Günümüz Fıkıh Problemleri
Deneme Ara Sınavı 2
1.

Organ nakli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Alıcı ve vericinin kişilik özellikleri ve dini sorumluluğu İslam nazarında önem arz etmemektedir. 
Soru Açıklaması

Organ nakli, alıcı ve vericinin kişilik özellikleri ve dini sorumluluğu bakımından da bazı tereddütler doğurmaktadır. Ancak İslam bilginlerinin önemli bir çoğunluğu bu yönden de organ naklini engelleyen bir gerekçenin bulunmadığını belirtirler. Bu durumu da şöyle açıklarlar: Duygu, düşünce, akıl, inanç gibi manevi ve ruhi özellikler organların biyolojik yapısına bağlı değildir. Bu yüzden organ nakli ile kişilik transferi olmaz.

2.

Aşağıdakilerden hangisi Kadınların Özel Hallerinde Oruç Tutamayacağı Görüşü'nün dayandığı sebeplerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Oruç tutamamanın sıkıntı oluşturması
Soru Açıklaması

Kadınların özel hallerinde oruç tutamayacakları hadislerde geçiş şekliyle, hükmi kirlilik ve hastalık durumuyla ilişkilendirilmiştir. Oysa  D seçeneğindeki "oruç tutamamanın sıkıntı oluşturması", oruç tutmanın kolaylığı emreden dinimiz ile ilgili olarak kadınların özel hallerinde oruç tutabileceklerini destekleyen bir unsurdur. Doğru cevap D seçeneğidir. 

3.

Deist (Sadece Allah'ın varlığını kabul eden) olduğunu iddia eden bir kasabın kestiği hayvanın etini yemenin hükmü nedir?

Doğru Cevap: "B" Haram
Soru Açıklaması

Müslümanlar açısından eti yenen hayvanlar grubuna giren bir hayvanın etinin helal olabilmesi için, bir Müslüman veya Yahudilik, Hıristiyanlık gibi özü itibariyle ilahî kaynaklı dine mensup birisi (ehl-i kitap) tarafından kesilmesi gerekir.

4.

Talak nedir?

Doğru Cevap: "C" Tek taraflı irade ile kocanın boşaması
Soru Açıklaması

İslam’da evliliği sonlandırma şekillerinden birisi boşamadır (talak). Boşama, kocanın tek taraflı iradesiyle evliliği sonlandırma beyanından ibarettir. Doğru cevap C'dir.

5.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Fıkıh amaç itibariyle ilahî nitelikli değildir.
Soru Açıklaması

Fıkıh amaç itibariyle de ilahî niteliklidir. İslâm dininin nihâî hedefi kul ile Allah arasında en güzel bağı kurmak, böylece O’nun rızasına ulaşmayı sağlamaktır. İslâm’da mevcut olan her türlü teşrî nitelikli düzenleme ve yönlendirmeler insanın yalnız Allah’a kul olmasını amaçlamaktadır. İslâm’a göre yaratılışın gerçek amacı da Allah’a kul olmaktır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi ayet ve hadislerde haram kılınan yiyecek ve içeceklerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Soğukkanlı hayvanların etleri
Soru Açıklaması

? Ölmüş hayvan eti (meyte)? Akıtılmış kan ? Domuz eti? Allah’tan başkası adına kesilen hayvanlar

7.

Aşağıdakilerden hangisi ayet ve hadislerde haram kılınan yiyeceklerden değildir?

Doğru Cevap: "E" At eti
Soru Açıklaması

Âyet ve hadislerde haram kılınan yiyecek ve içecekler şunlardır: Ölmüş hayvan eti (meyte): Dinî usûle uygun kesilmeden öldürülmüş yada kendiliğinden ölmüş hayvanlar meyte grubuna girer. Mâide sûresininüçüncü âyetinde bu durumun değişik şekillerde ortaya çıkabileceği ifadeedilmiştir. Bunlar, boğulmuş, sert bir cisimle vurularak öldürülmüş, yüksekbir yerden atılma veya düşme sonucu ölmüş, başka bir hayvanın darbesiyleölmüş ve yırtıcı ya da pençeli hayvanların öldürüp parçaladığı hayvanın etişeklinde belirtilmiştir. Aslında ölmüş hayvan sınıfına dahil olmakla birliktebalık ve çekirge ölüsü, Hz. Peygamber’in (s.a.) beyanıyla helal olangıdalardan sayılmıştır.Akıtılmış kan: Eti yenen hayvanlardan da olsa, canlı veya ölü hayvanınvücudundan akıp ayrılmış olan kan haramdır.Domuz eti: Kur’ân’da etinin haram olduğu belirtilen tek hayvandomuzdur.Allah’tan başkası adına kesilen hayvanlar: Putlara (dikili taşlar) adananhayvanlar da bu kapsamda değerlendirilir.

8.

İstihale nedir?

Doğru Cevap: "C" Haram olan maddenin şekil ve mahiyet değişikliğine uğraması
Soru Açıklaması

İstiha^le, hayvansal veya bitkisel bir ürünün bir halden başka bir hale geçmesi demektir. Bunun somut göstergesi ise, şekil ve isim değişikliğidir. Yiyecek ve içecekler söz konusu olduğunda istiha^le, haram olan gıdanın şekil ve mahiyet değişikliğine uğramasını ifade eder. Doğru cevap C'dir.

9.

I. Hac

II. Hastalık

III. Yolculuk

IV. Kıtlık

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri namazı cem etmenin sebepleri arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması

Kıtlık zem sebepleri arasında yer almaz.

10.

Fıkıh ilmi bir bakıma mükellefin eyleme dönük bütün davranışlarıyla, hayatınbütün pratikleriyle ilgili hüküm üretme faaliyetidir. Fıkıh terminolojisinde bu faaliyeti yürüten kişilere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Fakih
Soru Açıklaması

Fıkıh ilmi bir bakıma mükellefin eyleme dönük bütün davranışlarıyla, hayatınbütün pratikleriyle ilgili hüküm üretme faaliyetidir. Fıkıh terminolojisinde bu faaliyeti yürüten kişilere fakih adı verilir. Doğru cevap D seçeneğidir. 

11.

Aşağıdakilerden hangisi suni döllenme ve tüp bebekle ilgili caiz görülmeyen uygulamalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Kocanın sperminin alınarak mikroenjeksiyon yöntemi ile karısının döl yatağı veya rahminde uygun bir yere yerleştirilmesi
Soru Açıklaması

Suni döllenme ve tüp bebekle ilgili caiz olmayan uygulamalar şunlardır: Kocanın sperminin yabancı yani arada evlilik bağı bulunmayan bir kadından alınan yumurta hücresiyle döllendirilmesiyle oluşan embriyonun karısının rahmine yerleştirilmesi, ? yabancı bir erkeğin spermi kullanılarak yapılan döllendirme sonucu oluşan embriyonun kadının rahmine yerleştirilmesi, eşlerden alınan yumurta ve sperm hücrelerinin dışarıda döllenmesi sonucu oluşan emriyonun, gebe kalmaya gönüllü bir başka taşıyıcı kadının rahmine yerleştirilmesi, yabancı bir erkeğin spermi ile yabancı bir kadının yumurta hücresinin dışarıda döllendirilmesi ve embriyonun kadının rahmine yerleştirilmesi, kocanın spermi ile karısının yumurtasının dışarıda döllendirilmesiyle oluşan emriyonun, kocanın diğer karısının rahmine yerleştirilmesidir. Kocanın spermi ve karısının yumurtası alınarak dışarıda döllendirilmesi ve oluşan embriyonun aynı kadının rahmine yerleştirilmesi ve kocanın sperminin alınarak mikroenjeksiyon yöntemi ile karısının döl yatağı veya rahminde uygun bir yere yerleştirilmesi caiz olan uygulamalardır. Doğru cevap E seçeneğidir.

12.

.....................: hayvansal veya bitkisel bir ürünün bir halden başka bir hale geçmesi demektir. Bunun somut göstergesi ise, şekil ve isim değişikliğidir. Yiyecek ve içecekler söz konusu olduğunda .............., haram olan gıdanın şekil vemahiyet değişikliğine uğramasını ifade eder.

yukarıda Fıkhi bir ıstılahın tanımına yer verilmiştir. söz konusu ıstılahın ismi cümledeki boş bırakılmıştır. aşağıdakilerden hangisi cümledeki boşluğu dolduracak terimdir?

Doğru Cevap: "D" İstihale
Soru Açıklaması

İstihâle, hayvansal veya bitkisel bir ürünün bir halden başka bir hale geçmesi demektir. Bunun somut göstergesi ise, şekil ve isim değişikliğidir. Yiyecek ve içecekler söz konusu olduğunda istihâle, haram olan gıdanın şekil ve mahiyet değişikliğine uğramasını ifade eder. 

13.

İslamda Nikah akdi yapılırken kaç şahit gerekli görülmüştür?

Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması

Aile bireylerinin haklarını hukukî güvenceye kavuşturmayı amaçlayantedbirlerden birisi, evliliğe iki şahidin tanıklık etmesidir. Şahit şartı, akdeaçıklık kazandırma fonksiyonu yanında, tarafların hak ve sorumluluklarınınhukukî güvenceye bağlanması gibi son derece önemli bir fonksiyona dasahiptir.

14.

Kurban kesmenin öncelikli amacı nedir?

Doğru Cevap: "B" Allah’ın emrine itaat etmek.
Soru Açıklaması

Kan akıtmak kurbanının rüknü olarak kabul edilmektedir Çünkü kurban kesmenin öncelikli amacı et elde etmek, onu ikram etmek veya ihtiyaç sahiplerine et dağıtmak değildir. Bunlar sonuçlardır. Temel hedef Allah’ın emrine itaatin bir göstergesi olarak belirli niteliklere sahip olan hayvanı kesmektir. İhtiyaç sahiplerine yardım, senenin her anını kuşatabilecek bir sosyal yardımlaşma biçimi iken, kurban sadece belirli zaman dilimi içerisinde yerine getirilebilecek bir kulluk görevidir. 

15.
Namazların cem edilmesine cevaz verenler dahi hangi namazın cem edilemeyeceğini söylerler?
Doğru Cevap: "A" Sabah
Soru Açıklaması

Namazların cem edilmesine cevaz verenler, makul bir gerekçe olmadan bunun keyfi olarak uygulanmasına ve adet haline getirilmesine karşı çıkmaktadır. Cemin sadece zorunlu sebeplerle yapılması ve bunun insanlardan bir sıkıntıyı ve zorluğu gidermesi beklenmektedir. Öte yandan cem belirli kurallara uyularak yapılmalıdır. Bu kurallardan bazıları şunlardır:

? Namazları cem etmeye niyet edilmelidir.? Takdim ceminde önce vakti girmiş olan namaz, daha sonra sünnetleri kılmadan diğeri kılınmalıdır.? Sabah namazı hiçbir namazla cem edilemez. Cem sadece öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı namazları arasında olabilir.? Tehir ceminde önce vaktinde kılınamayan, ardından sünnet namaz kılınmadan vakti girmiş olan namaz kılınmalıdır. Şafiîlere göre önce vakti giren namaz kılınırsa diğeri eda değil kaza olur.

? Cem edilecek namazlar için bir ezan, iki kamet getirilmelidir.? İki namaz arasında uzun fasıla verilmemelidir.

16.
Kadınlar özel hallerinde tavaf yapma durumunda kalırlarsa, farzı terk etmediklerinden hacları tamam olur. Ancak vacibi terk etmekten dolayı aşağıdaki hangi hayvanı kurban etmeleri gerekir?
Doğru Cevap: "D" Sığır
Soru Açıklaması

Kadınlar özel hallerinde tavaf yapma durumunda kalırlarsa, farzı terk etmediklerinden hacları tamam olur. Ancak vacibi terk etmekten dolayı büyük baş hayvan kurban (deve veya sığır) etmeleri gerekir. Ancak temizlendikten sonra ziyaret tavafını yapma imkânı bulan kadınların kurban kesmeleri gerekmez.

17.

Aşağıdakilerden hangisi hâciyât adı verilen değerler kapsamına girmektedir?

Doğru Cevap: "D" Temizlik
Soru Açıklaması

İkinci sırada temel ihtiyaçlar anlamında hâciyât yer almaktadır. Bunlar olmadığında toplum düzeni bozulmaz, ama düzgün olarak da yürümez. İnsanlar hayatlarını kolaylık içinde sıkıntıya düşmeden sürdürebilmek için bunlara ihtiyaç duyarlar. Alışveriş, kiralama, evlenme, boşanma gibi işlemlerin çoğu bu kategoridedir.

18.

Geçmişte zararlı olduğu için haram olarak bilinen bir yiyeceğin gelişen teknolojiyle zararın giderildiği bir durumda bu yiyeceğin hükmü ne olur?

Doğru Cevap: "A" Haram
Soru Açıklaması

Bunun bir sonucu olmak üzere, dinin haram kabul ettiği bir gıda maddesinden, zararlı olduğu düşünülen unsurların ayıklanması, o maddeye ilişkin haramlık hükmünü etkilemez.

19.
Dünya İslam Birliği Fıkıh Akademisi 10-17 Şubat 1990 tarihli 12. dönemtoplantısında kürtaj için bazı şartlar dahilinde karar vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Çocuğun babasının isteği üzerine aldırılabileceğini
Soru Açıklaması

Bazı bilginler ise 120 günden önce uzman hekimlerden oluşan bir heyet tarafından ceninin önemli bir sakatlığının bulunduğu ve tedavisinin de imkânsız olduğu tespit edilirse, ayrıca doğması halinde hem çocuğun hem ailesinin çok zor ve acılar içinde bir hayat geçireceği anlaşılırsa, bu çocuğun anne ve babasının isteği üzerine aldırılabileceğini söylemektedirler. Dünya İslam Birliği Fıkıh Akademisi de 10-17 Şubat 1990 tarihli 12. dönem toplantısında bu yönde bir karar vermiştir. D seçeneğinde Anne ve Babasının isteği üzerine aldırılabileceği değil sadece babasının isteği ifade edilmiştir.

20.

66' enleminden itibaren sadece yatsı ve imsak vakitleri değil, diğer namazlarınvakitleri de oluşmamaktadır. Kutuplara yaklaştıkça güneşin batmadığıya da doğmadığı gün sayısı artmaktadır. Buralarda 24 saat içinde güneşdoğup batmamakta, aksine uzun süre gündüz veya gece yaşanmaktadır. Uzungecelerin yaşandığı bölgelerde, günlerce gündüz namazlarının vakti, uzungündüzlerin yaşandığı bölgelerde de gece namazlarının vakti oluşmamaktadır.

Bu sorun için İslam alimlerinin yani uzmanların önerdiği çözüm nedir?

Doğru Cevap: "B" Bu bölgelerde “takdir” yöntemi uygulanır
Soru Açıklaması

Bu problemin farkına varılmasından itibaren konuyu tartışan İslamâlimlerinin çoğu ve Brüksel’de gerçekleşen seminere katılan çağdaşaraştırmacıların tamamına yakını “takdir” yöntemini önermektedir. Takdir,hakiki namaz vaktinin gerçekleşmediği ya da yatsı namazının çok geçoluştuğu yerlerde namaz vaktinin güneşin doğuşu ve batışı dışında farklıyöntemlerle belirlenmesini ifade etmektedir. Doğru cevap B seçeneğidir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.