Günümüz Fıkıh Problemleri
Deneme Ara Sınavı 3
1.

"Karı-kocanın anlaşmasıyla evliliğe son verme. Bu, karının kocasına belli bir malî bedel ödeme teklifinde bulunması, kocasının da bunu kabul etmesiyle gerçekleşen ayrılık şeklidir ki, fıkıh literatüründe buna ................... denilmektedir."

boşluğa geçmesi gereken fıkhi ıstılah aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Hul' veya Muhalea
Soru Açıklaması

Karı-kocanın anlaşmasıyla evliliğe son verme. Bu, karının kocasına belli bir malî bedel ödeme teklifinde bulunması, kocasının da bunu kabul etmesiyle gerçekleşen ayrılık şeklidir ki, fıkıh literatüründe buna hul’ ya da muhâlea denilmektedir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi aileye yüklenen anlam ve buna bağlı aile sorunlarının çözüme kavuşturulması noktasında, önemli olan temel değerlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Hak ve Sorumlulukların Güvenceye Bağlanması
Soru Açıklaması
3.
İslam Fıkıh Akademisi 1986 yılında Amman'da yaptığı toplantıda sun'î döllenme ve tüp bebekle ilgili caiz görülen ve görülmeyen uygulamaları belirlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi caiz görülmeyen uygulamalardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Kocanın spermi ile karısının yumurtasının dışarıda döllendirilmesiyle oluşan emriyonun diğer karısının rahmine yerleştirilmesi
Soru Açıklaması

Kocanın spermi ile karısının yumurtasının dışarıda döllendirilmesiyle oluşan emriyonun diğer karısının rahmine yerleştirilmesi caiz görülmeyen bir uygulamadır.

4.

Canlıdan canlıya organ naklinin caiz görülebilmesi açısından  aşağıdakilerden hangisi  uygun değildir?

Doğru Cevap: "C" Yeterli tıbbî ve teknik şartların bulunmaması.
Soru Açıklaması

Sözü edilen bilginler ve kurullar canlıdan canlıya organ naklinde şuşartların bulunmasını gerekli görürler:? Bir zaruretin bulunması.? Vericinin izin ve rızasının bulunması.? Organın alınmasının vericinin hayatını riske sokmayacak, sağlığını vebeden bütünlüğünü bozmayacak olması ve bu durumun tıbbi raporlabelgelendirilmesi.? Konunun uzmanlarında operasyon ve tedavinin başarılı olacağına ilişkingüçlü bir kanaat oluşmuş bulunması.? Yeterli tıbbî ve teknik şartların bulunması.? Organ vermenin ücret veya belli bir çıkar karşılığında olmaması.

5.

İnsanın içine doğduğu ve ilk değerleri kazandığı kurum hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Aile
Soru Açıklaması

İnsanın içine doğduğu ve ilk değerleri kazandığı kurum ailedir.

6.

İyileşmesi imkansız bir hastalıktan dolayı dayanılmaz acılar çeken bir kimsenin yaşamına, kendi veya kanunî temsilcilerinin isteği üzerine, acı vermeyen bir yöntemle son vermesine ne denir?

Doğru Cevap: "B" Ötenazi
Soru Açıklaması

Ötenazi sözlükte "iyi ölüm" demektir. Terim olarak da iyileşmesi imkansızbir hastalıktan dolayı dayanılmaz acılar çeken bir kimsenin yaşamına, kendiveya kanunî temsilcilerinin isteği üzerine, acı vermeyen bir yöntemle son vermesine ötenazi denir.

7.
Aşağıdaki hangi enlemden itibaren namaz vakitleri oluşmamaktadır?
Doğru Cevap: "A" 66
Soru Açıklaması

66 enleminden itibaren sadece yatsı ve imsak vakitleri değil, diğer namazların vakitleri de oluşmamaktadır. Kutuplara yaklaştıkça güneşin batmadığı ya da doğmadığı gün sayısı artmaktadır. Buralarda 24 saat içinde güneş doğup batmamakta, aksine uzun süre gündüz veya gece yaşanmaktadır. Uzun gecelerin yaşandığı bölgelerde, günlerce gündüz namazlarının vakti, uzun gündüzlerin yaşandığı bölgelerde de gece namazlarının vakti oluşmamaktadır. Oluşmayan bu namaz vakitlerinin takdir edilip edilemeyeceği, eğer edilecekse neye göre takdir edileceği tartışmalıdır.

8.

“Bugün size dininizi kemâle erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım, din olarak sizin için İslâm’ı seçtim ve ondan razı oldum” (el-Mâide 5/3) ayetiyle aşağıdakilerden hangisi verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Fıkhın Değişme ile Bağdaşmaz Gözüken Özellikleri
Soru Açıklaması

İslâm dininin tamamlanmış, bütünlüğe ulaşmış, kemâle ermiş olması da hükümlerin değişmesine engel olarak gözüken hususlardan biridir. Kur’an-ı Kerîm’de bu husus, “Bugün size dininizi kemâle erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım, din olarak sizin için İslâm’ı seçtim ve ondan razı oldum” (el-Mâide 5/3) ayetiyle ifade edilmiştir. Bu ve benzeri ayetlere göre din tamamlanmış olup onun hükümlerine eklemeler yapmak veya mevcut hükümleri başkaları ile değiştirmek İslâm’ın bu özelliği ile bağdaşmaz.

9.

Maslahat gereği aynı mecliste yapılan 3 boşamayı 3 boşama olarak ilk uygulayan halife aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Hz. Ömer
Soru Açıklaması

Sahabe nesilinin önde gelen alimlerinden İbn Abbas anlatıyor: “Hz. Peygamber ile Ebu Bekir döneminde ve Ömer’in yönetiminin ilk iki yılında üç boşama bir sayılıyordu. Hz. Ömer, ‘bu insanlar düşünüp taşınarak yapmaları gereken bir işi aceleye getirir oldular. Onların bu aceleci beyanlarını olduğu gibi geçerli saysak’ dedi ve aynı anda yapılan üç boşamayı üç boşama olarak uyguladı” (Müslim, “Talak”, 15, 17; Müsned, I, 314; III, 23).

10.

İslâm’ın bir taraftan özünü ve safiyetini koruyup diğer taraftan durmadan değişen hayat realitesine uyum sağlama zorunluluğu ve yeteneği onun bazı hükümlerinde zamana, çevreye ve şartlara göre nisbî bir değişme olup olmayacağı hangi ad altında ele alınmıştır?

Doğru Cevap: "C" Ahkamın tağayyürü
Soru Açıklaması

İslâm’ın bir taraftan özünü ve safiyetini koruyup diğer taraftan durmadan değişen hayat realitesine uyum sağlama zorunluluğu ve yeteneği onun bazı hükümlerinde zamana, çevreye ve şartlara göre nisbî bir değişme olup olmayacağı meselesini gündeme getirmiştir. Bu konu klasik fıkıhta “ahkâmın tağayyürü (hükümlerin değişmesi)” adı altında ele alınmıştır. Doğru cevap C seçeneğidir.

11.

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde evliliğin sonlandırılmasıyla ilgili olarak yaygınlık kazanan aile problemlerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" Çeşitli sebeplerle kadınlar üzerinde baskı kurarak onları razı olmadıkları evliliklere zorlamak
Soru Açıklaması

Günümüzde evliliğin sonlandırılmasıyla ilgili olarak yaygınlık kazanan aile problemlerinden bazıları şunlardır: Aile birliğinin kocanın tek taraflı iradesiyle sonlandırılması. Boşamanın bir anda ve tüm yetkiler kullanılarak gerçekleşmesi. Boşama iradesinin açığa vurumu sırasında şahitlerin bulunması ve boşama tasarrufunun resmi organlar nezdinde kayıt altına alınması. Eşinden ayrılmış veya kocası ölmüş kadının yeni bir evlilik yapabilmesi için iddet bekleme zorunda olması. E seçeneği bu sorunlar arasında değildir. Doğru cevap E'dir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi klasik fıkıh bilginlerinin çocuk düşürme ileilgili görüşlerini doğru yansıtmamaktadır?

Doğru Cevap: "C" Hanbelîler cenine gebeliğin yüzyirmi gününden sonra ruh üflendiğine ilişkinhadisi esas alarak bu süre içinde eşlerin rızasının olması ve anne adayınınbundan zarar görmemesi şartıyla çocuk düşürmenin caiz olduğunu söylemişlerdir.
Soru Açıklaması

Şafiîler cenine gebeliğin kırkıncı gününden sonra ruh üflendiğine ilişkinhadisi esas alarak bu süre içinde eşlerin rızasının olması ve anne adayınınbundan zarar görmemesi şartıyla çocuk düşürmenin caiz olduğunusöylemişlerdir. Hanbelî mezhebinde de tercih edilen görüş ruh üflenmedenönce çocuk düşürmenin caiz olduğu yönündedir. Onlar da bu konuda kırkgünü esas almışlardır.

13.

İki namazı bir vakitte kılmanın İslam literatüründeki kavramı hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Cem
Soru Açıklaması

İki namazı bir vakitte kılmanın İslam literatüründeki kavramı cemdir.

14.

I) Ölünün yakınları varsa onların rızasının alınmış olması. 

II) Otopsinin uzman tabip tarafından yapılması. 

III) Otopsinin maddi bir menfaat karşılığında yapılmaması. 

IV) Otopsinin zaruret ölçüsünü aşmayacak ve ölünün saygınlığını ihlal etmeyecek bir şekilde yapılması. 

V) Otopsiden sonra cesedin mümkün olan en kısa zamanda usulüne uygun olarak defnedilmesi. 

İslam bilginleri otopsinin caiz olması için yukarıdaki şartların hangisinin yerine gelmesini gerekli görürler?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

İslam bilginleri otopsinin caiz olması için şu şartların yerine gelmesinigerekli görürler:? Otopsi yapılmasını gerektiren bir zaruretin veya zaruret hükmündedeğerlendirilebilecek insanî ve toplumsal bir ihtiyacın bulunması.? Otopsi yapılacak kişinin ölümünün tam olarak gerçekleşmiş bulunması.? Ölünün yakınları varsa onların rızasının alınmış olması.? Otopsinin uzman tabip tarafından yapılması.? Otopsinin maddi bir menfaat karşılığında yapılmaması.? Otopsinin zaruret ölçüsünü aşmayacak ve ölünün saygınlığını ihlaletmeyecek bir şekilde yapılması.? Otopsiden sonra cesedin mümkün olan en kısa zamanda usulüne uygunolarak defnedilmesi.

15.

Aşağıdakilerden hangisi namazları cem etmeyi caiz görenlerin delillerindendir?

Doğru Cevap: "D" Hac dışında da Hz. Peygamber’in cem ettiğine işaret eden rivayetler bulunmaktadır.
Soru Açıklaması
16.

Kur'an'da pek çok ayette namazla birlikte zikredilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Namaz
Soru Açıklaması

Kur'an'da pek çok ayette namazla birlikte zikredilen ibadet namazdır.

17.

Fıkıhta "dinin yasak ettiği bir şeyi yapmaya veya yemeye mecbur eden durum" anlamında kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Zaruret
Soru Açıklaması

Zaruret ise fıkıhta "dinin yasak ettiği bir şeyi yapmaya veya yemeye mecbur eden durum" anlamında kullanılan bir terimdir. Zaruret ilkesi aslında kolaylık ilkesinin bir gereği olup ana yolun tıkanması halinde açılan servis yolu gibi geçici ve istisnaî çözümler getiren bir fıkıh aracıdır.

18.

Aşağıdakilerden hangisi sigaranın haram hükmünde olmasının sebeplerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Kişinin kokmasına sebep olması
Soru Açıklaması
19.

Tek taraflı iradesiyle boşama yetkisine sahip olan koca, gerek evlilik akdinin kuruluşu sırasında gerekse nikâhın devamı sürecinde boşama selahiyetini kime devredebilir?

Doğru Cevap: "E" Hanımına
Soru Açıklaması

Hanımına.

20.

"De ki: Ey insanlar! Şüphesiz ben, göklerin ve yerin hükümranı, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, hayat veren ve öldüren Allah'ın hepinize gönderdiği bir elçiyim" (el-A`râf 7/158). "Ey Muhammed! Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler" (Sebe’ 34/28).

Ayeti ile İslam Dininin hangi özelliği verilmektedir?

Doğru Cevap: "B" İslâm Dininin Evrenselliği
Soru Açıklaması

İslâm, herhangi bir coğrafî bölge, zaman veya ırk ayırımı olmaksızın bütün insanlığa hitap eden bir dindir. Kur’ân-ı Kerîm'de İslâm’ın bu özelliğini anlatan birçok ayet vardır. Bunlardan bazıları şöyledir: "De ki: Ey insanlar! Şüphesiz ben, göklerin ve yerin hükümranı, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, hayat veren ve öldüren Allah'ın hepinize gönderdiği bir elçiyim" (el-A`râf 7/158). "Ey Muhammed! Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler" (Sebe’ 34/28). Hz. Peygamber de daha önceki peygamberlere verilmeyip sadece kendisine bahşedilen beş özelliği sayarken "her peygamber yalnızca kendi kavmine göndedildiği halde, ben bütün insanlara gönderildim" demiştir (Buharî, "Teyemmüm", 1).

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.