Günümüz Fıkıh Problemleri
2017 - Vize Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi fıkhî hükümlerin değişmeye elverişli olduğunu gösteren özelliklerden biridir?
Doğru Cevap: "E" İslam dininin bütün zaman ve mekânlara hitap etmesi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Hanefilere göre zekâtın hakiki şahıslara verilmesinin
gerekçesi sayılmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Malın zekât alanın mülkiyetine geçmesinin gerekli olması
Soru Açıklaması
3.
Fakihin şer`î-amelî bir meselenin hükmünü ilgili delillerden çıkarabilmek için olanca gayretini sarf etmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İçtihat
Soru Açıklaması
4.
Sınai servetlerin ve üretim araçlarının zekata tabi olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hakikaten veya hükmen artma ve çoğalma özelliği taşımaları
Soru Açıklaması
5.
Fıkıhta din, can, akıl, mal ve nesilden oluşan beş temel değeri korumaya yönelik hükümlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Zaruriyât
Soru Açıklaması
6.
Kişiler, kurumlar ve toplumlar arasındaki sosyal ve hukuki ilişkileri düzenleyen fıkıh alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Muâmelât
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi namaz vakitlerinin belirlenmesinde belirleyici özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Fecrin batması
Soru Açıklaması
8.
Hanefilere göre farz olan tavaf esnasında hükmî kirlilikten temizlenmiş olmanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Vacip
Soru Açıklaması
9.
"Bir gıda maddesinin dinî-fıkhî hükmü hususunda tereddüde düşüldüğünde, ilke ve ayrıntı düzeyinde yasaklayıcı bir delil bulunmadığı sürece onun helal olduğu kabul edilir." değerlendirmesi yiyecekler ve
içecekler ile ilgili aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ifade edilebilir?
Doğru Cevap: "A" Eşyada asıl olan ibâhadır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi boşanmanın hukuki sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Boşanmayla birlikte çocukların babayla olan nesep bağının sona ermesi
Soru Açıklaması
11.
Fıkhî açıdan hayvan kesen kişinin dinî mensubiyeti ve kesim sırasında Allah'ın adının anılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Müslüman veya ehl-i kitabın kestiği, Allah'tan başkası adına kesmiş olsa bile, helaldir.
Soru Açıklaması
12.
Nikahın duyurulmasını nikah akdinin sıhhat şartı olarak gören mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mâlikî
Soru Açıklaması
13.
"Haramlarda asıl olan taabbudîliktir." ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Temel karakteri itibariyle haramlar, Allah'a gönülden bağlılığı sınama amacı güder.
Soru Açıklaması
14.
Nikâh akdinde velayet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Velinin velayet yetkisini kötüye kullanması durumunda, Mâliki ve Şâfiilere göre veli velayet yetkisini kaybeder.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi kumar türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ödüllü yarışmalar
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi ölüden yapılacak organ naklinin caiz olması için gereken şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Vericinin vücut bütünlüğünün korunması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi İslam'da kumar yasağının amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Eğlenceyi yasaklamak
Soru Açıklaması
18.
Haram maddelerle tedaviyi ilke olarak caiz görmeyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hanbeli
Soru Açıklaması
19.
İslam bilginlerince adli otopsi hakkında verilen cevazın dayandığı ilke
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Zaruret
Soru Açıklaması
20.
İslam âlimlerinin resim ve heykel ile ilgili ortak görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kutsanan şeylerin resimlerini yapmak haramdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.