Günümüz Fıkıh Problemleri
2020 - Vize Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi fıkhın değişime açık olduğunu gösteren özelliklerden biridir?
Doğru Cevap: "B" İslam dininin evrensel olması
Soru Açıklaması
2.
Hanefi literatüründe sonraki nesillere güvenilir raviler tarafından tevatür ve şöhret yoluyla aktarılmış mezhep görüşlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Zâhirü'r-rivâye
Soru Açıklaması
3.
İslam dininde, dini değer ve hükümler açısından canın, dinin, aklın, malın ve neslin korunması aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Zaruriyat
Soru Açıklaması
4.
Fakihin şer`î-amelî bir meselenin hükmünü ilgili delillerden çıkarabilmek için olanca gayretini sarf etmesine ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" içtihat
Soru Açıklaması
5.
Hanefilere göre farz olan tavaf esnasında hükmî kirlilikten temizlenmiş olmanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Vacip
Soru Açıklaması
6.
Öğlen namazını ikindinin vaktinde, akşam namazını da yatsının vaktinde birleştirerek kılmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Cem-i tehir
Soru Açıklaması
7.
Zekât ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Şafiilere göre ziynet eşyaları her durumda zekâta tabidir.
Soru Açıklaması
8.
Haccın farzı olan tavaf aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ziyaret tavafı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi İslam'da aile anlayışının oturduğu temel değerlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Bireyselciliğin ön plana çıkarılması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi boşanmanın hukuki sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Boşanmayla birlikte çocukların babayla olan nesep bağının sona ermesi
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde evliliğin sonlandırılmasıyla ilgili problemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yargı yoluyla boşanmanın mümkün görülmesi
Soru Açıklaması
12.
Nikâh akdine en az iki kişinin tanıklık etmesi şartının en önemli fonksiyonu
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Evlilik akdinin açıklığını sağlamak
Soru Açıklaması
13.
Hanefi mezhebine göre aşağıdaki durumların hangisinde hayvanın eti helaldir?
Doğru Cevap: "A" Hayvanı kesen kimsenin Allah’ın adını anmayı unutarak terk etmesi
Soru Açıklaması
14.
Karma ürünler ve katkı maddelerinin dini hükmü konusundaki tartışmaların başlıca sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hammaddesi itibariyle İslamî açıdan sorunlu olması
Soru Açıklaması
15.
İslam hukukunda, hayvansal veya bitkisel bir ürünün bir halden başka bir hale geçmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İstihâle
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi gıdalarla ilgili güncel fıkhî problemlerin artış göstermesinin sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Aile ve akrabalık bağlarının zayıflaması
Soru Açıklaması
17.
İslam bilginlerince adli otopsi hakkında verilen cevaz ------- ilkesine dayanır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" zaruret
Soru Açıklaması
18.
Ahmed b. Hanbel gibi bazı alimlere göre hastanın tedaviyi kabul etmemesi caizdir.

Bu görüş aşağıdakilerden hangisinin meşruluğu için dayanak olarak
değerlendirilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Pasif ötenazi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi ilke olarak organ nakline olumlu bakanların görüşlerini destekler?
Doğru Cevap: "D" Sorumlulukta herkesin hür iradesi esastır.
Soru Açıklaması
20.
Dünya İslam Birliği Fıkıh Akademisi'nin anne karnında ciddi sakatlığı tespit edilen ceninle ilgili aldığı karar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gebeliğin 120 gününe kadar alınabilir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.