Günümüz Fıkıh Problemleri
2018 - Final Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi fıkhî hükümlerin esnekliğini ifade eden özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İslam'ın kaynak ve amaç itibariyle ilahi nitelikli bir din olması
Soru Açıklaması
2.
Öğlen namazını ikindinin vaktinde, akşam namazını da yatsının vaktinde birleştirerek kılmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Cem-i tehir
Soru Açıklaması
3.
Bütün fıkıh mezheplerine göre, nikâh akdinin sıhhat şartı olarak görülen biçimsel husus aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Akde en az iki kişinin tanıklık etmesi
Soru Açıklaması
4.
Meşru görülen eğlence türlerinin spor yapma, geçim kaynağı olma, dinlenme ve sağlıklı yaşam gibi çeşitli meşru amaçlarının olması aşağıdakilerden hangisine delâlet eder?
Doğru Cevap: "B" Eğlencenin amaçsızca vakit harcamak olmadığına
Soru Açıklaması
5.
Dünya İslam Birliği Fıkıh Akademisi'nin anne karnında ciddi sakatlığı tespit edilen ceninle ilgili aldığı karar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gebeliğin 120 gününe kadar alınabilir.
Soru Açıklaması
6.
Başta gıda maddeleri olmak üzere oldukça geniş bir kullanım alanı bulunan jelâtinin fıkhî hükmüyle ilgili şüphe ve tereddütlerin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hammaddesinin büyük oranda domuz ve ürünlerinden oluşması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi vade farkının caiz olduğu görüşünün delillerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Şartlı satışı yasaklayan hadisin sahih olmaması
Soru Açıklaması
8.
Sigortalının, sözleşme esnasında belirlenen primi ödeme dışında başkaca bir maddi yükümlülüğü bulunmayan sigortalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Sabit primli
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi ticaret malında bulunması gereken özelliklerden biri
değildir?
Doğru Cevap: "E" Malın satışnını peşin olması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi "cüzafen satış" terimini tanımlar?
Doğru Cevap: "B" Malın götürü usulle, ne kadar geleceği ölçülüp tartılmadan göz kararıyla satılmasıdır.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi faizin yasaklanma sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ekonomik istikrarı sağlaması
Soru Açıklaması
12.
Katılım hesabının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kâr ve zarara ortaklığı ifade eden hesaptır.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi katılım bankacılığında sermayeyi değerlendirme yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ribâ
Soru Açıklaması
14.
Menkul kıymetlerin borsada alım satımının dini hükmü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Borsadan kıymetli evrak alım satımının meşru görülmemesi ekonomik istikrarsızlıkla ilgilidir.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi gelire endeksli senetlerin faiz olduğu görüşünün
gerekçelerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Tarafların gerçek maksadının faizli kredi alıp vermek olması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi tahvillerin nominal değerini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Tahvilin üzerinde yazılan değer olup, hiçbir zaman değişmez.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki kıymetli evrak çeşitlerinden hangisi faizli borç kapsamına girer?
Doğru Cevap: "C" Hazine bonosu
Soru Açıklaması
18.
Fıkıh âlimlerinin çoğunluğuna göre, din farkı miras engellerindendir. Ancak sahabe ve tabiundan bazıları Müslüman’ın gayrimüslime mirasçı olacağı kanaatindedir.

Aşağıdakilerden hangisi Müslüman’ın gayrimüslime mirasçı olacağını kabul edenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Abdullah b. Mes’ud
Soru Açıklaması
19.
İslam ülkesine izinsiz giren gayrimüslimleri ifade etmek için kullanılan hukuki terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Harbi
Soru Açıklaması
20.
Erkeğin irtidadı halinde, nikâh akdinin kadının iddeti boyunca devam edeceği
görüşü aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Şafii
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.