Günümüz Fıkıh Problemleri
2018 - Büt Soruları
1.
Hakkında Kur'ân ve Sünnet'te açık bir gönderme bulunmayan meselelerle ilgili soyut hüküm çıkarma işlemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İctihat
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi namaz vakitlerinin belirlenmesinde etkili faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Fecrin kaybolması
Soru Açıklaması
3.
Nikâh akdine en az iki kişinin tanıklık etmesi şartının en önemli fonksiyonu
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Evlilik akdinin açıklığını sağlamak
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi İslam'da kumar yasağının amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Eğlenceyi yasaklamak
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi gıdalarla ilgili güncel fıkhî problemlerin artış göstermesinin sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Aile ve akrabalık bağlarının zayıflaması
Soru Açıklaması
6.
İslam bilginlerince adli otopsi hakkında verilen cevazın dayandığı ilke
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Zaruret
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi satım akdi için gerekli şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Akit mahallinin kusursuz olması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi ticaret malında bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Malın satışnını peşin olması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi ticari sigortaların unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sigorta güvencesi
Soru Açıklaması
10.
Para dışında bir şeyin kendisinin değil de menfaatinin bir bedel karşılığında satılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kiralama
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi katılım bankacılığında sermayeyi değerlendirme
yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ribâ
Soru Açıklaması
12.
Katılım hesabını faizli muameleden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Müşterinin kâr ve zarara katılma şartının bulunması
Soru Açıklaması
13.
Çalışma/emek bir taraftan ve sermaye diğer taraftan olmak üzere, kâr-zarar paylaşımı esası ile kurulan ortaklığa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mudârebe
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi sabit gelirli menkul kıymetlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Hazine bonosu
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki kıymetli evrak çeşitlerinden hangisi faizli borç kapsamına girer?
Doğru Cevap: "A" Hazine bonosu
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi gelire endeksli senetlerin faiz olduğu görüşünün
gerekçelerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Tarafların gerçek maksadının faizli kredi alıp vermek olması
Soru Açıklaması
17.
İslam hukukuna göre kısmi vatandaşlık haklarına sahip olan gayrimüslimleri ifade etmek için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Müste’men
Soru Açıklaması
18.
İslam hukukuna göre, bir Müslümanın müşrik olanlarla yaptığı evlilik akdinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Batıl
Soru Açıklaması
19.
Bir zimmînin İslam ülkesinde ticari faaliyetlerinde özgür olmasının İslâm
hukukundaki dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Vatandaşlık hakkına sahip olması
Soru Açıklaması
20.
Gayrimüslim ile iş ilişkilerinde işin meşruiyetini belirleyen temel kural
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Dinen haram ve hukuken yasak olmaması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.