdir.
Soru Açıklaması
5.
Öğlen namazını ikindinin vaktinde, akşam namazını da yatsının vaktinde birleştirerek kılmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Cem-i tehir
Soru Açıklaması
6.
"Bir gıda maddesinin dinî-fıkhî hükmü hususunda tereddüde düşüldüğünde, ilke ve ayrıntı düzeyinde yasaklayıcı bir delil bulunmadığı sürece onun helal olduğu kabul edilir" değerlendirmesi yiyecekler ve içecekler ile ilgili aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ifade edilebilir?
Doğru Cevap: "C" Eşyada asıl olan ibâhadır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi faizin yasaklanma sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ekonomik istikrarı sağlaması
Soru Açıklaması
8.
Kur'ân ve Sünnet'te, Türkçedeki ‘‘faiz’’ kelimesinin karşılığı olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Ribâ
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi satım akdi için gerekli şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Akit mahallinin kusursuz olması
Soru Açıklaması
10.
Fıkıhçıların görüşleri dikkate alındığında, kredi kartı işlemleri sonrası bankanın işyerlerine yapacağı ödemede kesintiye gitmesinin meşru olduğunu söyleyenlerin dayanağı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "E" Bankanın alacaklı adına vekâleten tahsilde bulunmasının karşılığıdır.
Soru Açıklaması
11.
Fiyat belirlenmeden yapılan alışveriş uygun değildir.

Bu görüşe göre aşağıdaki akit sonuçlarından hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Mal fasid bir şekilde müşteriye intikal etmiştir.
Soru Açıklaması
12.
Peşin alınan malın, alım fiyatı ve kâr oranı belirtilerek yapılan vadeli satışına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Murâbaha
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi vade farkının caiz olduğu görüşünün delilleri arasında sayılabilir?
Doğru Cevap: "C" Şartlı satışı yasaklayan hadisin sahih olmaması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi "cüzafen satış" terimini tanımlar?
Doğru Cevap: "B" Malın götürü usulle, ne kadar geleceği ölçülüp tartılmadan göz kararıyla satılmasıdır.
Soru Açıklaması
15.
Asıl borçlunun çek ya da senedini, asıl alacaklısına erken ödemesi şartıyla borcunda indirim yapılması işleminin fıkhî hükmü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Borçlu ile alacaklı arasında cereyan eden bu işlem caizdir.
Soru Açıklaması
16.
Menkul kıymetlerin borsada alım satımının dini hükmü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Borsadan kıymetli evrak alım satımının meşru görülmemesi ekonomik istikrarsızlıkla ilgilidir.
Soru Açıklaması
17.
Faizli tahvillerden ve bunların faiz getirilerinden zekat alınması ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Faizli tahvillerin; ana parasından zekat alınırken, faiz getirilerinden zekat alınmaz .
Soru Açıklaması
18.
Mecusileri ehl-i kitap kapsamında değerlendiren İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İbn Hazm
Soru Açıklaması
19.
Ebu Hanife'nin dini inancına bakılmaksızın zimmiyi öldüren herkese aynı cezanın uygulanması gerektiği görüşünün gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yaşama hakkına saygı konusundaki eşitlik
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Müslüman bir kadının ehl-i kitaptan olan bir erkekle
evlenebileceğini savunanların delillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İslam'ın ilk dönemlerinde bu tür uygulamaları onaylayan çok sayıda fıkhî bilginin bulunması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.