Günümüz Fıkıh Problemleri
Deneme Final Sınavı 2
1.
İslam dininde müziğin meşru olması için aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıması gerekir?
Doğru Cevap: "D" İnsanların kalbinde Allah ve Peygamber sevgisine yol açması
Soru Açıklaması

Birçok âlim müziği içerik, icrâ edildiği ortam ve vesile olduğu hususlar gibi açılardan değerlendirmişlerdir. Bu açıdan müziğin meşru olması için dinin temel inanç, amel ve ahlâk ilkelerine aykırı olmaması, haramların işlenmesine yol açmaması, başkalarının hakkını ihlâl etmemesi, kişiyi yapması gereken görevlerinden alıkoymaması gibi prensiplere riayet edilmesini şart koşmuşlardır. Doğru cevap D seçeneğidir.

2.

Dünyanın yuvarlak oluşundan dolayı bir yerde görülen hilâl başka bir yerde görülmemesi olayına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" İhtilâfu’l-metâli
Soru Açıklaması

Dünyanın yuvarlak oluşundan dolayı bir yerde görülen hilâl başka bir yerde görülmeyebilir. Buna ihtilâfu’l-metâli yani ayın doğuş yer ve vakitlerinin değişmesi denir. Doğru cevap C'dir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi senetlerin fıkhî hükmünü etkilediği durumlardan biridir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Çağdaş İslam bilginlerinden bazıları hisse senedi çıkaran şirketlerle ilgili birtakım hususların bu senetlerin fıkhî hükmünü etkilediği görüşündedirler. Söz konusu hususlar şunlardır:? Hisse senedi çıkarmaya yetkili anonim şirketlerde kanunla belirlenmiş bazı hususlar, küçük pay sahiplerini büyük ortakların insafına bırakmıştır. Küçük pay sahiplerinin talepleri genel kurul tarafından kabul edilmediği ya da yönetim kurulu böyle bir şeye müsaade etmediği takdirde bunlar şirketle alakalı herhangi bir şeyi öğrenemezler. Halka açık olmayan anonim şirketlerde (a.ş.) kârdan pay verilmesi yani temettu dağıtılması genel kurulun kararına bırakılmıştır. Genel kurul karar vermedikçe kâr dağıtımı yapılamaz. Bazı durumlarda zengin bir şirketin %49’una sahip olan ortaklar, %51’ine sahip olanların itiraz etmeleri halinde şirketin zenginliğinden istifade edememekte, kâr payı alamamaktadırlar. Belki ellerindeki hisse senetlerini satarak parayaçevirebilirler. Eğer hisse senetlerinin satılması yönetim kurulunun müsaadesine bırakılmışsa bu durumda bu ortakların işleri tamamen zorlaşmış olacaktır. Belirtilen nedenlerden dolayı anonim şirketlerde küçük pay sahiplerinin hakları gerçek manada korunmamaktadır.? Bütün bunlar yanında İslam fıkhında yerleşik kural olan, “şirket sermayesinin ancak nakit olması” prensibi günümüzde holdingleşme esnasında uygulanmadığı için bir şirketin hisse senedi diğer bir şirket için sermaye kabul edilebilmekte, bununla ikinci bir şirket kurulabilmektedir. Böyle olunca, gerçekte az bir sermayeye sahip olan kimseler çok sermayeye sahiplermiş gibi görünmekte ve insanlar aldatılmaktadır. Bütün bunlar göstermektedir ki, halka hisse senedi arz eden şirketlerin ve ilgili yönetmeliklerin belirttiğimiz hususlar açısından ıslah edilmesi gerekmektedir.? Menkul kıymetlerin halka arzında kanun gereği açıklanacak bilgiler izahnamede yer almaktadır. Bu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu, ya da abartıldığı tespit edildiğinde bu yüzden zarar gören kişilerin zararı hiçbir şekilde tazmin edilememektedir. Mecelle’nin 357. maddesi; “ alıcı ya da satıcıdan birinin diğerini aldatarak satımda gabn-ı fâhiş (fâhiş aldatma) yaptığı sabit olursa aldanan tarafın satım akdini feshedebileceğini” hükme bağlamaktadır. Buna göre, yanlış bilgiler sebebiyle hisse senedini yüksek fiyatla satın alan kişi senedi geri verme hakkına sahip olmalıdır. Halbuki bugün böyle bir hak söz konusu değildir.? Şirket ortakları şirketten ayrılmak istediklerinde şirketin malı bölünebilir nitelikte ise, kendisine düşen pay mal olarak verilip ayrılmasına müsaade  202 edilmelidir. Hatta kâr payını alıp ayrılmak isteyen tek kişi bile olsa ona kolaylık sağlanmalıdır. Bölünemezse payına değer biçilir ve bu payını başkasına satabilir. Bu durumda sattığı şey hisse senedinin kağıdı değil,onun temsil ettiği malvarlığıdır. Bu kurallara anonim şirketlerde genelde uyulmamaktadır.? Günümüzde bazı şirket ve holdinglerin “15-20 yıl önceden kalma hisse senetleri” ile “temsil ettikleri malvarlığının değeri” arasında uçurumlar meydana gelmiştir. Dağıtılmayan kârlarla yeni fabrikalar kurulmuş, yatırımlar yapılmış, bu servet genelde hisse senetlerine yansıtılmamıştır. Serbest piyasada nominal değerle birkaç katına müşteri bulan senetler dolaşmaktadır. Ortaklığın amacı kâr sağlamak olduğuna göre, yıl sonunda kâr hakkını isteyen tek ortak bile olsa, ona kâr payının verilmesi gerekir. Şirketin büyüyen malvarlığına yeniden değerleme yoluyla kıymet biçilerek, belli dönemlerde hisse senetlerine yansıtmak gerekir. Yani hisse senetlerinin değeri gerçek değeri ile paralellik arz etmelidir? Hise senetlerinin şer’î hükmünü etkileyen temel konulardan bir diğeri şirketin uğraş alanıdır. İslam dinine göre yasaklanmış olan alanlarda faaliyet göstermesi halinde o şirketin ihraç ettiği hisse senedinin alınıp satılmasının caiz olmayacağında İslam alimleri hemfikirdirler.? Hisse senetlerinin artık gerçek manada bir ortaklık belgesi olmadığı, senetlerin fiyatlarının belirlenmesinde de şirketin işlerinin iyi ya da kötü oluşundan çok piyasadaki başka etkenler ve spekülatörlerin daha etkin olduğu bir gerçektir. Buna göre, hisse senedi alım satımı bir nevi kumar halini almıştır. Dolayısıyla hisse senedi alım satımını, ortak olunan şirketteki hisseyi satmak gibi değerlendirerek caiz görmek çok da anlamlı değildir.? Bazı İslam araştırmacıları, yukarıda ifade edilen olumsuzluklar yanında bu senetlerin halka arz edilme yeri olan borsayla ilgili yönünün ayrıca değerlendirilmesi gerektiği kanaatindedirler. Bunlar, borsadaki bir kısım usulsüzlükler sebebiyle, buradan hisse senedi alınmasına olumsuz bakarlar. Önemine binaen, borsa konusunu ayrı bir güncel fıkıh problemi olarak bir sonraki maddede ele almanın uygun olacağı kanaatindeyiz.

4.

"İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'ın yolunu/âyetlerini alay konusu yaparak halkı sinsice O'nun yolundan saptırmak için söz eğlencesini satın alır/kullanırlar. Küçük düşürücü azap işte bunlar içindir" biçiminde meal edilen Lokman Suresi, 6. Ayet müziğin aşağıdaki prensiplerden hangisi ya da hangilerini ihlal etmesi bakımından meşru olmadığı sonucuna varılmıştır?

Dinin temel inanç, amel ve ahlâk ilkelerine aykırı olması. Haramların işlenmesine yol açması başkalarının hakkını ihlâl etmesi Kişiyi yapması gereken görevlerinden alıkoyması Sanatın mubah karşılanması
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması

“İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'ın yolunu/âyetlerini alay konusu yaparak halkı sinsice O'nun yolundan saptırmak için söz eğlencesini satın alır/kullanırlar. Küçük düşürücü azap işte bunlar içindir” mealindeki âyette (Lokman Sûresi, 6) doğrudan müzikten söz edilmemektedir. Burada kastedilen, Kur’ân’a karşılık olmak üzere önde gelen bir müşrik tarafından şarkıcıların tutulması olayıdır. Nitekim âyetin geliş sebebi de bunu göstermektedir. Gazzlî bu hususla ilgili olarak, müziğin hepsinin Allah yolundan saptırmak için olmadığından, böyle bir genelleme yapılamayacağını söyler. Ona göre başka şeyler de Allah yolundan saptırmak için kullanılırsa haram olur. Doğru yanıt A'dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5.
Menkul kıymetlerin zekatıyla ilgili temel hususlar hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Alacakların zekatını vermeye gerek yoktur
Soru Açıklaması

Tahvil ve hazine bonolarının kıymeti üzerinden zekat ödenmelidir. Zira bunlar sabit gelirli ve bir alacak senedidirler. İslam fıkhına göre ala- cakların da zekatını vermek gerekmektedir. Bunların faizli tahviller olması, kendilerinden zekat alınmasına mani değildir. Kâr ve zarar ortaklığı belgelerinin, intifa senetlerinin ve gelire endeksli senetlerin yıl sonundaki ana para ve kâr toplamı üzerinden zekatı verilmelidir.

6.
Bir mağazanın düzenlediği hediye çekilişine katılmak At yarışı oynamak Yılbaşında piyango bileti almak Sayısal Loto oynamak Satranç Federasyonunun düzenlediği turnuvaya katılmak

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kumar sayılması nedeniyle İslam Dininde haram kılınmıştır?

Doğru Cevap: "C" II, III ve IV
Soru Açıklaması

Bir kurum veya şahsın, açtığı bir yarışmada kazananlara ödül vermesikumar değildir. Böyle bir yarışmada para almak ve vermek helaldir. Ödül, devlet hazinesinden karşılanabilir. Dolayısıyla satranç turnuvasına katılmak kumar değildir. Günümüzde, yaptıkları işi canlandırmak isteyen iş yeri ya da kurumlar, müşteri toplayabilmek için çeşitli promosyonlar düzenler. Bir iş yeri ya da kurumun, müşterileri arasından çekilişin isabet ettiği kişilere hediyeler vermesi kumar değildir. Çünkü burada, müşteriler çekilişe para yatırmamakta ve kumarmeydana gelmemektedir. Hediye çekilişine katılmak haram değildir. Doğru yanıt C'dir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri ehl-i kitap ve bu kapsamda değerlendirilebilecek insanların temel hakları arasındadır?

I - Yaşama hakkı

II - Din özgürlüğü

III - Mülkiyet hakkı

Doğru Cevap: "E" I, II, III
Soru Açıklaması

Gayrimüslimlerden ehl-i kitap ve bu kapsamda değerlendirilebilecekinsanların temel hakları, yapmış oldukları zimmet sözleşmesi gereğincegaranti altına alınmıştır. Bu temel hakların başında yaşama hakkıgelmektedir. Yaşama hakkı olmadan diğer haklar söz konusu olmadığı içinyaşama hakkı en öncelikli hak kabul edilmektedir. Temel haklardan bir diğeride din özgürlüğüdür. Bu da insanca yaşamanın ön şartlarından birisidir.Mülkiyet hakkı da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber zamanında müziğin icra edildiği durumlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Vefat merasimleri
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber zamanında vefat merasimleri esnasında müziğin icra edildiğine dair bilgi verilmemiştir.

9.

Sahibine ortaklık veya alacaklılık sağlayan ve belirli bir meblağı temsil eden kıymetli evrağa ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Menkul kıymet
Soru Açıklaması

Menkul kıymet, sahibine ortaklık veya alacaklılık sağlayan ve belirli bir meblağı temsil eden kıymetli evraktır. Menkul kıymet, aynı zamanda, yatırım aracı olarak kullanılabilir, çok sayıda ve seri halinde çıkarıldığı için mislî (birbirinin aynı) nitelikle olur ve üzerinde aynı ibareler bulunur.

10.

İslam bilginlerinin çoğunluğunun kanaatine göre müslüman bir kadının ehl-i kitap bir erkekle evliliğinin hükmü nedir?

Doğru Cevap: "B" Caiz değildir
Soru Açıklaması

Son zamanlarda aksi görüşte olan birkaç istisna dışında bu tür evliliklerin caiz olmadığı yönünde İslam bilginlerinin ortak bir kanaati vardır.

11.

Aşağıdakilerden hangisi, finansal kiralama ile ilgili yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Mal müşterinin zilyetliğinde olur ancak kullanma izni yoktur.
Soru Açıklaması

Finansal Kiralama: Finansal kiralama, finans kuruluşunun kiracısına kullandırmak üzere satın aldığı malın mülkiyetinin, taksitleri kira bedeli olarak ödendikten sonra müşteriye geçmesini ihtiva eden sözleşmedir. Yani, katılım bankası müşterisi için ihtiyacı olan malı satın alır ve ona kiralar. Kira bedelinin toplamı, kiralanan malın bedelidir. Taksitler bittiğinde kiralanan malın mülkiyeti müşteriye geçer. Bu müddet zarfında malın mülkiyeti finans kuruluşuna ait olsa da, mal müşterinin zilyetliğinde ve onun her türlü kullanımına açık bulunur. Süre sonunda sembolik bir fiyatla veya hibe yoluyla malın mülkiyeti kiracıya geçmiş olur. Bu tür sözleşmelere leasing de denilmektedir. Doğru cevap D seçeneğidir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi tasvîri haram kabul eden alimlere göre tasvirin yasak olmasının nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Tasvirde boş işle uğraşma ve sonucunda ibadetten alıkoyma söz konusudur.
Soru Açıklaması

Tasvîri haram kabul eden alimler, bunun gerekçelerinde ihtilaf etmişlerdir. Onlara göre tasvirin yasak olmasının nedenleri şunlar olabilir:? Tasvir, zamanla Allah’tan başkasına tapınmaya ve putçuluğa götürmektedir.? Yasağın sebebi, Allah’ın yaratma vasfına benzemeye çalışmaktır.? Tasvirde müşriklerin tutumuna benzeme vardır. Yani tasvirde bir nevi kutsama vardır.? Bir rivayete göre, sûretin olduğu yere Cebrail girmemiştir. Ancak bunun sadece ona mahsus olduğunu söyleyenler vardır.

13.

Fıkıh ıstılahına göre ölmüş hayvan etine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Meyte
Soru Açıklaması

Fıkhın terminolojisine göre bir hayvan kesilmeden ölmüşse ona meyte denilmektedir. bu kelime direk Kur'an'dan alınmıştır.

14.

Fıkıh kitaplarında mezhep imamlarının faizle ilgili değerlendirmelerinde hareket noktasını "altı mal hadisi" diye meşhur olan rivayet oluşturur. bu rivayette geçmeyen mal hangisidir. 

Doğru Cevap: "D" yulaf
Soru Açıklaması

Alışveriş faiziyle ilgili Ubâde b. Sâmit'in rivayet ettiği hadis, alışveriş faizinin iki çeşidini de açıklamakta ve bu konudaki hadislerin en önemlisi olarak görülmektedir. Hadisin meali şöyledir:"Altına karşılık altın, gümüşe karşılık gümüş, buğdaya karşılık buğday, arpaya karşılık arpa, hurmaya karşılık hurma, tuza karşılık tuz cinsi cinsine eşit ve peşin olarak satılır. Malların cinsleri değişirse peşin olmak şartıyla istediğiniz gibi satın."

15.
Aşağıdakilerden hangisi, İslam fıkhına göre eşya, hak ve menfaatten oluşan ticaret malında bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ödeme nakit olmalıdır.
Soru Açıklaması

Eşya, hak ve menfaatten oluşan bir ticaret malının, dinen yasaklanmamış olması, fiyatının belli olması, müşteriye teslimatının mümkün olması ve hakkında müşteriye doğru bilgi verilmiş olması gibi bir takım özelliklere sahip olması gerekir. Ancak bu ticaret malının ödemesinin nakit olmasına dair herhangi sınırlayıcı bir özellik bulunmamaktadır. Taksitli/veresiye satış da mümkündür. Dolayısıyla, doğru cevap C seçeneğidir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi, “selem alışverişi” olarak bilinen alışveriş şeklinin doğru açıklamasıdır?

Doğru Cevap: "A" Para peşin mal veresiye
Soru Açıklaması

Alışverişlerde temel prensip bir malın mal ya da para karşılığında peşin olarak satılmasıdır. Ancak, insanların ihtiyaç duydukları malları almak için paraları ya da karşılık olarak verebilecek mallarının bulunmadığı durumlarda, insanların ihtiyaçlarının bir an önce karşılanabilmesi için; mal peşin para veresiye (taksitli alışveriş) ve para peşin mal veresiye (selem alışverişi) şeklinde vadeli alışverişe müsaade edilmiştir. Söz konusu vadeli alışverişlerin dine uygunluğu Kitap ve Sünnet delilleriyle sabittir. Burada “selem” alışverişinin anlamı net olarak anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, doğru cevap A seçeneğidir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi gayrimüslim grupları ifade etmekte kullanılmaz?

Doğru Cevap: "A" Kafir
Soru Açıklaması

Bazı gayrimüslim gruplarının özel isimlerle ifade edildiği de görülmektedir. Yahudi ve Hıristiyanları ifade etmek için ehl-i kitap, ateşe tapanlara mecusî, yıldızlara tapanlara sâbiî,putperestler içinse müşrik denilmektedir. Doğru cevap A'dır.

18.

Kur’ân ve hadislerde "gayrimüslim"  ifadesi için aşağıdakilerin hangisinin kökünden türeyen kelimeler kullanılmaktadır?

Doğru Cevap: "D" küfr
Soru Açıklaması

Kur’ân ve hadislerde bu durumu ifade için "küfr" kökünden türeyen kelimeler kullanılmaktadır. Ancak bazı gayrimüslim gruplarının özel isimlerle ifade edildiği de görülmektedir. Yahudi ve Hıristiyanları ifade etmek için ehl-i kitap, ateşe tapanlara mecusî, yıldızlara tapanlara sâbiî, putperestler içinse müşrik denilmektedir. Doğru cevap D'dir.

19.

Güzel koku ve temizlik için kullanılan ve içerisinde alkol bulunan kolonyanın içilmesinin hükmü nedir?

Doğru Cevap: "B" Haram
Soru Açıklaması

Aynı şekilde, genellikle güzel koku ve temizlik amacıyla kullanılan ve alkol içeren kolonyanın, sarhoşluk ve keyif amacıyla içilmesi de, içki yasağının gerekçesi (illet) doğrultusunda haram hükmünü alacaktır.

20.

“Kendileriyle sözleşme yapılan bir kişiyi öldüren, cennetin kokusunu dahi alamaz” (Buhârî, “Diyât”, 30) hadisi gayrimüslimlerin hangi hakkıyla ilgilidir?

Doğru Cevap: "A" Yaşama hakkı
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, zimmîlerin can güvenliğinin sağlanmasını Müslümanlar için dinî ve ahlakî bir görev olarak nitelendirmiştir. O'nun “Kendileriyle sözleşme yapılan bir kişiyi öldüren, cennetin kokusunu dahi alamaz” (Buhârî, “Diyât”, 30) sözü bu konuya verdiği önemin açık bir göstergesidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.