Günümüz Fıkıh Problemleri
2020 - Final Soruları
1.
İçkinin haram sayılma gerekçesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Sarhoş edici özelliğinden ötürü haramdır.
Soru Açıklaması
2.
Öğle namazını vaktinin son anında ve ikindi namazını ise vaktinin ilk anında kılmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Sûrî cem
Soru Açıklaması
3.
Evlenme akdi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Müslüman kadının gayrimüslim erkekle evlenmesi geçersizdir.
Soru Açıklaması
4.
Hakkında Kur'ân ve Sünnet'te açık bir gönderme bulunmayan meselelerle ilgili soyut hüküm çıkarma işlemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İctihat
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (s.a.s) dönemi eğlence vesilelerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Savaş zaferi
Soru Açıklaması
6.
Yasak olduğu ittifakla benimsenen resim ve heykel türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kutsamak için yapılanlar
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi ölüden yapılacak organ naklinin caiz olması için gereken şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Vericinin vücut bütünlüğünün korunması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi İslam'da kumar yasağının amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Eğlenceyi yasaklamak
Soru Açıklaması
9.
Fiyat belirlenmeden yapılan satışın meşru olduğunu savunanlar, bu işlemi aşağıdaki satış türlerinden hangisine benzetmektedirler?
Doğru Cevap: "C" Cüzafen
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi vadeli satışın meşru olduğuna ilişkin delil niteliğinde
kullanılabilecek unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Vadeli satış örtülü faiz içerdiğinden sedd-i zeria gereği vadeli satışı yasaklamamak gerekir.
Soru Açıklaması
11.
Malın fiyatının belirsiz olması ya da malın müşteriye tesliminin imkânsız bulunması şeklindeki bir alışveriş tarafların rızasıyla yapılmak isteniyor; bu işlemin İslam fıkhına göre alacağı hüküm aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Batıl
Soru Açıklaması
12.
Kredi kartı uygulamasında, banka-müşteri ilişkisi fıkıh literatüründe aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?
Doğru Cevap: "A" Kefâlet
Soru Açıklaması
13.
Katılım bankasının müşterisine kullandırmak üzere aldığı bir şeyin mülkiyetini, bedelini kira yoluyla aldıktan sonra devretmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Finansal kiralama
Soru Açıklaması
14.
Katılım bankasına, katılım hesabı yoluyla bir miktar para yatıran Fatma Hanım, fıkıh literatürüne göre, ortaklık muamelesi olarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiş olur?
Doğru Cevap: "D" Mudârebe
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin "ortaklık senetleri" grubunda yer alır?
Doğru Cevap: "C" Hisse senetleri
Soru Açıklaması
16.
Şirket yönetimince hisselerin zekatının hesaplanmasında, aşağıdakilerden hangisi zekat miktarının dışında tutulmaz?
Doğru Cevap: "E" Gerçek kişi hisseleri
Soru Açıklaması
17.
İslam fıkhına göre mali hakların satımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Mali hakların sürekli ve geçici olarak satışı caizdir.
Soru Açıklaması
18.
Ebu Hanife'nin dini inancına bakılmaksızın zimmiyi öldüren herkese aynı cezanın uygulanması gerektiği görüşünün gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yaşama hakkına saygı konusundaki eşitlik
Soru Açıklaması
19.
İslam hukukuna göre kısmi vatandaşlık haklarına sahip olan gayrimüslimleri ifade etmek için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Müste’men
Soru Açıklaması
20.
İslam hukukuna göre, bir Müslümanın müşrik olanlarla yaptığı evlilik akdinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Batıl
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.