Günümüz Fıkıh Problemleri
Deneme Final Sınavı 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi ilk çıkarıldıklarında/ihraçlarında şirketin bütün mal varlığına (aktif ve pasifine) ortaklığı ve ortakların şirketteki paylarını ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Hisse senedi
Soru Açıklaması

Hisse senedi, ilk çıkarıldıklarında/ihraçlarında şirketin bütün mal varlığına (aktif ve pasifine) ortaklığı ve ortakların şirketteki paylarını ifade eder. Doğru cevap "E" şıkkıdır.

2.

Kişinin hisse senetlerinden zekat vermesi aşağıda verilen durumların hangisinin gerçekleşmesi neticesinde geçerli olur?

Doğru Cevap: "A" Ticaretini yaparak kazanç elde etmesi
Soru Açıklaması

Çağdaş fıkıh alimleri menkul kıymetler borsasında alınıp satılmak ve böylece ticareti yapılarak kazanç elde edilmek amacıyla işlem gören hisse senetlerinin türü ne olursa olsun, %2,5 oranında zekata tabi olacağında görüş birliği etmişlerdir. Yine sadece yatırım maksadıyla, yani hisselerin yıllık getirisinden yararlanmak amacıyla alınan hisse senetlerinin de zekata tabi olacağı ittifakla kabul edilmiştir. Bunların zekatı getirisinden ödenir.

3.

Sulu yolum yönteminin, uzmanlar tarafından uygun olduğu ifade edildiği durumlarda kesilen hayvanın etini yemenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Helal
Soru Açıklaması

Uzmanlar, suyun sıcaklığı ve bekleme süresi dikkate alındığında, kan,dışkı gibi necis şeylerle pislenmiş suyun ete işlemesinin mümkün olmadığınıifade etmektedirler. Dolayısıyla sulu yolum yöntemi, fıkhen caiz olmaktadır.Etin dış yüzeyinin pislenmesi ise, etin helalliğine zarar vermez. Yıkanaraketin temizlenmesi ve yenmesinde herhangi bir sakınca yoktur.

4.

Hanefî literatüründe Nevâzil türünden eserlerin bir kısmına verilen ad  aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 

Doğru Cevap: "C" Fetâvâ
Soru Açıklaması

Hanefî literatüründe bu özel terim anlamıyla nevâzil kelimesi yerine aynı anlamı taşıyan vâkıât ve havâdis terimleri de kullanılır. Bu üç kelimenin de tekil halleri "sonradan veya aniden meydana gelen" anlamını içerir. Nevâzil türünden eserlerin bir kısmına fetâvâ adının verildiğine de rastlanmaktadır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi evli çiftlerden birinin müslüman olması durumundaki Ebu Hanife'nin savunduğu görüştür?

Doğru Cevap: "A" Eşlerden hangisi önce müslüman olursa, diğerine müslüman olmasını teklif edilir. Kabul ederse evlilik akdi devam eder, reddederse kadının iddeti beklenmeden evlilik hayatı sona ermiş olur.
Soru Açıklaması

Eşlerden hangisi önce müslüman olursa, diğerine müslüman olmasını teklif edilir. Kabul ederse evlilik akdi devam eder, reddederse kadının iddeti beklenmeden evlilik hayatı sona ermiş olur. Bu Ebu Hanife tarafından savunulan görüştür. Doğru cevap A'dır.

6.

Alimlere göre aşağıdakilerden hangisi tasvirin yasak olmasının nedenlerinden biri olamaz?

Doğru Cevap: "E" Tasvirin herkes tarafından yapılabilir olması.
Soru Açıklaması

Tasvîri haram kabul eden alimler, bunun gerekçelerinde ihtilaf etmişlerdir. Onlara göre tasvirin yasak olmasının nedenleri şunlar olabilir: Tasvir, zamanla Allah’tan başkasına tapınmaya ve putçuluğa götürmektedir. Yasağın sebebi, Allah’ın yaratma vasfına benzemeye çalışmaktır. Tasvirde müşriklerin tutumuna benzeme vardır. Yani tasvirde bir nevi kutsama vardır. Bir rivayete göre, sûretin olduğu yere Cebrail girmemiştir.

7.

Faizle ilgili ilk inen âyet, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Rûm, 39
Soru Açıklaması

Faizle ilgili ilk inen âyetin meali şöyledir: "İnsanların malları içerisinde (faiz yoluyla) artsın diye verdiğiniz bir şey Allah katında artmaz, Allah'ın rızasını umarak verdiğiniz zekâta gelince, bunu yapanlar -sevaplarını ve mallarını- kat kat arttıranlardır." (er-Rûm, 30/39) Bu ayet Mekke döneminde inmiştir ve faizin kötü olduğunu ifade etmektedir. Ancak bu âyet-i kerîme, faize henüz tam bir yasaklama getirmemektedir. Doğru cevap D seçeneğidir.

8.

İstihalenin kendiliğinden gerçekleşmesiyle iradeye bağlı olarak gerçekleşmesi arasında fark yoktur diyen içtihat için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Haramın hükmü bir şeyin mevcut yapısı ve özelliğiyle ilgilidir.
Soru Açıklaması

Soruda geçen içtihadı savunan bir kişinin bu görüşünü temellendirdiği ilke D şıkkında yer almaktadır

9.

Ticarî şirketlerden yüzde kaç oranında zekat alınır?

Doğru Cevap: "C" %2,5
Soru Açıklaması

Ticari şirketlerden %2,5 oranında sınaî şirketlerden ise; bunların mal varlıklarından değil de gelirlerinden zekat verilir.

10.

Bakara süresi 219. Ayet aşağıdakilerden hangisi ya da hangileriyle ilgili hükümleri içerir?

Doğru Cevap: "C" İçki ve kumar
Soru Açıklaması

Kumar, Kur’ân ve Sünnet'teki açık delillerle yasaklanmıştır. Kur'ân-ıKerîm'de, "Sana şarap ve kumar hakkında soru soruyorlar: De ki: Herikisinde de büyük bir günah ve insanlar için birtakım faydalar vardır. Ancakher ikisinin günahı/kötülüğü faydasından büyüktür" (el-Bakara, 2/219) âyetikerîmesi ile kumar kınanmakta, kabul edilemez olduğu vurgulanmaktadır. Buâyeti kerîme, daha sonra gelecek olan kesin kumar yasağına başlangıçoluşturmaktadır. Doğru yanıt C'dir.

11.

I. Ev

II. Hisse senedi

III. Hazine bonosu

IV. Tahvil

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri menkul kıymetlerdendir?

Doğru Cevap: "D" II, III ve IV
Soru Açıklaması

Ev menkul kıymetlerden değildir.

12.
Çek veya senedin ciro edilmesine İslam hukukunda ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Havale
Soru Açıklaması

Çek veya senedin ciro edilmesine İslam hukukunda havale denir. Havale satış değil, bir kişideki alacağın bir başkasına devridir.

13.

Hz. Peygamber'in zaman zaman bazı eğlenceleri seyretmesi, İslâm’ın ilkelerine aykırı olmamak koşuluyla izin vermesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Doğru Cevap: "B" Eğlence mubahtır.
Soru Açıklaması

Fıtrî bir ihtiyaç olan eğlence, İslâm’ın ilkelerine aykırı olmamak koşuluylamubahtır. Hz. Peygamber’in hayatında düğün ve bayram gibi vesilelerleçeşitli eğlenceler düzenlenmiştir. Hz. Peygamber döneminde başlıca eğlencetürleri ziyafetler, müzik, şiir, yarışmalar, mizah, çeşitli oyunlar ve sportiffaaliyetler olarak karşımıza çıkmaktadır.

14.
Aşağıda verilen şıklardan hangisinde hisse senedinin sahibine sunmadığı bir imkan paylaşılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Ortaklığın tek taraflı fesih hakkı
Soru Açıklaması

Hisse senedi bir ortaklık senedi olduğu için sahibine şu hakları sağlar: Şirket kârından pay alma hakkı, şirket yönetiminde oy hakkı, rüçhan hakkı (sermaye artırımında yeni sermayeden eldeki hisseler oranında yeni hise alma hakkı), tasfiyeden pay alma hakkı ve şirket faaliyetlerini takip etme hakkı.

15.

Aşağıdakilerden hangisi eğlence kavramının kapsamı dışındadır?

Doğru Cevap: "E" Alışveriş
Soru Açıklaması

Eğlence kelimesi Türkçe’de vakit geçirmek, oyalanmak ve durup dinlenmek gibi anlamlara gelir. Kavram olarak eğlence “neşeli ve hoşça vakit geçirten şey” demektir. Oyun, yarış, müzik ve folklor gibi hoşça vakit geçirmeye yarayan şeyler eğlence kavramı kapsamındadır.

16.
Faizsiz bankacılık/katılım bankacılığı uygulaması, aşağıdaki ülkelerin hangisinde başlatılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Mısır
Soru Açıklaması

İslâm, faizi yasakladığından, Müslümanlar arasında özellikle XX. yüzyılın ortalarından itibaren faizsiz ekonomik model ve faizsiz banka arayışları hızlanmıştır. Bu anlamda faizsiz bankacılık/katılım bankacılığı uygulaması 1963 yılında Mısır’da başlatılmıştır. Doğru cevap A seçeneğidir.

17.

Prim karşılığında cana veya mala karşı oluşan risklerin zararlarınıtazmin etme güvencesi anlamına aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

Doğru Cevap: "B" Sigorta
Soru Açıklaması

Sigorta, prim karşılığında cana veya mala karşı oluşan risklerin zararlarınıtazmin etme güvencesi anlamına gelmektedir.

18.
Aşağıda Menkul kıymetlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Her kıymetli evrak menkul kıymet olabilir.
Soru Açıklaması

Menkul kıymet, sahibine ortaklık veya alacaklılık sağlayan ve belirli bir meblağı temsil eden kıymetli evraktır. Menkul kıymet, aynı zamanda, yatırım aracı olarak kullanılabilir, çok sayıda ve seri halinde çıkarıldığı için mislî (birbirinin aynı) nitelikle olur ve üzerinde aynı ibareler bulunur. Her kıymetli evrak menkul kıymet değildir. Menkul kıymetler sabit gelirli ya da değişken gelirli olabilir.

19.

İslam Dinine göre resim bulunan yerde namaz kılmayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?          

Doğru Cevap: "E" Resim bulunan yerde namaz kılmak mubahtır.
Soru Açıklaması

Resim bulunan yerde namaz kılmak mekruhtur. Resim namaz kılanın kıble tarafında ise Hanefî mezhebine göre bu daha sakıncalıdır. Küçük olması ve yüceltme amacı taşımadığı için para gibi üzerinde resim bulunan şeylerle namaz kılmak caiz görülmüştür. Bunlar aynı zamanda cep gibi kapalı yerlerde taşınırlar. Doğru yanıt E'dir.

20.

İnsanın Allah'la ilişkisini düzenleyen ve konuluş gerekçesi ve biçimleri akılla anlaşılmayan hükümlerdendir.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? 

Doğru Cevap: "A" İbadetlerle ilgili hükümler
Soru Açıklaması

İbadetlerle ilgili hükümler: Bunlar insanın Allah'la ilişkisini düzenleyen ve konuluş gerekçesi ve biçimleri akılla anlaşılmayan hükümlerdendir. Dinin aslından kabul edilen bu hükümlerin Allah nasıl emretmişse o şekilde yerine getirilmesi gerekir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.