Günümüz Fıkıh Problemleri
Deneme Ara Sınavı 6
1.

Aşağıdaki hayvan kesim yöntemlerinden hangisi ile kesilen hayvanın eti müslümanlar için haram sayılmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Hayvanın kendiliğinden öldükten sonra kesilmesi
Soru Açıklaması

Kesim esnasında canlı olmayan veya kesim işlemi dışında bir sebeple ölen hayvan, dinen murdar kabul edilir ve eti yenilmez.

2.

Eşiyle fiili birliktelik yaşamadan boşanan kadınlar hakkındaki hüküm nedir?

Doğru Cevap: "D" iddet beklemez
Soru Açıklaması

“Mümin kadınları nikâhlayıp da sonra onları cinsel birleşmeden önce boşamışsanız, üzerlerine sayacağınız bir iddet yoktur” (Ahzâb 33/49) ayeti gereğince iddet beklemez

3.

Toplum hayatında işlenen bütün suç ve cezalar aşağıdakilerden hangisinin kapsamında düzenlenmektedir?

Doğru Cevap: "B" Ukûbât
Soru Açıklaması

İslâmî ilimlerde tefsir, hadis, akâid ve kelam, tasavvuf gibi ayrı disiplinlerin oluşmasına paralel olarak fıkhın kapsamı daralarak sadece ibâdât, muâmelât ve ukûbât alanlarıyla sınırlı hale gelmiştir. Fakat dar anlamda fıkıh ilmi bu kapsamıyla bile insan hayatının çok büyük bir kısmını kuşatmaktadır. İbâdât, tahâret, namaz, oruç, zekât ve hac gibi bütün ibadetleri içine almaktadır. Muâmelâtın içine de gündelik hayattaki bütün helal haramlar başta olmak üzere kişiler, kurumlar ve toplumlar arasındaki her türlü sosyal, ekonomik, siyasî ve hukukî ilişkiler girmektedir. Toplum hayatında işlenen bütün suç ve cezalar ise ukûbât kapsamında düzenlenmektedir. 

4.

Bazen öğlen namazını geciktirip son vaktinde kılma ve hemen arkasından vakti girmiş bulunan ikindi namazını eda edilmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Sûrî cem
Soru Açıklaması

Cem bazen öğlen namazını geciktirip son vaktinde kılma ve hemen arkasından vakti girmiş bulunan ikindi namazını eda etme örneğindeki gibi sadece görünüşte olabilir. Buna şekli (sûrî) cem denmektedir. Doğru cevap D'dir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi, klasik fıkıhtaki baskın eğilimi dikkate alarak şer`î hükümleri taabbudîlik açısından gruplandırdığımızda hangisi bu grubun dışında kalır?

Doğru Cevap: "D" Yeni selefîci yaklaşımlar ile ilgili hükümler.
Soru Açıklaması

Yeni selefîci yaklaşımlar  fıkıh problemlerinin çözümüne yönelik farklı yaklaşımlardandır.

6.
Organ naklinde bir zaruretin bulunması. Organın bir ücret veya çıkar karşılığında verilmiş olması. Alıcının da organ nakline razı olması

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri organ naklinin caiz olması şartlarındandır?

Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması

Bir zaruretin bulunması. · Alıcının ve Vericinin izin ve rızasının bulunması. · Organın alınmasının vericinin hayatını riske sokmayacak, sağlığını ve beden bütünlüğünü bozmayacak olması ve bu durumun tıbbi raporla belgelendirilmesi. · Konunun uzmanlarında operasyon ve tedavinin başarılı olacağına ilişkin güçlü bir kanaat oluşmuş bulunması. · Yeterli tıbbî ve teknik şartların bulunması. · Organ vermenin ücret veya belli bir çıkar karşılığında olmaması.

7.

I. Kesim yapılacak yerin temizliği

II. Kesenin mensup olduğu din

III. Kesime besmele ile başlanması

IV. Kesim yöntemi

V. Kesimin süresi

Yukarıdakilerden hangileri kesim işlemi ile ilgili güncel fıkhi problemlerdendir?

Doğru Cevap: "D" II-III-IV
Soru Açıklaması

Kesimle ilgili güncel fıkhi^ problemlerin genellikle, kesim işlemini gerçekleştiren kişinin dini^ mensubiyeti, kesim sırasında besmele çekilmesi ve kesim yöntemiyle ilgili olduğu görülmektedir. Doğru cevap D'dir.

8.

İnsan sağlığı açısından bugün için bilinen bazı sakıncaların, gelişen teknolojik imkânlarla bir şekilde ortadan kaldırılmasıyla domuz ve ürünlerinin yenilmesinin hükmü aşağıdakilerden hangisinde doğru bir biçimde verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Haramlık hükmünü değiştirmez
Soru Açıklaması

Sonuç olarak şunu ifade etmek mümkündür: İnsan sağlığı açısındanbugün için bilinen bazı sakıncaların, gelişen teknolojik imkânlarla bir şekildeortadan kaldırılması, domuz ve ürünlerinin yenilmesinin haram olmasıhükmünü geçersiz kılmaz.

9.

Aşağıdakilerden hangisi iddetin gaye ve hikmetlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Ölüm iddetinin söz konusu olduğu durumlarda, eşini yitirmenin acı ve üzüntüsünü yaşayan erkeğe, karısına olan hürmet ve vefasını göstermesi için bir fırsat verilmiş olmaktadır.
Soru Açıklaması

Elbette iddetin öncelikli gaye ve hikmeti, kadının hamile olup olmadığının anlaşılmasını sağlamaktır. Fakat bununla birlikte iddetin hukukî, sosyal ve psikolojik mahiyette başka gaye ve hikmetleri de söz konusudur. Bu amaç ve hikmetlerden bazıları şunlardır:? Boşama sebebiyle meydana gelen ayrılıklarda iddet, şayet boşama dönüşlü (ric’î) ise kocaya, evlilik hayatına tekrar devam etmesi hususunda belli bir süre düşünme ve kararını gözden geçirme fırsatı sağlamaktadır. Dönüşlü olmayan (bâin) boşamalarda ve fesih ya da tefrik sebebiyle meydana gelen ayrılıklarda ise iddet, tarafların her ikisine de aile yuvasını tekrar inşa etme fırsatı sunmaktadır. Böylece öfkesini kontrol edememe, duygularına yenik düşme, çevrenin dedikodularından etkilenme, aile baskısına dayanamama gibi sebeplerle ve ani bir kararla sonlandırılan aile yuvasının, daha büyük ve kalıcı yaralara yol açmadan gözden geçirilmesine imkan tanınmakta, kurulu aile düzeninin tekrar devamı sağlanabilmektedir.? Ölüm iddetinin söz konusu olduğu durumlarda ise, eşini yitirmenin acı ve üzüntüsünü yaşayan kadına, kocasına olan hürmet ve vefasını göstermesi için bir fırsat verilmiş olmaktadır. Ölüm iddetinin, yuvaya bağlılığı simgeleme gibi bir özelliği de söz konusudur.? İddet, oluşabilecek kötü zan ve niyetlere karşı kadını korur.? İddet, değişik sebeplerle eşinden ayrı düşen kadının yeni bir hayata vemuhtemel evliliğe kendini hazırlaması noktasında bir geçiş süreci işlevi görür. Bu sayede kadın, eşinden ayrı düşmenin psikolojik etkilerini daha rahat atlatma imkânına kavuşur.

10.

Yatsı namazının vaktinin oluşup oluşmadığı hususu tartışmalı olduğu enlemler hangileridir?

Doğru Cevap: "C" 45° –65°  enlemler arası
Soru Açıklaması

Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yaz aylarında, güneşin batışı ile fecrin doğuşu arasındaki süre azalmakta, bununla ters orantılı olarak şafak ve fecrin oluşum süreleri uzamaktadır. Kutup bölgelerine yakın yerlerde ise güneş battığında şafak kırmızılığı oluşmakta ancak şafak sonrası beyazlık meydana gelmeden fecir doğmaktadır. 45° –65° enlemler arasında gerçekleşen bu durum sabah namazının vaktinin oluşmasına engel değildir. Ancak yatsı namazının vaktinin oluşup oluşmadığı hususu tartışmalıdır.

11.

Aşağıdakilerden hangisi kurbanın etkilediği alanlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" İklim
Soru Açıklaması

İklim kurbanın etkilediği alanlardan biri değildir.

12.

Aşağıdaki mezheplerden hangisi her ne koşulda olursa olsun hastaların haram şeylerle tedavi edilmesini yasaklamıştır?

Doğru Cevap: "A" Hanbeli
Soru Açıklaması

Hanbelîler'e ve onlarla aynı görüşü paylaşan bazı bilginlere göre haram maddelerle tedavi caiz değildir. Bu görüş sahipleri hastalık halini haramları mubah kılan bir zaruret olarak kabul etmezler, dolayısıyla bunu açlık yüzünden darda kalıp murdar hayvan yemek zorunda kalan kişi gibi değerlendirmezler. Onlara göre açlık yüzünden dara düşmüş kimse zaruretini gidermek için haram kılınmış yiyeceklerden başka bir şey bulamamaktadır. Oysa hastalık böyle değildir; çünkü hastalığı tedavi için tek çare bu yiyecek ve içecekler değildir, başka birçok ilaç vardır. Bu görüşte olanlar şarap ile tedavi olmayı yasaklayan, onun ilaç olmayıp hastalık olduğunu açıklayan pek çok hadisi de delil olarak getirmektedirler.

13.

Sünnete uygun olmayan boşamalara fıkhi ıstılahta verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Bid'i Boşama
Soru Açıklaması

Bu tür boşamalara Bid'i boşama adı verilmektedir.

14.

Kesimi öncesinde elektirik şokuna maruz kalan bir hayvanın aşağıda sıralanan durumlardan hangisi gerçekleşmişse eti haram olur?

Doğru Cevap: "D" Şokla birlikte hayvan ölmüşse
Soru Açıklaması

şokla birlikte hayvan ölmüşse o hayvan fıkhen meytedir ve eti haramdır. besmele ise kurbanın kesilmesi esnasında farz olmakla birlikte şoklama esnasında farz değildir.

15.

Tıp ve sağlık alanındaki bilimsel ve pratik çalışmaların iyi-kötü, doğru-yanlış biçiminde ahlaki açıdan değerlendirilmesini ve bu değerlendirmelerin belirli ilkelere oturtulmasını hedefleyen disiplinin adı nedir?

Doğru Cevap: "B" Tıp etiği
Soru Açıklaması

Tıp etiği, tıp ve sağlık alanındaki bilimsel ve pratik çalışmaların iyi kötü, doğru-yanlış biçiminde ahlaki açıdan değerlendirilmesini ve bu değerlendirmelerin belirli ilkelere oturtulmasını hedefleyen disiplinin adıdır. Genel konusu insan yaşamıdır. Biyoetik ise daha genel olarak biyolojik bilimlerin gelişmesiyle ortaya çıkan ahlaki sorunlarla ilgilenir.

16.

Aşağıdakilerden hangisinde Fıkhın, hükümlerin değişmesine kapalı olduğu görüntüsü veren özelliklerinden en önemlileri verilmiştir?

I) Dinî hükümlerin ilahî nitelikli oluşu

II)  İslâm’ın kemâle ermiş olması

III)  Gayeci bir özelliğe sahip olması

IV) İslâm dininin evrenselliği

V) Hükümlerin esnekliği

Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması

I, II ve III numaralarda Fıkhın Değişme ile Bağdaşmaz Gözüken Özellikleri verilirken, IV ve V numaralarda Fıkhın Değişmeye Açık Olduğunu Gösteren Özellikleri verilmiştir.

17.

İçkinin yasaklanması hangi tür hüküme girer?

Doğru Cevap: "D" Haramlar ve helallerle ilgili hükümler
Soru Açıklaması

Haram ve helallerde asıl olanın taabbud olması bu gibi konularda çeşitlitevillerle hükmü değiştirme imkânını ortadan kaldırmaktadır. Örneğin tıbbîkontrolden geçirilerek domuz etinin helalliğine hükmetmek, vücuda zararvermeyecek ölçüde alkol almak veya çeşitli adlar altında birtakım yasaklarıişlemek bu esaslara göre meşru ve caiz görülememektedir. Bununla birlikteharamlar ancak kesinlik ifade eden naslarla belirlenebilir. Doğru cevap D seçeneğidir.

18.
Evliliği, kocasının ölümü sebebiyle sona eren kadın; hamile değilse altı ay on gün, hamile ise doğum yapıncaya kadar iddet bekler. Eşiyle fiilî aile hayatı yaşamadan boşanmış kadın, iddet beklemez. Evlilik hayatı, eşinin boşaması, fesih ya da tefrik kararıyla sonlanmış kadın; adet/hayız görüyorsa üç kurû’, normal yaşta olmasına rağmen adet görmüyorsa veya menopoz evresine girmişse dört ay iddet bekler.    

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iddet ile ilgili doğru bilgi vermektedir?

Doğru Cevap: "D" Yalnız II
Soru Açıklaması

Kur’ân’da, iddeti gerektiren sebebe bağlı olarak yeni bir evlilik için beklenmesi gereken süreler şu şekilde belirlenmiştir:1. Evliliği, kocasının ölümü sebebiyle sona eren kadın; hamile değilse dört ay on gün, hamile ise doğum yapıncaya kadar iddet bekler.2. Evlilik hayatı, eşinin boşaması, fesih ya da tefrik kararıyla sonlanmış kadın; adet/hayız görüyorsa üç kurû’, normal yaşta olmasına rağmen adet görmüyorsa veya menopoz evresine girmişse üç ay iddet bekler.3. Eşiyle fiilî aile hayatı yaşamadan boşanmış kadın ise, iddet beklemez.

19.

Karı-Kocanın haklarını hukuki olarak emniyet altına almak için gerekli görülen ve günümüzde resmi tescil şeklinde yorumlanan nikah şartı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kadına mehir verilmesi
Soru Açıklaması

İki şahit şartı hukuki güvenceyi amaçlar. günümüzde iki şahidin hukuki güvenceyi sağlamadığı düşüncesiyle evlilikler resmi olarak tescilleniyor.

20.

Gecenin oluşup üç saatten fazla sürdüğü dönemlerde vakit alametleri belirlenemediğinde, yatsı vakti nasıl takdir edilir?

Doğru Cevap: "A" Güneşin batışı ve doğuşu arasındaki sürenin üçte birlik kısmı güneşin battığı saate eklenerek.
Soru Açıklaması

Din İşleri Yüksek Kurulu 15.06.2006 tarihli toplantısında, gecenin oluşmadığı dönemlerde, güneşin batışından 1 saat sonra yatsı vaktinin, 2 saat sonra imsakin başlamasının uygun olacağına karar vermiştir. Gecenin oluşup üç saatten fazla sürdüğü dönemlerde vakit alametleri belirlenemediğinde, güneşin batışı ve doğuşu arasındaki sürenin üçte birlik kısmı güneşin battığı saate eklenerek yatsı vakti takdir edilir. Güneşin battığı saate, aynı sürenin üçte ikilik kısmı eklenerek de imsak vakti takdir edilir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.