Günümüz Fıkıh Problemleri
Deneme Final Sınavı 18
1.

İslam literatüründe Yahudi ve Hıristiyanları ifade etmek için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ehl-i kitap
Soru Açıklaması

Gayrimüslim, en genel tanımıyla, İslam dinine inanmayan kişi anlamına gelmektedir. Kur’ân ve hadislerde bu durumu ifade için "küfr" kökünden türeyen kelimeler kullanılmaktadır. Ancak bazı gayrimüslim gruplarının özel isimlerle ifade edildiği de görülmektedir. Yahudi ve Hıristiyanları ifade etmek için ehl-i kitap, ateşe tapanlara mecusî, yıldızlara tapanlara sâbiî, putperestler içinse müşrik denilmektedir. Doğru cevap E’dir.

2.

Evli iken sonradan Müslüman olan bir kadının bu evliliği sürdürmesi ve kocasının da Müslüman olmasını beklemesi görüşünü savunan âlim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İbn Teymiye
Soru Açıklaması

Kadın Müslüman olunca kocasının da Müslüman olmasını bekler. Bu beklemenin bir süre sınırlaması yoktur. İbn Teymiye ve İbnü’l-Kayyım bu görüştedir. Fakat bu süre zarfında kadının cinsel ilişkiye girmemesi gerekir. Doğru cevap D’dir.

3.

I. Tahvil ve hazine bonoları birer faizsiz borç senedidir. 

II. Kambiyo senetleri olan poliçe, bono ve çekler parayı veya borcu temsil ederler. 

III. Kâr zarar ortaklığı belgesi; faiz ödeme yükümlülüğü değil, kâr elde edilmesi halinde kâr payı verme yükümlülüğü getirir. 

Menkul kıymetlerin faizle ilişkisine dair verilen yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

Öncüllerde verilen bilgilerden sadece I. madde yanlıştır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri  müslüman ile gayrimüslim arasındaki mirasilişkisine dair dayanak oluşturan hadislerdendir?

I - Müslümangayrimüslime, gayrimüslim de müslümana mirasçı olamaz

II - İki farklı din mensubu birbirine mirasçı olmaz

III - İslam üstündür ona üstün gelinmez

Doğru Cevap: "E" I, II, III
Soru Açıklaması

Verilen hadislerin hepsi konuya dayanak oluşturan hadislerdendir.

5.

Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre ehl-i kitap kimleri kapsar?

Doğru Cevap: "D" Hıristiyanlar-Yahudiler 
Soru Açıklaması

bu mezhebe göre yahudiler ve Hıristiyanlar ehl-i kitap kapsamındadır.

6.

Tahvillerin kaç türlü değeri vardır?

Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması

tahvillerin nominal, ihraç ve piyasa değeri vardır.

7.

İstenilen zamanda fonun/yatırılan mevduatın geri çekilebildiği ve faiz ya da kâr payı ödenmeyen hesaplara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Cari hesap
Soru Açıklaması

Cârî hesap: İstenilen zamanda fonun/yatırılan mevduatın geri çekilebildiği ve faiz ya da kâr payı ödenmeyen hesaplardır.

8.

Kamu kuruluşları veya özel şirketlerin ödünç para (kredi) bulmak için çıkardıkları bir yıldan uzun vadeli olan borç senetlerine ne denir ?

Doğru Cevap: "A" Tahvil
Soru Açıklaması

Tahvil: Kamu kuruluşları veya özel şirketlerin ödünç para (kredi) bulmak için çıkardıkları bir yıldan uzun vadeli olan borç senetleridir.

9.

Aşağıdaki hangi mezhebe göre domuz maldır ve tazmini gerekir?

Doğru Cevap: "A" Hanefi
Soru Açıklaması

Domuz, Hanefi ve Mâlikiler'e göre maldır ve tazmine tâbidir

10.

Eğlencenin mubah olarak değerlendirilebilmesi için aşağıdaki hangi özelliği taşıması gerekir?

Doğru Cevap: "C" İslâm dininin inanç, ibadet ve ahlâk esaslarını, düşünce ve hayat tarzını yansıtacak olması
Soru Açıklaması

Eğlencenin mubah olarak değerlendirilebilmesi için; İslâm dininin inanç, ibadet ve ahlâk esaslarını, düşünce ve hayat tarzını ve kurumlarını tahrif edecek ya da küçük düşürecek içeriğe sahip olmaması, insanların manevî kişiliklerini, namus, şeref ve diğer kişilik haklarını hedef almaması ve insan haklarına aykırı olmaması, eğlencenin bir dinlenme ve rahatlama aracı olmanın ötesine taşınarak hayatın merkezine konmaması ve hayatın eğlencenin etrafında şekillendirilmemesi, insanların din ve dünya hayatıyla ilgili çalışmalarını ve görevlerini aksatmaya sebep olmaması, içki ve uyuşturucu gibi zararlı ve yasaklanmış şeylerin eğlence ile birleştirilmemesi, eğlencenin kumar yoluyla yapılmaması veya kumara alet edilmemesi, İslâm’ın, kadın erkek ilişkilerinde getirdiği mahremiyet kurallarını ihlâl etmemesi gerekir. Doğru cevap C seçeneğidir.

11.

Aşağıdakilerden hangisi faizin yasaklanma hikmetlerinden biri sayılamaz?

Doğru Cevap: "E" zenginleşme ile ortaya çıkan lüks hayatın yerine zühd hayatını yaygınlaştırmak
Soru Açıklaması

faiz beriyin ekonomik anlamda düştüğü darboğazı paradan para kazanma gibi haksız bir kazanç üzerinden istismar eden bir sistemin adıdır. dolayısıyla faiz yüzünden ekonomiye dayalı katı bir sosyal tabakalaşma ve kutuplaşma ortaya çıkar ve emeğin kıymeti ortadan kalkar. bu bakımdan sömürü ve tahakküm topluma hakim olur. İslam emeğin değerini korumak için, yatırımın ve ticaretin yaygınlaşması için çabalar ve zühd hayatını zenginliğe tercih etmez, öyle ki İslam'ın önemli iki şartı olan zekat ve hac para ile yapılan ibadetlerdendir. 

12.

Müslüman-gayrimüslim miras ilişkisi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Hanbelîler, Zahiriler'e göre din farkı miras ilişkisinin oluşumuna engel değildir.
Soru Açıklaması

Hanefîler, Malikîler, Şafiîler,Hanbelîler, Zahiriler'e göre, din farkı miras ilişkisinin oluşumuna engeldir. Bu nedenle “D” seçeneği yanlıştır.

13.
Kocanın sperminin yabancı yani arada evlilik bağı bulunmayan bir kadından alınan yumurta hücresiyle döllendirilmesiyle oluşan embriyonun karısının rahmine yerleştirilmesi. Kocanın spermi ve karısının yumurtası alınarak dışarıda döllendirilmesi ve oluşan embriyonun aynı kadının rahmine yerleştirilmesi Kocanın sperminin alınarak mikroenjeksiyon yöntemi ile karısının döl yatağı veya rahminde uygun bir yere yerleştirilmesi.

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri caiz görülen suni döllenme veya tüp bebek uygulamalarındandır?

Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması

Sun'î döllenme ve tüp bebekle ilgili caiz görülen ve görülmeyen uygulamaları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz. Caiz Görülen Uygulamalar · Kocanın spermi ve karısının yumurtası alınarak dışarıda döllendirilmesi ve oluşan embriyonun aynı kadının rahmine yerleştirilmesi. · Kocanın sperminin alınarak mikroenjeksiyon yöntemi ile karısının döl yatağı veya rahminde uygun bir yere yerleştirilmesi. 123 Caiz Görülmeyen Uygulamalar · Kocanın sperminin yabancı yani arada evlilik bağı bulunmayan bir kadından alınan yumurta hücresiyle döllendirilmesiyle oluşan embriyonun karısının rahmine yerleştirilmesi. · Yabancı bir erkeğin spermi kullanılarak yapılan döllendirme sonucu oluşan embriyonun kadının rahmine yerleştirilmesi. · Eşlerden alınan yumurta ve sperm hücrelerinin dışarıda döllenmesi sonucu oluşan emriyonun, gebe kalmaya gönüllü bir başka taşıyıcı kadının rahmine yerleştirilmesi. · Yabancı bir erkeğin spermi ile yabancı bir kadının yumurta hücresinin dışarıda döllendirilmesi ve embriyonun kadının rahmine yerleştirilmesi. · Kocanın spermi ile karısının yumurtasının dışarıda döllendirilmesiyle oluşan emriyonun, kocanın diğer karısının rahmine yerleştirilmesi..

14.

Tahvil ve hazine bonolarının zekatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Bunların anaparalarından yüzde 2,5 oranında zekat ödenir. faiz gelirleri sie tamamen elden çıkarılır.
Soru Açıklaması

Tahvil ve hazine bonolarının ana paralarının yüzde 2,5'u zekat olarak ödenir. faiz geliri de elden çıkarılır.

15.

Vadesi bir yıldan az olan devlet iç borçlanma evraklarına ne isim verilir?

Doğru Cevap: "D" Hazine bonosu
Soru Açıklaması

Bu tip senet hazine bonosu olarak adlandırılır

16.

Müziğin mübah kılındığı durumlardan diğer adı "hıdâ" olan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yolculuk
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber dönemi uygulamaları dikkate alındığında, müziğin icra edildiği durumları şu şekilde sıralamak mümkündür: Düğünler, bayramlar, yolculuklar, zaferler, hac ve yolculuktan dönüşler ve mübah eğlence zamanları. Hz. Peygamber döneminde çeşitli vesilelerle müzik icra edildiği görülmektedir. Bu durumlardan birisi yolculuktur. Hz. Peygamber’den nakledilen örnekler, O’nun, kabiliyeti olan kimselere yolculukları esnasında şiir ve şarkı söylettiğini ortaya koymaktadır. Arapların öteden beri var olan bu âdetine hıdâ denir. Bu âdetleriyle onlar aynı zamanda develeri coşturur ve yolculuğu hareketlendirirlerdi.

17.

Aşağıdakilerin hangisi dini açıdan sportif faaliyetlerin meşrutiyetini kaybetmemesi için dikkat edilmesi gerek hususlardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "A" Bireysel yapılan sporların tercih edilmesi
Soru Açıklaması

Ödüllü ya da ödülsüz müsâbakaların ve sportif faaliyelerin meşruiyetini kaybetmemesi için aşağıdaki hususların gerçekleşmesi gerektiğini söylerler: Kumara alet edilmemesi. Bireylere, topluma ve çevreye zarar vermemesi. Bu hüküm, “zararvermenin yasak olduğu” yönündeki genel ilkenin bir gereğidir. Kişinin yapması gereken görevlerini engellememesi. Yasak olan şeylere aracı kılınmaması

18.

Aşağıdakilerden hangisi hiçbir sınırlama getirmeksizin bütün gayrimüslimlerle zimmet sözleşmesi yapılabileceğini söylemiştir?

Doğru Cevap: "D" İmam Malik
Soru Açıklaması

Hanefî bilginleri putperest Araplarla zimmet (vatandaşlık) sözleşmesinin yapılamayacağı görüşündedirler. İmam Şâfiî ve İmam Ahmed b. Hanbel ise bu alanı biraz daha daraltarak ehl-i kitap ve mecusiler dışındaki gayrimüslimlerle zimmet akdi yapılamayacağını söylemişlerdir. Evzâî ve İmam Mâlik'e göre ise bütün gayrimüslimlerle bu sözleşme yapılabilir. Doğru cevap D'dir.

19.

Bankadan alacaklı bulunan bir kişinin, hamiline veya adı yazılı kişiye para ödemesi için bankaya verdiği yazılı emri taşıyan kağıda ne denir?

Doğru Cevap: "D" Çek
Soru Açıklaması

Çek, bankadan alacaklı bulunan bir kişinin, hamiline veya adı yazılı kişiye para ödemesi için bankaya verdiği yazılı emri taşıyan kağıttır.

20.
Müşterinin, sözleşmeyi tamamlaması halinde toplam fiyattan düşülmesi, feshetmesi durumunda ise akitten dönmenin karşılığı olarak mal sahibinde kalması şartıyla yaptığı ön ödemeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kaparo
Soru Açıklaması

Kaparo; ön ödeme, pey akçesi, pişmanlık akçesi gibi isimlerle de anılmakta olup şöyle tanımlanmaktadır: “Bir satış ya da kira sözleşmesinde müşterinin, sözleşmeyi tamamlaması halinde toplam fiyattan düşülmesi, feshetmesi durumunda ise akitten dönmenin karşılığı olarak mal sahibinde kalması şartıyla yaptığı ön ödemedir." Doğru cevap B seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.