Günümüz Fıkıh Problemleri
Deneme Final Sınavı 11
1.

Sözlükte "fazlalık, artma ve çoğalma" gibi anlamlara gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Riba
Soru Açıklaması

Faiz kavramı Kur’ân ve Sünnette “ ribâ” kelimesi ile ifade edilir. Ribâ,sözlükte "fazlalık, artma ve çoğalma” gibi anlamlara gelir.

2.

Resim, Arapça literatürde daha çok aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Doğru Cevap: "A" Sûret
Soru Açıklaması

Resim, Arapça literatürde daha çok “sûret” kelimesi ile karşılanmıştır. Sûret, Arapça’da “şekil, biçim, görünüş ve resim” anlamında kullanılmaktadır.

3.

Hangisi gezi veya ticaret amacıyla İslam ülkesine gelen gayrımüslimler için kullanılan hukuki tabirdir?

Doğru Cevap: "C" Müste'men
Soru Açıklaması

Gezi veya ticaret için İslam ülkelerine gelen gayrimüslimlere Müste'men denilir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi, charge card ile ilgili doğru değildir?

Doğru Cevap: "E" Borcun ertelenmesi ve kredilendirilmesi de mümkündür.
Soru Açıklaması

Debit kart türüne benzemekle beraber charge card adı verilen kartlar hâmiline, hesabında nakit para olmasa da bankanın tanıdığı limit ölçüsünde mal/hizmet alım imkânı sunar. Bu harcamalara belirlenen süre için faiz uygulanmaz. Yani kart sahibi bir ay gibi bir süre için faizsiz kredi kullanmış olur. Ancak harcanan tutar süre sonunda (bir ay) bankaya ödenmek zorundadır. Bu tür kartlarda borç kredilendirilmez, yani ertelenmez. Doğru cevap E seçeneğidir.

5.

Aşağıdaki haklardan hangisine saygı, Kur'ân’daki:“Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyiniz” (Nisâ, 4/29) ayetinin bir gereğidir?

Doğru Cevap: "B" Mülkiyet hakkı
Soru Açıklaması

Mülkiyet hakkına saygı, Kur'ân’daki: “Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyiniz” (Nisâ, 4/29) ayetinin birgereğidir.

6.
"İslam’daki muamelat ilkelerine uygun alternatif sigorta sözleşmesi, teberru ve karşılıklı yardım esasına dayalı yardımlaşma sigortası akdidir, bu esasa dayalı reasürans işlemi de aynıdır" kararı nerede ve ne zaman alınmıştır?
Doğru Cevap: "C"  İslam Konferansı Teşkilatına bağlı İslam Fıkhı Akademisi’nin 1985 yılında gerçekleştirdiği II. Dönem toplantısında.
Soru Açıklaması

İslam Konferansı Teşkilatına bağlı İslam Fıkhı Akademisi’nin 1985 yılında gerçekleştirdiği II. Dönem toplantısında ise sigortayla ilgili şu karar alınmıştır: “Ticari sigorta şirketlerinin uygulamakta olduğu sabit prim esasına dayalı ticari sigorta sözleşmesi, akdi geçersiz kılacak ölçüde büyük garar/belirsizlik içermekte olup, dinen haramdır. İslam’daki muamelat ilkelerine uygun alternatif sigorta sözleşmesi ise, teberru ve karşılıklı yardım esasına dayalı yardımlaşma sigortası akdidir, bu esasa dayalı reasürans işlemi de aynıdır. (Reasürans işlemi: Sigorta şirketinin sorumluluğunun bir kısmında kendisini bir diğer sigortaya sigortalatması, ikili sigorta).

7.

Hisse senedi sahibine aşağıdakilerden hangisini sağlamaz ?

Doğru Cevap: "E" Şirket faaliyetlerine dahil olma hakkı
Soru Açıklaması

Hisse senedi bir ortaklık senedi olduğu için sahibine şu hakları sağlar:Şirket kârından pay alma hakkı, şirket yönetiminde oy hakkı, rüçhan hakkı(sermaye artırımında yeni sermayeden eldeki hisseler oranında yeni hise almahakkı), tasfiyeden pay alma hakkı ve şirket faaliyetlerini takip etme hakkı.

8.
Müslüman bir kadının ehl-i kitaptan bir erkekle evlenmesine dair İslam bilginlerinin ortak kanaati nedir?
Doğru Cevap: "B" Caiz değildir.
Soru Açıklaması

Son zamanlarda aksi görüşte olan birkaç istisna dışında bu tür evliliklerin caiz olmadığı yönünde İslam bilginlerinin ortak bir kanaati vardır. Doğru cevap B'dir.

9.

Çalışma/emek bir taraftan ve sermaye de diğer taraftan olmak üzere, kâr-zarar paylaşımı esası ile kurulan ortaklığa ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Mudarebe
Soru Açıklaması

Mudârebe, çalışma/emek bir taraftan ve sermaye de diğer taraftan olmak üzere, kâr-zarar paylaşımı esası ile kurulan ortaklıktır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi 1988 yılında Cidde’de toplanan İslam Fıkıh Akademisinde alınan kararlardan değildir?

Doğru Cevap: "E" Hissedar sene içinde hisselerini satmışsa, bunların bedelini diğer mallarına ilave eder ve senesi dolmadan birlikte zekatını verir.
Soru Açıklaması

Hisselerin zekatlarını verme yükümlülüğü sahiplerindedir. Gerçek şahıslar mallarının zekatını nasıl hesaplayıp çıkarıyorsa şirket yönetimi de hisselerin zekatını o şekilde hesaplayarak öder.kârın tahsili tarihinden itibaren bir sene sonra –diğer zekat şartları tahakkuk etmişse ve zekata mani bir durum da yoksakırkta bir (= %2,5 ) dir. Eğer hissedar, ticaret maksadıyla hisse edinmişse (hisselerin alım satımını yapacaksa), bunların zekatını ticaret mallarının zekatı gibi verir.Hissedar sene içinde hisselerini satmışsa, bunların bedelini diğer malla rına ilave eder ve senesi dolduğunda, birlikte zekatını verir. 

11.

Aşağıdakilerden hangisi faizin yasaklanma sebeplerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Altın ,gümüş gibi madenlerin değerini korumak.
Soru Açıklaması

Faizle ilgili tartışmalarda, faizin zararları olarak dile getirilen hususları şöyle sıralayabiliriz: Faiz, sermaye sahiplerinin yatırıma yönelmesini ve dolayısıyla kaynakların tam kapasite ile kullanılmasını önler. Belirtilen nedenden dolayı, yani yatırım olmadığı için işsizlik artar. Yatırımlarda faizli kredilerin kullanımı üretim maliyetlerin yükselmesine ve sunî fiyat artışına/enflasyona yol açar. Faizle giderek katlanan ve çoğalan sermaye her yönden toplum üzerinde hâkimiyet kurup onu yönlendirebilecek bir konuma gelir ve topluma yön vermesi gereken asıl değerlerin yerini bu güç alır. Günümüzde bu durum küresel düzeyde de böyle gerçekleşmektedir. Faizin yaygınlaştığı toplumlarda toplumsal değerler altüst olmakta ve yardımlaşma, dayanışma, sevgi ve şefkat gibi insanî özelliklerin yerini daha çok para ve itibar kazanma hırsı almaktadır. Tüketim amaçlı borçlanmalarda, haksızlık tamamen borçlu aleyhinde gelişir. Üretim amaçlı borçlanmalarda faizli kredi ile girişilen teşebbüslerden bir kâr elde edilememesi, hatta zarar edilmesi durumunda bile anaparayla birlikte faiz ödettirilmektedir. Bu apaçık bir haksızlıktır.

12.
Aşağıdakilerden hangisi kumar olarak nitelendirilemez?
Doğru Cevap: "B" Bir yarışmada ödül kazanmak
Soru Açıklaması

Tarafların her birinin para/mal yatırarak şansa ve olasılığa bağlı olarak içlerinden bir ya da bir kaçının kazandığı oyunlar kumar olarak adlandırılır. Piyango bileti almak, at yarışı oynamak, sayısal loto oynamak, maç sonucu için bahis oynamak kumara örnek olabilecek eğlence türleridir.  Bir kurum veya şahsın, açtığı bir yarışmada kazananlara ödül vermesi kumar değildir. Böyle bir yarışmada para almak ve vermek helaldir. Doğru cevap B seçeneğidir.

13.

İstenilen zamanda fonun/yatırılan mevduatın geri çekilebildiği ve faiz ya da kâr payı ödenmeyen hesaplardır. Bu tür hesaplar, banka ile hesap sahibi arasında “borç” ilişkisi doğurur.

Yukarıda tanımı yapılan banka hesabı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Cari Hesap
Soru Açıklaması

Cârî hesap: İstenilen zamanda fonun/yatırılan mevduatın geri çekilebildiği ve faiz ya da kâr payı ödenmeyen hesaplardır. Bu tür hesaplar, banka ile hesap sahibi arasında “borç” ilişkisi doğurur. Yani banka, cari hesaba yatan parayı, hesap sahibine istediğinde ödemek zorundadır. Bankanın kârı ya da zararı bu hesapları etkilemez. Bu nedenle, bu tür hesaplardaki paranın işletimi sırasında finans kurumu zarar etse de, hesap sahiplerine paralarını ödemekle yükümlüdür

14.

Kamu kuruluşları veya özel şirketlerin ödünç para (kredi) bulmak için çıkardıkları bir yıldan uzun vadeli olan borç senetleri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Tahvil
Soru Açıklaması

Tahvil: Kamu kuruluşları veya özel şirketlerin ödünç para (kredi) bulmak için çıkardıkları bir yıldan uzun vadeli olan borç senetleridir.

15.

Hanefi mezhebine göre kadınların özel günlerindeki tavafı hususunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Tavafını adet döneminde  yapan kadın,  büyük baş hayvan kurban etmelidir.
Soru Açıklaması

Bekleme ve tekrar gelme imkânları olmayan kadınların zaruret ilkesi ve bunun mümkün olabileceğini söyleyenlerin görüşlerine uyarak bu halde iken tavaflarını yapmaları önerilebilir. Ancak, tavafını bu haldeyken yapan kadın, Hanefi mezhebine göre; bir vacibi ihlal ettiğinden dolayı büyük baş hayvan kurban etmelidir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi bir İslam'da eğlence için söylenemez?

Doğru Cevap: "B" İslamda amaçsızca harcanan vakit kapsamındadır.
Soru Açıklaması

Günümüzde eğlenceye dair uç değerlendirmeler vardır. Bazı kimseler, Hz. Peygamber’in eğlenmeyi teşvik ettiği durumlarda dahi eğlenceye karşı çıkarlar. Bunun yanında, çağımızın postmodern yaklaşımlarının ve kapitalist üretim ve tüketim anlayışının etkisiyle eğlenceyi hayatın merkezine alan bir bakış açısı da gelişmiştir. Her iki yaklaşım da yanlış ve problemlidir.

İslam da eğlence, amaçsızca harcanan vakit demek değildir. Nitekim meşru görülen eğlence türlerinin hepsinin spor yapma, psikolojik dinlenme, rahatlama ve sağlıklı yaşam gibi çeşitli meşru amaçları vardır. İslam dini böyle meşru amaçlı eğlence türlerini tasvip etmiş, bunun örnekliğini bizzat Hz. Peygamber (s.a.) göstermiştir. Meşru gayeli eğlence, ibadet ve çalışma dışında kalan vakti de faydalı bir şekilde değerlendirmek demektir. 

Birey ve toplumların doğal ve fıtrî yapının bir gereği olarak sevinmesi ve neşelenmesi gereken zamanlar vardır. Hz. Peygamber bu gibi zamanlarda eğlenmeyi teşvik etmiştir: Evlilik merasimleri, bayramlar, hacca gidiş ve geliş, yolculuktan dönüş, savaş zaferi ve sünnet düğünü gibi olaylar böyledir.

17.

I. Tahvil

II. Hazine bonosu

III. Kâr zarar ortaklığı belgesi

IV. Hisse senedi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yaygın olan menkul kıymetlerdendir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Bütün seçenekler yaygın olarak kullanılan menkul kıymetlerdendir.

18.

Tahvilin ilk çıkarıldığı andaki satış değerine ne ad verilir ?

Doğru Cevap: "B" İhraç değeri
Soru Açıklaması

İhraç değeri; tahvilin ilk çıkarıldığı andaki satış değeridir. Bu değer,tahvilin itibarî değerinden daha yüksektir.

19.

Temel hak ve özgürlükler çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi hiçbir şekilde İslm ülkesinin vatandaşlık haklarından yararlanamaz?

Doğru Cevap: "C" Harbi
Soru Açıklaması

Bunlardan Müslüman ve zimmî, doğrudan vatandaşlık hukukuna tâbidir. Müste’menlere ise kısmi vatandaşlık hükümleri uygulanır. Buna karşılık harbî, ülkeye izinsiz girdiğinden vatandaşlık haklarından yararlanamamaktadır. Doğru cevap C'dir.

20.

Eğlence, insanın hangi yaş aralığında duyduğu bir ihtiyaçtır?

Doğru Cevap: "A" Doğumundan ölümüne kadar
Soru Açıklaması

Eğlence, insanın çocukluğundan ölümüne kadar devam eden bir faaliyetidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.