Günümüz Fıkıh Problemleri
Deneme Final Sınavı 14
1.

Putperest Araplar hariç bütün gayrimüslimlerle vatandaşlık sözleşmesinin yapılabileceğini söyleyen mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İmam-ı Azam
Soru Açıklaması

Hanefî bilginleri putperest Araplarla zimmet (vatandaşlık) sözleşmesinin yapılamayacağı görüşündedirler. İmam Şâfiî ve İmam Ahmed b. Hanbel ise bu alanı biraz daha daraltarak ehl-i kitap ve mecusiler dışındaki gayrimüslimlerle zimmet akdi yapılamayacağını söylemişlerdir. Evzâî ve İmam Mâlik'e göre ise bütün gayrimüslimlerle bu sözleşme yapılabilir. Doğru cevap A’dır.

2.

_____ parayı veya borcu temsil ederler. Üzerlerindeki yazılı değerden daha düşük değerle alınıp satıldıkları için bu satışlardan elde edilen gelir de faizdir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?

Doğru Cevap: "C" Poliçe, bono ve çekler
Soru Açıklaması

Kambiyo senetleri olan poliçe, bono ve çekler parayı veya borcu temsil ederler. Üzerlerindeki yazılı değerden daha düşük değerle alınıp satıldıkları için bu satışlardan elde edilen gelir de faizdir (Bayındır, 2007, s. 278-279).

3.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde eğlence mubah olarak değerlendirilemez?

Doğru Cevap: "D" Bahis oynamak
Soru Açıklaması

Fakihler; at ve ok atma yarışı, güvercin uçurma, güreş ve yüzme gibi esasında caiz olan olayların sonuçları üzerinde bahse tutuşmanın ve bu yolla kazanç sağlamanın  caiz olmadığını belirtmişlerdir. 

4.

Aşağıdakilerden hangisi  Hz. Peygamber Dönemi müzik uygulamalarından birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Hz. Peygamber’in gelişiyle Arapların geleneksel müzik sözlerinde hiçbir değişim olmamıştır.
Soru Açıklaması

İslâm’ın gelmesiyle birlikte, Arapların geleneksel olarak uygulaya geldikleri müziğin bir anda değişmeyeceği muhakkaktır. Ancak, Hz. Peygamberin irşadlarıyla müziğin özünü teşkil eden sözlerde büyük değişimler olmuştur. Putperestlik, ırkçılık, fuhuş ve kötülük teşkil eden sözler terk edilmiş, bunların yerini tevhid inancına, iyiliğe teşvike, sevgiye ve insanların işledikleri güzelliklere dair sözler almıştır. 

5.

Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yaz aylarında, güneşin batışı ile fecrindoğuşu arasındaki süre azalmakta, bununla ters orantılı olarak şafak ve fecrinoluşum süreleri uzamaktadır. Kutup bölgelerine yakın yerlerde ise güneşbattığında şafak kırmızılığı oluşmakta ancak şafak sonrası beyazlık meydanagelmeden fecir doğmaktadır. 45–65' enlemler arasında gerçekleşen bu durumsabah namazının vaktinin oluşmasına engel değildir. Ancak yatsı namazınınvaktinin oluşup oluşmadığı hususu tartışmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durum için uzmanlarca önerilen çözümlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Yatsı namazının gün içinde kişiye uygun bir saatte eda edilmesi
Soru Açıklaması

Diğer tüm seçeneklerde uzmanların görüşleri yer almaktayken günün herhangi bir vakti farz olan vakit namazını kılmak eda etmek söz konusu değildir. Bu ancak kaza namazı olabilir. Doğru cevap E seçeneğidir.

6.

İslam hukukunda elektronik ticaretin tamamıyla caiz olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi olmamalıdır?

Doğru Cevap: "C" Gizleme
Soru Açıklaması

İslam hukukunda akitlere hâkim olan aldatmama, kandırmama, gizlememe, kolaylaştırma, tarafların maslahatını göz ardı etmeme gibi temel ilkeler ışığında töleranslı bir tavrın/yorumun benimsenmesi uygun olacaktır. Unutulmamalıdır ki, akitlerde aslolan mübah olmaktır; yasaklayan açık bir nass bulunmadıkça, aşikâr olarak taraflara zarar vermedikçe ya da yasaklayıcı bir nassı ihlal etmedikçe, her akdin meşrû görülmesi insanlığın yararına olacaktır.

7.

Fıkıh ilminde genel anlamda yarış için hangi terim kullanılır?

Doğru Cevap: "A" Müsabaka
Soru Açıklaması

Yarış için müsabaka terimi kullanılır.

8.

Bankadan alacaklı bulunan bir kişinin, hamiline veya adı yazılı kişiye para ödemesi için bankaya verdiği yazılı  emri taşıyan kağıt aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Çek
Soru Açıklaması

Çek

9.

Menkul kıymetlerde zekat yüzde kaç olarak hesaplanır?

Doğru Cevap: "A" 2,5
Soru Açıklaması

Menkul kıymetlerde zekat yüzde 2,5 olarak hesaplanır.

10.

aşağıdakilerden hangisi iddetin gaye ve hikmetlerinden biri olamaz?

Doğru Cevap: "E" Kadının evliliğe karşı mesafeli bir tavır takınmasını sağlar
Soru Açıklaması

fıkıhta ne iddetin ne de başka bir hükmün kadınların evlilik kurumuna karşı mesafeli bir tavır almasını sağlama gibi bir amacı olamaz

11.

Aşağıdaki durumların hangisinde resim/heykel yapımında sakınca vardır?

Doğru Cevap: "E" Kutsamak için resim veya heykel yapılmasında
Soru Açıklaması
12.

Gayrimüslimlerin temel hak ve özgürlüklerini garanti eden ve insan hakları ihlallerine karşı hukuki koruma sağlayan ve düzenleyen sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Zimmet
Soru Açıklaması

Gayrimüslimlerin temel hak ve özgürlüklerini garanti eden ve insan hakları ihlallerine karşı hukuki koruma sağlayan düzenleme, zimmet sözleşmesidir. Doğru cevap A'dır.

13.

Bir anonim şirketin sermayesinin eşit paylara bölünmesi sonrasında bu paylardan her birini temsil eden kıymetli evraka ne ad verilir ?

Doğru Cevap: "B" Hisse senedi
Soru Açıklaması

Hisse senedi: Bir anonim şirketin sermayesinin eşit paylara bölünmesisonrasında bu paylardan her birini temsil eden kıymetli evraktır.

14.

I. Müslümanlar gayrimüslimlerin iş yerlerinde çalışamazlar

II. İslami değerlere aykırı olmayan bir iş yerinde çalışamazlar

III. İslam’da yasak olan bir işe aracı olamazlar

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri klasik dönem fakihlerine göre bir müslümanların gayrimüslime ait bir iş yerinde çalışması hakkında doğrudur?

Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması

Klasik dönem fakihleri, Müslümanların gayrimüslimlerin yanında işçi olarak çalışmasına ilke olarak karşı değildir. Bu noktada tartışmalı olan, söz konusu işin bir haramın işlenmesine veya müslümanın küçük düşmesine veya düşürülmesine sebep olup olmadığı hususudur. Doğru cevap D'dir.

15.

Aşağıdakilerin hangisi kumarın toplumsal zararlarındandır?

Doğru Cevap: "E" Oynayanların arasında düşmanlığa yol açar.
Soru Açıklaması

Kumar sinir sistemini tahrip eder. Uyku düzeni bozulur, hırs güdüsü aşırı bir şekilde kendini gösterir. Depresyon, alkol ve davranış bozuklukları gelişir. Bu durum zamanla kişinin psikolojik olarak bu sorunların altında ezilmesine, suçluluk duygusuna ve intihara kadar götürür.

Kumar, yol açtığı maddi kayıpların yanı sıra zamanın ve zihni^ enerjinin boşa harcanmasına, iradenin yok olmasına yol açan, kişiyi ailesinden, çevresinden, temel insani^ ve dini^ görevlerinden çekip uzaklaştıran bir bağımlılık ve alışkanlık haline gelmektedir. Bunlar bireysel zararlarıdır. Ayrıca kumar, oynayanlar arasında kin ve düşmanlığa da yol açar. Bu kumarın toplumsal zararıdır. Doğru cevap E'dir.

16.
İslam Konferansı Teşkilatı’na bağlı İslam Fıkıh Akademisi’nin 1988 yılında Rabat’ta 1992 yılında Cidde’de yaptığı toplantılarda hisse senetlerinin kar ve zarara iştirak etmesi sebebiyle kural olarak helal olduğu, fakat şer'i hükmünün bunu çıkaran şirketin ticari işlem ve amaçlarının meşru oluşuna bağlı olduğu belirtilmiştir. Bu durumda aşağıdaki faaliyetlerden hangisini yapan işletmenin hisse senedinin alınması caiz olur?
Doğru Cevap: "E" Hayvancılık
Soru Açıklaması

Şirketin faiz, içki imali ve ticareti, karaborsacılık, hile, yalan ve aldatma gibi dinen haram yollarla kazanç sağlaması halinde hisse senetlerini alıp satmak ve bundan gelir elde etmek haram ve masiyete ortak olmak manasına geldiğinden, İslam alimlerinin ittifakıyla caiz değildir. Ancak hayvancılık faaliyeti meşru olacağından bu tür ticari faaliyette bulunan şirket hisselerinin alınması da caiz olacaktır. Doğru cevap "E" şıkkıdır.

17.

Alimler, resim ve heykel yapımını tek kategoride değerlendirmemiş, resim ve heykelin yapılış amacı ve konusu açılarından ayırıma tabi tutmuşlardır. 

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

Doğru Cevap: "E" Resim bulunan yerde namaz kılmak caizdir. 
Soru Açıklaması
18.

Hisse senetlerinin hükmünü etkileyen durumlar ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

Hisse senedi çıkarmaya yetkili anonim şirketlerde kanunla belirlenmişbazı hususlar, küçük pay sahiplerini büyük ortakların insafınabırakmıştır. Halka hisse senedi arz eden şirketlerin ve ilgili yönetmeliklerin belirttiğimiz hususlar açısından ıslah edilmesi gerekmektedir. Menkul kıymetlerin halka arzında kanun gereği açıklanacak bilgilerizahnamede yer almaktadır. Şirket ortakları şirketten ayrılmak istediklerinde şirketin malı bölünebilir nitelikte ise, kendisine düşen pay mal olarak verilip ayrılmasına müsaade edilmelidir. Hisse senedi alım satımını, ortak olunan şirketteki hisseyi satmak gibi değerlendirerek caiz görmek oldukça anlamlıdır.
Doğru Cevap: "A" I,II,III,IV
Soru Açıklaması

Hisse senedi çıkarmaya yetkili anonim şirketlerde kanunla belirlenmiş bazı hususlar, küçük pay sahiplerini büyük ortakların insafına bırakmıştır.Halka hisse senedi arzeden şirketlerin ve ilgili yönetmeliklerin belirttiğimiz hususlar açısından ıslah edilmesi gerekmektedir. Menkul kıymetlerin halka arzında kanun gereği açıklanacak bilgilerizahnamede yer almaktadır.Şirket ortakları şirketten ayrılmak istediklerinde şirketin malı bölünebilir nitelikte ise, kendisine düşen pay mal olarak verilip ayrılmasına müsaade edilmelidir.hisse senedi alım satımını, ortak olunan şirketteki hisseyi satmak gibi değerlendirerek caiz görmek çok da anlamlı değildir. 

19.

I) Tahvil

II) Hazine bonosu

III) Kâr zarar ortaklığı belgesi

IV) Arsa

V) Hisse senedi

Yukarıdakilerden hangisi menkul kıymetlerdir?

Doğru Cevap: "D" Yalnız I, II, III ve V
Soru Açıklaması

Bugün en yaygın olan menkul kıymetler; tahvil, hazine bonosu, kâr zarar ortaklığı belgesi ve hisse senedidir.

20.
I. Borç faizi II. Alışveriş Faizi III. Temettu Faizi IV. Veresiye Faizi V. Kredi Faizi.Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri fıkıh literatüründe faizin türleri arasında yer almaz
Doğru Cevap: "E" III ve V
Soru Açıklaması

Fıkıh literütürüne göre ilk üç şık faiz çeşitlerindendir. Temettu faizi modern Türk hukunun faiz terimlerindendir. Kredi faizi ise bankacılık faiz terimidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.