Günümüz Fıkıh Problemleri
2017 - Final Soruları
1.
İslam aile hukukunda kocanın boşama yetkisini karısına devretmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Tefvîzü't-talâk
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi fıkhî hükümlerde esnekliği sağlayan unsur ve araçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Temel esasların ayet ve hadislerle belirlenmesi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi namaz vakitlerinin belirlenmesinde etkili faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Fecrin kaybolması
Soru Açıklaması
4.
Fıkıh bilginlerinin istihâle konusundaki görüşleri ve değerlendirmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İstihâlenin hiçbir şekilde haramı helale dönüştürücü etkisi yoktur.
Soru Açıklaması
5.
Hz. Peygamber’in (s.a.v) eğlenceler hakkında tutumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Mescitte eğlence düzenlenmesine engel olmuştur.
Soru Açıklaması
6.
Canlı vericiden yapılan organ nakli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Ölüden diriye organ naklini caiz görenler canlıdan yapılan nakli de caiz görürler.
Soru Açıklaması
7.
Katılım bankasının müşterisine kullandırmak üzere aldığı bir şeyin mülkiyetini, bedelini kira yoluyla aldıktan sonra devretmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Finansal kiralama
Soru Açıklaması
8.
Katılım hesabını faizli muameleden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müşterinin kâr ve zarara katılma şartının bulunması
Soru Açıklaması
9.
Alınacak belirli bir reel fazlalık karşılığında borç verme yoluyla oluşan faiz türüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Nesîe faizi
Soru Açıklaması
10.
‘‘Kaparonun satıcıda kalmasının caiz olmadığını’’ savunanların gösterdiği deliller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kaparolu satış, akitten caymayı önleyici yaptırım niteliği taşır.
Soru Açıklaması
11.
Çalışma/emek bir taraftan ve sermaye diğer taraftan olmak üzere, kâr-zarar paylaşımı esası ile kurulan ortaklığa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Mudârebe
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi satım akdi için gerekli şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Akit mahallinin kusursuz olması
Soru Açıklaması
13.
Kiracının mal sahibinden alacağı hava parasının hukuki dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hakkın bir bedel karşılığında satışının caiz olması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ticari sigortaların unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sigorta güvencesi
Soru Açıklaması
15.
Bir zimmînin İslam ülkesinde ticari faaliyetlerinde özgür olmasının İslâm hukukundaki dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Vatandaşlık hakkına sahip olması
Soru Açıklaması
16.
Asıl borçlunun çek ya da senedini, asıl alacaklısına erken ödemesi şartıyla borcunda indirim yapılması işleminin fıkhî hükmü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Borçlu ile alacaklı arasında cereyan eden bu işlem caizdir.
Soru Açıklaması
17.
Menkul kıymetlerin zekâtı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İntifa senetlerinin zekâtı sadece kıymeti üzerinden ödenmelidir.
Soru Açıklaması
18.
Vadesi bir yıldan az olan devlet iç borçlanma senetlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Hazine bonosu
Soru Açıklaması
19.
İslam hukukuna göre kısmi vatandaşlık haklarına sahip olan gayrimüslimleri ifade etmek için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müste’men
Soru Açıklaması
20.
Gayrimüslim ile iş ilişkilerinde işin meşruiyetini belirleyen temel kural
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Dinen haram ve hukuken yasak olmaması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.