Günümüz Fıkıh Problemleri
Deneme Final Sınavı 15
1.

Temel hak ve özgürlüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" İslam, farklı dinlere mensup insanlarla insanî ilişkileri kesmeyi emreder.
Soru Açıklaması

İslam farklı dinlere mensup insanlarla insanî ilişkileri kesmeyi veya onların temel insan haklarını ihlâl etmeyi hoş görmemektedir. Doğru cevap B'dir.

2.

"Bu kelime esas olarak iki taraf arasında birinin emir ve hâkimiyeti, diğerinin teslimiyet ve boyun eğmesine dayalı karşılıklı ilişkiyi ifade eder."

Yukarıda bahsi geçen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Din
Soru Açıklaması

Din sözcüğünün kökeninde biri hâkimiyet ve mülkiyet, diğeri itaat ve boyun eğme şeklinde zıt yönlü iki anlam vardır. Kelime esas olarak iki taraf arasında birinin emir ve hâkimiyeti, diğerinin teslimiyet ve boyun eğmesine dayalı karşılıklı ilişkiyi ifade eder. Bu ilişki İslâm kültüründe ulûhiyet ve ubûdiyet kavramlarıyla ifade edilmiştir.

3.

“Yahudilerin dinleri kendilerine, Müslümanların dinleri de kendilerinedir” hükmünü içeren Medine Sözleşmesi maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" 25. madde
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, Kur'ân’daki din özgürlüğünün nasıl anlaşılması gerektiğini uygulamalarıyla göstermiştir. Örneğin, Medine Sözleşmesi'nin 25. maddesinde yer alan “Yahudilerin dinleri kendilerine, Müslümanların dinleri de kendilerinedir” hükmü, bunun sözlü bir ifadesidir. Doğru cevap E’dir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi İslam devleti ile vatandaşlık sözleşmesi yapan gayrimüslimlerden ehl-i kitabı ifade eder?

Doğru Cevap: "C" Zimmi
Soru Açıklaması

Gayrimüslimler de kendi içinde zimmîler ve müste’menler şeklinde iki grupta değerlendirilmektedir. Zimmî, İslam devleti ile vatandaşlık sözleşmesi yapan ehl-i kitab demektir. Doğru cevap C'dir.

5.

Eğlence karşılığı olarak Arapça’da kullanılan en yaygın terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Lehv
Soru Açıklaması

Eğlence karşılığı olarak Arapça’da kullanılan en yaygın terim “lehv”dir.

6.

Kur’ân’da canlı varlıkların tasvirleriyle ilgili ayeti kerîmeler vardır. “Ey inananlar, şarap, kumar, dikili taşlar ve fal okları şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan sakının ki kurtuluşa eresiniz.”

Yukarıdaki ayet aşağıdaki surelerden hangisindedir?

Doğru Cevap: "B" Maide Suresi
Soru Açıklaması

Kur’ân’da canlı varlıkların tasvirleriyle ilgili ayeti kerîmeler vardır. “Ey inananlar, şarap, kumar, dikili taşlar ve fal okları şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan sakının ki kurtuluşa eresiniz.” (el-Mâide, 5/93) Bu ayetteki dikili taşlar’ın anlamlarından biri ibadet için yapılmış olan putlardır.

7.
Aşağıdakilerden hangisi, vade farkının caiz olmadığını öne sürenlerin delilleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Meşrû kazanç yalnızca emeğin mahsulü değildir.
Soru Açıklaması

A, B, D ve E seçeneklerindeki deliller, vade farkının caiz olmadığını ortaya koyan deliller arasındadır. Ancak C seçeneği, vade farkını caiz gören bir delildir. Bu delili öne sürenlere göre; tarlasını, evini, dükkânını kiraya veren, sermayesini şirkete yatıran kişiler, hiçbir emek sarf etmeden kazanç ve kâr sağlarlar. Malını veresiye veren tüccar, bir müddet o malın bedelini alamayacak, onunla mal alıp satamayacak, bu nedenle yeni bir kazançtan mahrum kalacaktır. Başka sebeplerle bu paraya ihtiyaç duyduğunda onu elinde hazır bulamayacaktır. Bu mahrumiyet de uygun bir kâr farkının meşrû sebebi olabilir. Doğru cevap C seçeneğidir.

8.

I.   Hz. Peygamber dönemi düğün eğlencelerinde halkın üzerine şeker ve hurma serpilirdi.

II.  Hz. Peygamber dönemi düğün eğlencelerinde şarkılarla eğlenilirdi.

III. Peygamberimizin zamanında bayramlar, bayram namazında  özel günlerinde oldukları için namaz kılamayan hanımlar hariç yaşlı, genç, çocuk, bayan, erkek bütün Müslümanların namazgâhta toplanmalarıyla başlardı. 

Hz. Peygamber dönemindeki eğlence faaliyetleriyle ilgili olarak yukarıda söylenenlerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, evliliğin etrafa duyurulacak şekilde yapılmasını istemiştir. Bu evliliğin duyulması ve bilinmesi içindir. Bu nedenle O, düğünlerin herkesin duyacağı şekilde, tefler eşliğinde şarkılar söylenerek yapılmasını ve düğün ziyafeti verilmesini istemiştir. “Her kim düğün yemeğine davet edilirse davete katılsın” buyurarak Müslümanların birbirinin sevinçli günlerini de paylaşmalarını istemiştir. Düğün eğlencelerinin merkezinde ziyafet vardır. Şeker ve hurma gibi şeylerin halkın üzerine serpilmesi, gurup oyunları ve şarkılarla eğlenilmesi Hz. Peygamber döneminin yaygın uygulamalarındandır. 

Müslümanlara iki dini bayram meşru kılınmıştır. Bunlar Kurban ve Ramazan bayramlarıdır. Peygamberimizin zamanında bayramlar, bayram namazında yaşlı, genç, çocuk, bayan, erkek bütün Müslümanların namazgâhta toplanmalarıyla başlardı. Hz. Peygamber, namaz için toplanılan yere, özel günlerinde oldukları için namaz kılamayan hanımların da gelmesini istemiştir. Bu durum, toplumun bütün kesimlerinin bayram coşkusuna katılmasının istendiğini ve katıldığını gösterir. Doğru cevap C şıkkıdır.

9.
Ergenlik çağına gelmiş bir kız, rızası olmadıkça evlendirilemez. AllahResûlü’nün (s.a.), “Rızası olmadan bekar kız evlendirilemez” (Buhârî,“Nikâh”, 40-41; Müslim, “Nikâh”, 64) şeklindeki beyanı bu hükmündayanağını oluşturur. Kızın din ve dünya hayatı bakımından dengi olan birisiyle evlilik kararına, hukuken geçerli bir sebebe dayanmasa da, velisi itirazda bulunabilir. Meşru nikâh akdi içinde evlilik hayatı yaşamış olan dul bir kadın, eşiniseçme konusunda tek başına yetkili değildir. 

Yukarıda eş seçimi ve velinin rolü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

Çağdaş İslam bilginlerinin görüş ve değerlendirmeleri ışığında sonuçolarak şunları ifade etmek mümkündür:? Ergenlik çağına gelmiş bir kız, rızası olmadıkça evlendirilemez. Allah Resûlü’nün (s.a.), “Rızası olmadan bekar kız evlendirilemez” (Buhârî, “Nikâh”, 40-41; Müslim, “Nikâh”, 64) şeklindeki beyanı bu hükmün dayanağını oluşturur.? Kızın din ve dünya hayatı bakımından dengi olan birisiyle evlilik kararına, hukuken geçerli bir sebebe dayanmadıkça, velisi itirazda bulunmamalıdır.? Meşru nikâh akdi içinde evlilik hayatı yaşamış olan dul bir kadın, eşini seçme konusunda tek başına yetkilidir. Onun, din ve ahlak bakımından meşru olan eş tercihine, şu ya da bu sebeple babası, dedesi, çocukları, kardeşleri de dahil herhangi bir şahsın müdahale etmemesi gerekir.

10.

"İntifa senedi" aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Belli bir kamu altyapı tesisinin belli bir süre içindeki gelirinin belli bir oranındaki karşılık gösterilen, kamu ortaklığı idaresi tarafından çıkarılan menkul kıymettir.
Soru Açıklaması

Belli bir kamu altyapı tesisinin belli bir süre içindeki gelirinin belli bir oranındaki karşılık gösterilen, kamu ortaklığı idaresi tarafından çıkarılan menkul kıymettir.

11.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in “Ödüllü Müsâbakalar” olarak naklettiği müsabakalardandır?

Doğru Cevap: "D" At Yarışları
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber döneminde düşmanla mücadelenin başlıca araçları binek hayvanları ve atıcılıktır. Bu nedenle Hz. Peygamber’in “Ödüllü müsâbakalar ancak at ve deve yarışları ile atıcılıkta olur” buyurduğu nakledilir.

12.

Katılım bankacılığı kurumlarına katılım hesabı yoluyla para yatıranlar, belirlenen süre sonunda kâra veya zarara ortak olduklarını bilmekte, katılım bankası da bu sermayeyi borç olarak değil ortaklık sermayesi olarak kabul etmektedir. Dolayısıyla kurum ile hesap sahibi arasındaki ilişki ortaklık ilişkisidir. Bu tür ortaklıklara Fıkıhta ne denir?

Doğru Cevap: "A" Mudarebe
Soru Açıklaması

Mudarebe: emek sermaye ortaklığı ile birlikte kar-zarar ortaklığını ifade eder. dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır.

13.

"Senedi kırdıranın maksadı onu satmak değil borç almak, bankanın amacı ise faizli kredi vermek olduğundan, senet kırdrma faizli kredi işlemidir."

Senet kırdırmayla ilgili verilmiş olan hükme göre senet kırdırmanın durumu nedir?

Doğru Cevap: "D" Caiz değildir.
Soru Açıklaması

Senedi kırdıranın maksadı onu satmak değil borç almak, bankanın amacı ise faizli kredi vermek olduğundan, senet kırdrma faizli kredi işlemidir.Buna göre, bankanın senet sahibine verdiği borç miktarıyla, senedi yazan kişiden aldığı miktarın farklı oluşu ve bu farkın vadeden kaynaklanması, alınan fazlalığın faiz olması sonucunu doğurur.

14.

Peşin satın alınan malı belli bir kâr ilave ederek vadeli satmak aşağıdakilerden hangisine denir?

Doğru Cevap: "B" Murabaha
Soru Açıklaması

Murâbaha, peşin satın alınan malı belli bir kâr ilave ederek vadeli satmak demektir. Bu tür satım akdinde, malın alış fiyatı ve üzerine konulan kâr miktarının bilgisi müşteriye verilir ve anlaşma sağlanır. Bu nedenle murâbaha akdi fıkıhta güvene dayalı satış (buyû’u’l-emânât) türlerinden sayılır.

15.

Aşağıdakilerden hangisi faizsiz bankacılıkta sermayeyi işletme yöntemlerinden değildir?

Doğru Cevap: "A" bir malın üstüne kar koyup vadeli satmak
Soru Açıklaması

Faizsiz bankacılıkta sermayeyi işletme yöntemleri şunlardır: Murâbaha, ortaklıklar ve kiralama. a şıkkı murabahayı açıklar, b ve c şıkları mudarebe ve müşarekeyi açıklar. e şıkkı ise kiralama yöntemidir. zarara değil de sadece kar ortaklığına katılım bankaları girmez bu bakımdan doğru cevap d şıkkıdır.

16.

Sigara içmenin dini hükmü konusunda son dönemde ortaya çıkan üç farklı görüş aşağıdakilerden hangisinde doğru bir biçimde verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Mübah-Mekruh-Haram
Soru Açıklaması

Son dönem fıkıh bilginleri ise, sigara içmenin dinî hükmü konusunda üç farklı görüş ortaya koymuşlardır.1. Sigara içmek mübahtır. Sigara içmeyle ilgili âyet ve hadislerde açık biryasak bulunmamaktadır. Yasaklayıcı bir bildirimin bulunmadığı maddelerhakkında, insan sağlığı açısından açık ve kesin zararlı etkisi bulunmadığısürece, mübah oluş temel kuraldır.2. Sigara içmek mekruhtur. Sigara içmek, hem aktif hem de pasif içicilerbakımından zararlıdır. Malî açıdan da israftır. Sağlığa zararı ve mal israfı gözönünde bulundurulduğunda, sigara içmenin mübah olduğunu söylemekmümkün değildir. Fakat sigara içmeyle ilgili yasak hükmü getiren bir âyetveya hadis bulunmadığından, hükmünün haram olduğu da söylenemez. Şuhalde sigara içmenin hükmü, mekruh olmasıdır. Mekruh ise, dinin uzakdurulmasını istediği fakat bu talebin kesin ve bağlayıcı biçimde ortayakonulmadığı hüküm demektir.3. Sigara içmek haramdır. Çünkü sigara içmek, kesin olarak sağlığazararlıdır ve bunun için harcanan para israftır. Ayrıca nafakayükümlülüğünün ihlaline sebep olmaktadır. Bu gerekçelerden hareketlegünümüz İslam bilginlerinin çoğunluğu, sigaranın haram olduğu görüşünübenimsemektedir.

17.

I. Hisse denediII. ÇekIII. Hazine bonosuIV. Kâr zarar ortaklığı belgesiYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri faizli borç kapsamına girer?

Doğru Cevap: "D" Yalnız III
Soru Açıklaması

Hazine bonosu faizli borçlar arasındadır.

18.

İslam bilginlerinden hangisi din ayrılığını bir miras engeli olarak görmez?

Doğru Cevap: "E" Said İbnü'l Müseyyeb
Soru Açıklaması

Söz konusu tabiinden imam din ayrılığını miras engeli olarak görmez

19.
I-Riba, II-Karzı Hasen, III-Çeşitli Ortaklıklar Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri İslamdaki meşru borçlanma durumlarındandır?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması

İslam’da faizle borçlanma meşru olmadığından, kredi bulma imkânı karzı hasen denilen borç/ödünç, kredili satışlar ya da çeşitli ortaklıklar kurma yollarından biriyle gerçekleştirilmiştir.Faiz kavramı Kur’ân ve Sünnette “ ribâ” kelimesi ile ifade edilir. Ribâ, sözlükte "fazlalık, artma ve çoğalma” gibi anlamlara gelir.

20.

İslam Konferansı Teşkilatı’na bağlı İslam Fıkıh Akademisi’nin 1992 yılında yaptığı toplantıda hisse senetlerinin kâr ve zarara iştirak etmesi sebebiyle kural olarak helal olduğu, fakat şerî hükmünün bunu çıkaran şirketin ticari işlem ve amaçlarının meşrû oluşuna bağlı olduğu belirtilmiştir. Bu toplantı nerede yapılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Cidde
Soru Açıklaması

Bahsedilen toplantı Cidde'de yapılmıştır

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.