Günümüz Fıkıh Problemleri
Deneme Final Sınavı 10
1.
Çağdaş fıkıh alimleri menkul kıymetler borsasında alınıp satılmak ve böylece ticareti yapılarak kazanç elde edilmek amacıyla işlem gören hisse senetlerinin türü ne olursa olsun, hangi oranda zekata tabi olacağında görüş birliği etmişlerdir?
Doğru Cevap: "C" %2,5
Soru Açıklaması

Çağdaş fıkıh alimleri menkul kıymetler borsasında alınıp satılmak ve böylece ticareti yapılarak kazanç elde edilmek amacıyla işlem gören hisse senetlerinin türü ne olursa olsun, %2,5 oranında zekata tabi olacağında görüş birliği etmişlerdir. Doğru cevap "C" şıkkıdır.

2.

Senet Kırdırmanın Caiz Olduğu görüşlerden hangileri doğrudur?

Senet kırdırmak rehin karşılığında karz (borç/kredi verme) ve ücretlivekalete benzemektedir. Akabinde senet sahibi,vadesi geldiğinde bedelini tahsil etmek üzere belli bir ücret karşılığında bankayı vekil tayin etmektedir. Bankanın aldığı komisyon vekalet ve arz işlemleri karşılığı kabul edildiğinden, senet kırdırmak caizdir. Ancak komisyon, verilen kredi miktarı üzerinden nisbî (yüzdelik=%) değil,hizmet ve masraflar karşılığı maktû (sabit) olmalıdır. Hanefîlerden Züfer’e göre; alacaklının alacağına karşılık borçludan herhangi bir mal satın alması nasıl caizse, böylece o alacak karşılığında borçludan başkasından da borçlu adına bir mal satın alınması caiz değildir.
Doğru Cevap: "A" I,II,III,IV
Soru Açıklaması

Senet kırdırmak rehin karşılığında karz (borç/kredi verme) ve ücretli vekalete Buna göre, banka ilk aşamada kıymetli evrakın rehin bırakılması karşılığında kredi vermektedir. Akabinde senet sahibi,vadesi geldiğinde bedelini tahsil etmek üzere belli bir ücret karşılığında bankayı vekil tayin etmektedir. Bankanın aldığı komisyon vekalet ve arz işlemleri karşılığı kabul edildiğinden, senet kırdırmak caizdir. Ancak komisyon, verilen kredi miktarı üzerinden nisbî (yüzdelik=%) değil,hizmet ve masraflar karşılığı maktû (sabit) olmalıdır. Hanefîlerden Züfer’e göre; alacaklının alacağına karşılık borçludan herhangi bir mal satın alması nasıl caizse, böylece o alacak karşılığında borçludan başkasından da borçlu adına bir mal satın alınması caizdir. 

3.

Tahvilin üzerinde yazılı olup hiçbir zaman değişmeyen değer aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

Doğru Cevap: "A" Nominal değer
Soru Açıklaması

Nominal değer; tahvilin üzerinde yazılı değer olup hiçbir zaman değişmez.

4.

Kişinin kendi iradesiyle müslümanlıktan vazgeçtiğini söz veya yaşantışeklinde ortaya koymasına ne denir?

Doğru Cevap: "C" İrtidat
Soru Açıklaması

Kişinin kendi iradesiyle müslümanlıktan vazgeçtiğini söz veya yaşantışeklinde ortaya koymasına irtidat, bu tür davranışı sergileyene de mürted denir.

5.

Aşağıdakilerden  hangisi peygamber efendimizin “6  mal hadisi”nde geçen  alışverişte takas edilen mallardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Ekmek
Soru Açıklaması

"Altına karşılık altın, gümüşe karşılık gümüş, buğdaya karşılık buğday, arpaya karşılık arpa, hurmaya karşılık hurma, tuza karşılık tuz cinsi cinsine eşit ve peşin olarak satılır. Malların cinsleri değişirse peşin olmak şartıyla istediğiniz gibi satın." Bu hadis, önemli olmayan bazı lafız farklılıkları ve rivayetlerle hemen hemen bütün sahih hadis kitaplarında yer almakta ve “altı mal hadisi” olarak anılmaktadır.

6.

I. Cinsel ilişkinin yaşanmadığı bir temizlik döneminde gerçekleşmesi

II. Bir talak hakkının kullanılarak gerçekleşmesi

III. Adet döneminde (regl) gerçekleşmesi

IV. Cinsel ilişkinin yaşandığı temizlik evresinde gerçekleşmesi

V. Bir temizlik döneminde gerçekleşen birden fazla boşanma olması

Yukarıdakilerden hangileri sünni boşanmaya uygundur?

Doğru Cevap: "A" I,II
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber (s.a.), Kur’a^n’da hükümleri belirtilen boşamanın usulüne uygun biçimde gerçekleşebilmesi için uyulması gerekli şartları açıklamıştır. Buna göre, eşini boşamak isteyen kişi, cinsel ilişkinin yaşanmadığı bir temizlik döneminde ve bir talak hakkını kullanarak eşini boşamalıdır ki, buna fıkıh literatüründe sünni^ boşama denilmektedir (Buha^ri^, “Talak”, 1; Ebu Davud, “Talak”, 4). Dolayısıyla adet döneminde (regl) gerçekleşen boşama, cinsel ilişkinin yaşandığı temizlik evresindeki boşama, bir temizlik döneminde gerçekleşen birden fazla boşama, Hz. Peygamber’in (s.a.) tarif ettiği usule aykırı olan boşamalardır. Bu tür boşamalara, sünnete uygun olmayan boşama anlamında bid’i^ boşama denilmektedir. Doğru cevap A'dır.

7.

I. Zımmîler

II. Müste'menler

III. Harbiler

Doğru Cevap: "E" Yalnız III
Soru Açıklaması

Harbilerin hiçbir sözleşmesi ve izni yoktur.

8.

İntifa senetlerinde devletin belli oranda kâr güvencesi önermesi, bu senetler hakkında ne tür bir hüküm verilmesine sebep olmuştur?

Doğru Cevap: "E" Faiz
Soru Açıklaması

İntifa senetlerinde devletin belli oranda kâr güvencesi önermesi, bu senetler hakkında faiz olduğu fikrini doğurmuştur.

9.

Aşağıdakilerden hangisi domuz etinin haram olmasının sağlık açısından gerekçelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Müslüman oluşu sembolize etmesi
Soru Açıklaması

Domuzun haram kılınma gerekçesi için İslam a^limleri, akli^, deneysel ve bilimsel açılardan çeşitli açıklamalarda bulunmuşlardır. Bu açıklamaların ortak noktasını, domuz etinin insan sağlığı ve tabiatını olumsuz yönde etkilemesi oluşturmaktadır. Bu çerçevede, domuzun bünyesinde birçok hastalık taşıdığı, ölümcül hastalıklara yol açtığı, cinsel arzu ve kıskançlık duygusunu ortadan kaldırdığı şeklindeki açıklamaların ön plana çıktığı görülmektedir. Doğru cevap A'dır.

10.

Hz. Peygamber’in “Yahudiler benim töleranslı hanif dini ile gönderildiğimi görsün” buyurduğu olay aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Bayram kutlamalarında kılıç kalkan oyunu
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber zamanında bayramlarda çeşitli eğlenceler düzenlenmiş, bu gelenek günümüze değin sürmüştür. Hz. Aişe, bir bayramda Habeşlilerin mescitte kılıç kalkan oyunu oynadıklarını ve bunu Hz. Peygamberle beraber seyrettiklerini, Hz. Peygamber’in oyuncuları teşvik ettiğini nakletmiştir. Ayrıca bu teşvik esnasında Hz. Peygamber’in “Yahudiler benim töleranslı hanif dini ile gönderildiğimi görsün” buyurduğu nakledilmektedir.

11.

Bir müslüman bir zimminin domuzunu telef ederse ne yapılır?

Doğru Cevap: "C" Müslümanın tazmin sorumluluğu vardır
Soru Açıklaması

Müslüman domuzun bedelini tazmin etmelidir.

12.

İstenildiğinde ya da belirlenmiş bir vade sonunda çekilmeküzere bankaya yatırılan paraya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Mevduat
Soru Açıklaması

2. Mevduat: İstenildiğinde ya da belirlenmiş bir vade sonunda çekilmeküzere bankaya yatırılan paraya mevduat denir.

13.

Kumarın hükmüyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Kumara aracı olmak mübahtır
Soru Açıklaması

Kumara aracı olmak haramdır

14.

Yahudi ve hıristiyanları ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ehl-i kitap
Soru Açıklaması

Yahudi ve Hıristiyanları ifade etmek için ehl-i kitap, ateşe tapanlara mecusî, yıldızlara tapanlara sâbiî, putperestler içinse müşrik denilmektedir.

15.

İslam ülkesinde bir müslümanın kaza ile zımmi bir vatandaşı öldürmesinin hükmü Hanefiler açısından hangisidir?

Doğru Cevap: "C" kasıt varsa kısas uygulanır
Soru Açıklaması

islam en temel hak olan yaşama hakkını tüm insanlara eşit görmüştür. din farklılığı özellikle hanefilere göre hayat hakkının farklı değerlendirilmesini gerektirmez

16.

I. Borsada açıkça birisi lehine diğeri aleyhine haksız kazançlar söz konusu olması

II. Borsada batık şirketlerin hisse senetleri satışa arz edilebilmesi

III. Hisse senetlerinin fiyatları gerçek fiyatıyla yeniden değerlendirmeye tabi tutulmaması

IV. Borsalar sermaye piyasası kurulu tarafından yeterince denetlenmekte olup, hisse senedi fiyatlarında sun’i dalgalanmaların gerçekleşmemesi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kıymetli evrakın borsadan satın alınmasının caiz olmadığını savunan araştırmacıların ileri sürdükleri görüşlerden biridir?

Doğru Cevap: "D" I ve IV
Soru Açıklaması

"Borsalar sermaye piyasası kurulu tarafından yeterince denetlenmekte olup, hisse senedi fiyatlarında sun’i dalgalanmaların gerçekleşmemesi" kıymetli evrakın borsadan satın alınmasının caiz olmadığını savunan araştırmacıların ileri sürdükleri görüşlerden değildir.

17.

Sâbiî ifadesi aşağıdaki gruplardan hangisi için kullanılmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Yıldızlara tapanlar
Soru Açıklaması

Yahudi ve Hıristiyanları ifade etmek için ehl-i kitap, ateşe tapanlara mecusî, yıldızlara tapanlara sâbiî, putperestler içinse müşrik denilmektedir.

18.

İslam bilginlerinin geneline göre bir Müslümanın her hangi bir gayrimüslime ait olup İslami değerlere aykırı olmayan bir iş yerinde çalışmasında dinen sakınca bulunmamaktadır. Buradaki endişe, bir Müslümanın gayrimüslimin işinde çalışmış olmasından çok, onun _____ ve idaresi altına girerek _____ korkusudur.

Doğru Cevap: "B" hâkimiyeti-küçük düşmesi
Soru Açıklaması

İslam bilginlerinin geneline göre bir Müslümanın her hangi bir gayrimüslime ait olup İslami değerlere aykırı olmayan bir iş yerinde çalışmasında dinen sakınca bulunmamaktadır. Buradaki endişe, bir Müslümanın gayrimüslimin işinde çalışmış olmasından çok, onun hâkimiyeti ve idaresi altına girerek küçük düşmesi korkusudur.

19.

Kur'an'da el-Bakara suresi, 256. ayette gayrimüslimlerin hangi haklarına değinilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Din özgürlüğü
Soru Açıklaması

İslam insanları zorla müslüman yapmayı uygun görmemektedir. Bu husus “Dinde zorlama yoktur” (el-Bakara, 2/256) ayetinde net ve kesin bir dille ifade edilmiştir. Yine İslam farklı dinlere mensup insanlarla insani^ ilişkileri kesmeyi veya onların temel insan haklarını ihla^l etmeyi hoş görmemektedir.

İsla^m hukuku, din ve vicdan özgürlüğü alanında önemli açılımlar getirmiştir. Her şeyden önce bu hukuk içerisinde gayrimüslimlere ait çok sayıda hüküm bulunmaktadır. Sadece bunların varlığı bile İsla^m’ın diğer din mensupları ile hukuki^ zeminde bir arada yaşamayı kabul ettiğini göstermektedir. İnanç hususunda insanlara baskı yapılamaz. C¸ünkü özgür iradeyle gerçekleşmeyen bir dini^ kabul, hem o din ve hem de o kişi için hiçbir anlam ifade etmez. Bu gerçekten hareketle İsla^m hukukçuları, inanç konularında baskı yapmanın yasaklandığını açıkça ifade etmektedirler. Doğru cevap B'dir.

20.

Fıkıhta güvene dayalı satış (buyû’u’l-emânât) olarak bilinen sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Murabaha
Soru Açıklaması

Murâbaha, peşin satın alınan malı belli bir kâr ilave ederek vadeli satmak demektir. Bu tür satım akdinde, malın alış fiyatı ve üzerine konulan kâr miktarının bilgisi müşteriye verilir ve anlaşma sağlanır. Bu nedenle murâbaha akdi fıkıhta güvene dayalı satış (buyû’u’l-emânât) türlerinden sayılır.  

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.