Günümüz Fıkıh Problemleri
Deneme Final Sınavı 17
1.

Belli bir kamu altyapı tesisinin belli bir süre içindeki gelirinin belli bir oranındaki bölümüne karşılık gösterilen, kamu ortaklığı idaresi tarafından çıkarılan menkul kıymete ne ad verilir ?

Doğru Cevap: "A" Gelire endeksli senet
Soru Açıklaması

Gelire endeksli senet: Kısaca (GOS) diye de bilinen bu senet belli birkamu altyapı tesisinin belli bir süre içindeki gelirinin belli bir oranındakibölümüne karşılık gösterilen, kamu ortaklığı idaresi tarafından çıkarılanmenkul kıymettir. Buna intifa senedi de denmektedir.

2.

Hz. Peygamber döneminde çeşitli vesilelerle müzik icra edildiği görülmektedir. Bu durumlardan birisi yolculuktur. Hz. Peygamber’den nakledilen örnekler, O’nun, kabiliyeti olan kimselere yolculukları esnasında şiir ve şarkı söylettiğini ortaya koymaktadır. Arapların ötedenberi var olan bu a^detine ...... denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Doğru Cevap: "C" hıda^
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber döneminde çeşitli vesilelerle müzik icra edildiği görülmektedir. Bu durumlardan birisi yolculuktur. Hz. Peygamber’den nakledilen örnekler, O’nun, kabiliyeti olan kimselere yolculukları esnasındaşiir ve şarkı söylettiğini ortaya koymaktadır. Arapların ötedenberi var olan bu a^detine hıda^ denir.

3.
Kaporalı sözleşmenin caiz olduğu görüşünde olan alimler hangi mezheptendirler?
Doğru Cevap: "E" Hanbeli
Soru Açıklaması

Bir kısım sahabe ve genelde Hanbelî âlimleri kaporalı sözleşmenin caiz olduğu görüşündedirler. Bu görüş sahipleri, kaporayı yasaklayan hadislerin senedinin zayıf olduğunu ve bunlardan böyle bir yasağın çıkmayacağını ifade etmektedirler. 

4.
İbn Ömer Üsame bin Zeyd İbn Abbas  Velid bin Velid Ata b. Rebah

Yukarıda sıralanan sahabilerden hangileri müslüman bir erkeğin ehl-i kitaptan bir kadınla evlenmesinin caiz olmadığını kabul etmişlerdir?

Doğru Cevap: "D" I, III ve V
Soru Açıklaması

İbn Ömer, İbn Abbas ve Ata b. Rebah gibi sahabîler müslüman bir erkeğin ehl-i kitaptan bir kadınla evlenmesinin caiz olmadığını kabul etmişlerdir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi organ naklinin daha çok yapıldığı ülkelerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Pakistan
Soru Açıklaması

Organ nakillerinin daha çok yoksul insanların yaşadığı Hindistan, Pakistan gibi ülkelerde yapıldığı bilinmektedir. Doğru cevap B seçeneğidir.

6.

“Nağmeler ve nağmeleri daha güzel hale getiren her türlüçalışmayı kapsayan bir sanat" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Müzik
Soru Açıklaması

“Nağmeler ve nağmeleri daha güzel hale getiren her türlüçalışmayı kapsayan bir sanat" şeklinde tanımlanan kavrama müzik denir.

7.

I.   Avcılık

II.  Binicilik

III. Halter

IV.  Güreş

Yukarıdakilerden hangileri İslam'da mübah olarak ele alınan sporlar arasındadır?

Doğru Cevap: "E" II, III ve IV
Soru Açıklaması

Gerek cahiliye devrinde gerekse İslamî dönemde biniciliğin yaygın olduğu bilinmektedir. Hz. Peygamber Medîne’de at yarışları düzenlemiş ve kazananlara ödül vermiştir. O, Medîne’de biri yarış atları diğeri böyle olmayan atlar için iki ayrı yarış alanı belirlemiştir. Medine şehrinin kuzey kısmında bugün dahi bulunan Sabak (koşu) camisi, Hz. Peygamber’in bu koşuları seyrettiği ve kazananın kim olduğunu belirlediği bir yerde yapılmıştır. Aynı anda kaç atın birden yarışa tutuştuğu bilinmemekle birlikte, ilk beş dereceye girenlere ödül verilmiştir. Resûl-i Ekrem'in çıkmış olduğu bazı seferlerde de yarış düzenlediği nakledilir. Kaynaklar, Tebük seferi sırasında böyle bir yarış yapıldığından bahsederler. Bu yarışın düzenlenme amaçlarında biri de, askerler için bir eğlence olmasıdır. 

Halter: Hz. Peygamber ağırlık kaldırma konusunda yarışanları görmüş ve onları bundan menetmemiştir. Bu da, halterin meşru bir spor ve eğlence olduğunun delili kabul edilmektedir. 

Güreş: Güreş eski çağlardan beri yapıla gelen bir spor ve eğlencedir. Doğal olarak Araplar tarafından da yapılmakta idi. Kaynaklar, Hz. Peygamber’in, ilk defa savaşa çıkmak isteyen gençleri, güreştirerek kabul ettiğini naklederler.

Eğlence için hayvanları dövüştürmek caiz görülmemiştir. Bu yasak Hz. Peygamberin bir hadisinde ifadesini bulmuştur. Bunun yanında Hz. Peygamber, hayvanların atış hedefi yapılmasını da yasaklamış ve lanetlemiştir. Günümüzde, bazı batılı ülkelerde olduğu gibi, hayvanla insanın dövüştürülmesi de doğru değildir. İslam sırf zevk ve eğlence için hayvanlara eziyet edilmesini meşru görmez.

Hem avcılıktan mübah sporlar arasında bahsedilmemesi hem de hayvanlara zarar vermenin caiz olmaması sebebiyle avcılığın mübah olarak ele alınmadığı söylenebilir. Cevap E şıkkıdır.

8.

Ateşe tapan gayrimüslimler için aşağıdaki isimlerden hangisi kullanılmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Mecusi
Soru Açıklaması

Gayrimüslim, en genel tanımıyla, İslam dinine inanmayan kişi anlamına gelmektedir. Kur’ân ve hadislerde bu durumu ifade için "küfr" kökünden türeyen kelimeler kullanılmaktadır. Ancak bazı gayrimüslim gruplarının özel isimlerle ifade edildiği de görülmektedir. Yahudi ve Hıristiyanları ifade etmek için ehl-i kitap, ateşe tapanlara mecusî, yıldızlara tapanlara sâbiî, putperestler içinse müşrik denilmektedir. Bu nedenle cevap “E” seçeneğidir.

9.

“Mali hakların yanı sıra yönetime katılma gibi hakları da sağlayan ve gerçek bir ortaklık ilişkisi kuran hisse senetlerine ‘____________’.” Verilen boşluğa gelebilecek en uygun ifade hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Ortaklık senetleri
Soru Açıklaması

Ortaklık senetleri: Malî hakların yanı sıra yönetime katılma gibi hakları da sağlayan ve gerçek bir ortaklık ilişkisi kuran hisse senetleri böyledir.

10.

Menkul kıymetlerin zekatıyla ilgili olarak Cidde’de toplanan İslam Fıkıh Akademisi hangi yılda düzenlenmiştir?

Doğru Cevap: "E" 1988
Soru Açıklaması

Menkul kıymetlerin zekatıyla ilgili olarak 1952, 1965, 1984 ve 1988 yıllarında değişik İslam ülkelerinde uluslararası kongreler düzenlenmiştir. 1988 yılında Cidde’de toplanan İslam Fıkıh Akademisinde konuyla ilgili kararlar alınmıştır.

11.

sözlük anlamı: bir malın üstüne kar koyup almak 

terim anlamı:peşin satın alınan malı belli bir kâr ilave ederek vadeli satmak demektir. Bu tür satım akdinde, malın alış fiyatı ve üzerine konulan kâr miktarının bilgisi müşteriye verilir ve anlaşma sağlanır.

yukarıda sözlük ve terim anlamı verilen fıkhi kavram hangisidir.

Doğru Cevap: "B" Murabaha
Soru Açıklaması

Günümüz katılım bankacılığı faizli kredi sistemine dini kuralların onay vermemesi üzerine bireyin finans ihtiyacına Murabaha yoluyla cevap verir.

12.

Dinde Allah'ın emir ve yasaklarını kapsayan ve akli muhakemeye bağlı olmamakla birlikte sadece teslim olunup kul tarafından uygulanması beklenen direktiflere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?  

Doğru Cevap: "B" Taabbüd
Soru Açıklaması

Taabbüd; Yapılanların aklın muhakemesine bağlı olmamasıyla beraber sırf emrolduğu için yapılmasıdır.

13.

"Eğlence" kelimesinin Arapçada kullanılan en yaygın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Lehv
Soru Açıklaması

Eğlence kelimesine karşılık Arapça'da lehv kullanılmıştır.

14.
Senet sahibinin, elindeki vadeli borç senedini veya birkaç ay sonrasına verilmiş çeki daha az fakat peşin bedel karşılığında satmasına ne denir?
Doğru Cevap: "E" Senet kırdırma
Soru Açıklaması

Senet sahibi, elindeki vadeli borç senedini veya birkaç ay sonrasına verilmiş çeki daha az fakat peşin bedel karşılığında sattığında, burada senet kırma işlemi söz konusudur. Borç senedi veya çeki üzerinde yazılı değerden düşük değerle satmaya bankacılıkta iskonto, tüccar arasında ise çek veya senet kırdırma denir. Doğru cevap "E" şıkkıdır.

15.

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde resim ve heykelin haram kılınma ya da caiz olmama nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Resim, eğer saygı duyulmayan bir şekilde kullanılıyorsa haramdır.
Soru Açıklaması

Resim, eğer saygı duyulmayan bir şekilde kullanılıyorsa alimlerin çoğunluğu buna cevaz vermiştir. Mesela yere serilmiş halı ve kilimlerdeki veya yatak örtülerindeki resimlerde sakınca görülmemektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

16.

Gayrimüslimlerle ticari hak ve ilişkiler söz konusu olduğunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" İçki ticareti yapan bir hristiyanla bir müslüman ticaret yapabilir.
Soru Açıklaması

Gayrimüslimlerin dinleri tarafından yasaklanmayan yiyecek ve içecek türlerinin üretim, tüketim ve ticaretine kısıtlama ve yasaklama getirilemez. Kamu düzenini ve toplumsal hayatı ihlal etmediği sürece bu hususlara kimsenin karışması mümkün değildir. Ancak fakihler bir müslümanın İslam'a göre yasak sayılan, ama gayrimüslimlerin dinlerine göre yasak sayılmayan hukuki işlemlere taraf olamayacağı görüşündedir. Dolayısıyla, bir Hıristiyan içki ve domuz ticareti yaparken bir müslüman bu tür bir ticarete da^hil olamaz. Doğru cevap D'dir.

17.
Aşağıdakilerden hangisi bankadan alacaklı bulunan bir kişinin, hamiline veya adı yazılı kişiye para ödemesi için bankaya verdiği yazılı emri taşıyan kağıdı ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Çek
Soru Açıklaması

Çek, bankadan alacaklı bulunan bir kişinin, hamiline veya adı yazılı kişiye para ödemesi için bankaya verdiği yazılı emri taşıyan kağıttır. Doğru cevap "B" şıkkıdır.

18.

Hangi mezhepe göre, semavî bir dine inanan ve Tevrat, Zebur, İncil gibi vahyedilmiş bir kitabı veya suhufu (sahifeleri) olan her ümmet ehl-i kitaptır?

Doğru Cevap: "A" Hanefi
Soru Açıklaması

Hanefîlere göre, semavî bir dine inanan ve Tevrat, Zebur, İncil gibi vahyedilmiş bir kitabı veya suhufu (sahifeleri) olan her ümmet ehl-i kitaptır.

19.

Aşağıdaki durumlardan hangisi ya da hangileri fakihlerin çoğunluğu tarafından uygun bulunmuştur?  

I - Bir Müslümanın kendisiyle aynı ülkede bulunan bir gayrimüslimi kendisine vekil tayin etmesi

II - Müslümanla gayrimüslim arsında kira sözleşmesinin yapılması

III - Müslümanın gayrimüslimin şarabını taşıması, domuzlarını gütmesi

Doğru Cevap: "D" I, II
Soru Açıklaması

Müslümanın gayrimüslimin şarabını taşıma, domuzlarını gütme gibi, özü itibariyle İslam’da yasak olan bir işe aracı olması fakihlerin çoğunluğuna göre caiz değildir

20.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu kaç üyeden oluşur?

Doğru Cevap: "E" 15
Soru Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın en üst ilim, istişare ve karar organı olan kurul bir başkan ve on beş üyeden oluşur. Doğru cevap E seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.