Günümüz Fıkıh Problemleri
Deneme Final Sınavı 20
1.

Aşağıdakilerden hangisi eğlencenin mübah olarak değerlendirilebilmesi için gereken hususlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Tertip edilen eğlencenin mutlaka herkes tarafından beğenilmesi
Soru Açıklaması

Tertip edilen eğlencenin herkes tarafından beğenilmesi hem şart değildir, hem de mümkün olmayabilir.

2.

Peygamber erkeklere hangi malzemeden üretilen giysileri giymeyi yasaklamıştır?

Doğru Cevap: "E" İpek
Soru Açıklaması

İlaç da gıda maddeleri gibi hayatın olmazsa olmaz ihtiyacıdır, darda kalan kimse haram ile tedavi görebilir. Hz. Peygamber erkeklere ipek giymeyi yasakladığı halde cilt hastalığı sebebiyle bazı sahabîlere izin vermiştir. Haram olduğuna delil olarak gösterilen hadisler, helal ilacın bulunduğu normal durumlara ilişkindir. Helal maddeyle tedavi imkanı olmadığında, tedaviyi sağlayacak ilaç mubah ilaç haline gelir ve söz konusu hadislerin kapsamına girmez.

3.
Salim Efendi babasından kalan arsayı satmak istemektedir. Müşteri olarak gelen kişi iyi bir fiyat teklif etmiş ve Salim Efendi düşüneceğini söylemiştir. Biraz araştırma yaptığında kişinin pek çok kumarhane,içki dükkanı ve değişik amaçlarla kullandığı  işletmeleri olduğunu görür.   Bu durumda Salim Efendi Müslüman biri olarak ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Teklifi kabul etmemeli ve satış yapmamalıdır
Soru Açıklaması

Soruyu ana hatlarıyla kavramaya çalışırsak çözümü bizim için daha kolay olacaktır. Paragrafı okuduğumuzda şöyle bir durum aklımıza gelebilir: Müşterinin kumarhane,içki dükkanı gibi yerlerinin olması Salim Efendi'nin arsasının da bu amaçlarla kullanacağını gösterir mi? Belki gösterir belki de göstermez fakat bizim sorudan yapacağımız çıkarım böyle bir durumda Müslüman bir kişinin ne yapması gerektiğidir.Salim Efendi gerektiği gibi araştırmasını yapıp müşterisinin nasıl para kazandığını öğrenmiştir.Dolayısıyla bu müşteri oraya küçük bir ev ya da daire bile yapacak olsa bunun hayırlı amaçlar ve kişiler için kullanılmayacağı anlaşılmış durumdadır. Bu durumda Salim Efendi Müslüman bir kişi olarak satış yapmamalıdır. Doğru cevap D seçeneğidir. 

4.

Hakiki cem ne demektir?

Doğru Cevap: "E" öğle ve ikindi namazlarından birini diğerinin vaktinde kılmak veya akşam ile yatsı namazlarından birisini diğerinin vaktinde kılmak
Soru Açıklaması

Hakiki cem, öğle ve ikindi namazlarından birini diğerinin vaktinde kılmak veya akşam ile yatsı namazlarından birisini diğerinin vaktinde kılmaktır.

5.

İslâm’ın ilk günlerinden beri bayram, savaş zaferi, hacdan veya uzak yolculuktan dönüş, düğün ve sünnet şöleni gibi vesileler yoluyla müzik icra edilmesine ne ad verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Kutlama Amaçlı Müzik
Soru Açıklaması

İslâm’ın ilk günlerinden beri bayram, savaş zaferi, hacdan veya uzak yolculuktan dönüş, düğün ve sünnet şöleni gibi vesilelerle kutlamalar yapılmış ve bu kutlamalarda müzik icra edilmiştir. Bu tür müzikler kutlama amaçlı müzik kategorisinde değerlendirilmiştir.

6.

Faizli senetlerin ana parasından yüzde kaç oranında zekat gerekir?

Doğru Cevap: "C" % 2,5
Soru Açıklaması

Faizli senetlerin - faizli mevduatlar da böyledir- ana parasından %2,5 oranındazekat gerekir.

7.

Hz. Peygamber’in "Onlara ehl-i kitap işlemi yapınız. Ancak onların kadınları ile evlenmeyin ve kestiklerini yemeyin." hadisinde kastedilenler kimlerdir?

Doğru Cevap: "D" Mecusîler
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in, "Onlara ehl-i kitap işlemi yapınız. Ancak onların kadınları ile evlenmeyin ve kestiklerini yemeyin." hadisinde kastedilenler; mecusilerdir. Doğru cevap D seçeneğidir.

8.

Hz. Peygamber döneminde çeşitli vesilelerle müzik icra edildiği görülmektedir. Bu durumlardan birisi yolculuktur. Hz. Peygamber’den nakledilen örnekler, O’nun, kabiliyeti olan kimselere yolculukları esnasında şiir ve şarkı söylettiğini ortaya koymaktadır.

Arapların ötedenberi var olan yukarıdaki âdeti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Hıdâ
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber döneminde çeşitli vesilelerle müzik icra edildiği görülmektedir. Bu durumlardan birisi yolculuktur. Hz. Peygamber’den nakledilen örnekler, O’nun, kabiliyeti olan kimselere yolculukları esnasında şiir ve şarkı söylettiğini ortaya koymaktadır. Arapların ötedenberi var olan bu âdetine hıdâ denir. Bu âdetleriyle onlar aynı zamanda develeri coşturur veyolculuğu hareketlendirirlerdi.

9.
İslam dünyasındaki ilim ve fetva kurulları organ nakline bazı şartlarda fetva verirler. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Organ vermenin ücret veya belli bir çıkar karşılığında olması
Soru Açıklaması

Sözü edilen bilginler ve kurullar canlıdan canlıya organ naklinde şu şartların bulunmasını gerekli görürler: · Bir zaruretin bulunması. · Vericinin izin ve rızasının bulunması. · Organın alınmasının vericinin hayatını riske sokmayacak, sağlığını ve beden bütünlüğünü bozmayacak olması ve bu durumun tıbbi raporla belgelendirilmesi. · Konunun uzmanlarında operasyon ve tedavinin başarılı olacağına ilişkin güçlü bir kanaat oluşmuş bulunması. · Yeterli tıbbî ve teknik şartların bulunması. · Organ vermenin ücret veya belli bir çıkar karşılığında olmaması.

10.

Aşağıdakilerden hangisi tasviri yasak kabul eden alimlerin görüşlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" cansız doğa nesnelerinin tasviri haramdır
Soru Açıklaması

Bu alimlere göre bu tür tasvirler haram değildir.

11.

“Bugün size temiz olan şeyler ve kendilerine kitap verilmiş olanların yiyecekleri helal kılındı, sizin yiyecekleriniz de onlara. Ayrıca müminlerden iffetli bayanlarla evlenmeniz ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerin iffetli kadınlarıyla evlenmeniz de helal kılındı.” (Mâide, 5/5) Bu ayetten çıkarılan sonuç nedir?

Doğru Cevap: "D" Müslüman bir erkek ehl-i kitaptan bir kadınla evlenebilir.
Soru Açıklaması

İslam bilginlerinin büyük çoğunluğuna göre ise ehl-i kitaptan olan kadınlarla evlenmek haram değildir. Ancak haram olmadığını söyleyenler bunun caiz, mubah, mekruh olabileceği şeklinde değişik görüşlere sahiptirler. Bu evliliklerin haram olmadığı Hz. Peygamber’in vefatına yakın bir zamanda inen şu ayete dayandırılmaktadır:

“Bugün size temiz olan şeyler ve kendilerine kitap verilmiş olanların yiyecekleri helal kılındı, sizin yiyecekleriniz de onlara. Ayrıca müminlerden iffetli bayanlarla evlenmeniz ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerin iffetli kadınlarıyla evlenmeniz de helal kılındı.” (Mâide, 5/5)

Bu görüş sahiplerine göre ayette herhangi bir kayıt yoktur. Ayrıca sahabe arasında ehl-i kitapla evli birçok kişi bulunmaktadır. Hz. Peygamber’in, mecusileri kastederek “onlara ehl-i kitap işlemi yapınız. Ancak onların kadınları ile evlenmeyin ve kestiklerini yemeyin.” hadisi de cumhurun kullanmış olduğu deliller arasında yer almaktadır. Doğru cevap D'dir.

12.

Hanefîlere göre,  zimmînin içki ve domuzuna zarar veren müslümanın, bu malın bedelini ödemesiyle ilgili görüşü nedir?

Doğru Cevap: "E" Malın bedelini ödemesi vaciptir.
Soru Açıklaması

Hanefîler, “zimmînin içki ve domuzu müslümanın sirke ve koyunu gibidir” derler. Bundan dolayı zimmînin içki ve domuzuna zarar veren müslümanın, bu malın bedelini ödemesi vaciptir. Doğru cevap E'dir.

13.

Hisse senedi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "E" Senetlerin bir ortaklık belgesi olarak değil de bağımsız bir mal olarak alınıp satılması meşru olup faizli işlemle alakası bulunmaktadır.
Soru Açıklaması

Hisse senedi; ilk çıkarıldıklarında/ihraçlarında şirketin bütün mal varlığına (aktif ve pasifine) ortaklığı ve ortakların şirketteki paylarını ifade eder.Hisse senedinin eldeğiştirmesi yani alınıp satılması caiz olmalıdır.Hisse senetleri artık ortaklık senedi olmaktan çıkmış, müstakil mal haline gelmiştir. Şirketin kâr payı dağıtımından çok senetlerin alım satımından kâr amaçlanmaktadır. Senetlerin bir ortaklık belgesi olarak değil de bağımsız bir mal olarak alınıp satılması meşru olup faizli işlemle alakası bulunmamaktadır.

14.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber dönemi evlilik merasimlerinde karşımıza çıkmaz?

Doğru Cevap: "C" Evlilik öncesi hacca gitme
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber zamanında evlilik öncesi hacca gitmeyle ilgili bir bilgiye rastlanılmamıştır.

15.

Sınırlı bir süre için izin ve pasaportla İslâm ülkesine gelen gayrimüslimleri ifade edenhukuki terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Müste'men
Soru Açıklaması

Müste'men sınırlı bir süre için izin ve pasaportla İslâm ülkesine gelen gayrimüslimleri ifade eden hukuki bir terimdir.

16.

Malın fiyatının gelecekte belirlenmesi şeklindeki satışı da caiz görmektedir. Onun bu husustaki gerekçesi ise “İnsanların örfü ve alışkanlıkları böyle olabilir. Bu takdirde ihtiyaç ve meşakkati kaldırmak için böyle bir satış caiz görülmelidir” 

Yukarıdaki düşünce aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "B" Ahmed b. Hanbel
Soru Açıklaması

Ahmed b. Hanbel malın fiyatının gelecekte belirlenmesi şeklindeki satışı da caiz görmektedir. Onun bu husustaki gerekçesi ise “İnsanların örfü ve alışkanlıkları böyle olabilir. Bu takdirde ihtiyaç ve meşakkati kaldırmak için böyle bir satış caiz görülmelidir” şeklindedir.

17.
Faizin kesin olarak haram kılındığı ayet aşağıdakilerden hangisidir.
Doğru Cevap: "B" Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, "Alış veriş de faiz gibidir" demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bakara, 275.
Soru Açıklaması

Faizle ilgili ilk ayetin Mekke’de indirilen Rum süresinin 39. ayeti olduğuna dair bilgiler vardır. fakat kesin yasaklamanın Medine’de indirilen Bakara suresinin 275. ayet olduğu bilinmektedir.

18.

Bankalar, para satışından faiz yoluyla kazanç sağlayan mâlî aracı kurumlardır. İslâm, faizi yasakladığından, Müslümanlar arasında özellikle XX. yüzyılın ortalarından itibaren faizsiz ekonomik model ve faizsiz banka arayışları hızlanmıştır. Bu bağlamda sermaye sahibiyle yatırımcıyı kâr ve zararda ortaklık esasına göre bir araya getiren aracı finans kurumlarının nasıl oluşturulabileceği konusu tartışılmaya başlanmıştır. Dünyada yaklaşık yarım asırlık geçmişi bulunan katılım bankacılığı uygulamaları bu çabaların sonucudur. Bu anlamda faizsiz bankacılık/katılım bankacılığı uygulaması ilk hangi ülkede başlatılmıştır.

Doğru Cevap: "D" Mısır
Soru Açıklaması

Faizsiz Bankacılık veya diğer ismiyle Katılım Bankacılığı uygulaması ilk Mısır'da başlatılmıştır.

19.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Eşlerden birisinin müslüman olması halinde, erkek ya da kadının ihtidasının hükümleri arasında farklılık bulunmamaktadır.
Soru Açıklaması

Eşlerden birisinin müslüman olması halinde, erkek ya da kadının ihtidasının hükümleri arasında farklılık bulunabilmektedir. Eşi Ehl-i Kitap Olan Erkeğin İhtidası hususunda problem gözükmemektedir. Normal şartlarda ehl-i kitaptan bir kadınla evlenmekte bir sakınca görülmediği için, ihtida durumunda evliliğin devamında öncelikle bir sakınca olmayacaktır. Diğer bir ifade ile daha önce bir akitle başlanmış olan evliliğin yeni bir evlilik akdine gerek olmadan sürdürülmesi, İslam fıkhındaki yerleşik anlayışa uygun bir durumdur. Erkeğin ihtidasının zifaf öncesi ya da sonrası olmasının da evliliğin devamı üzerinde bir etkisi yoktur.  Genel ve yerleşik hükümlere göre düşünürsek eşi ehl-i kitap dışında bir gayrimüslim olan erkeğin ihtidası ve eşi ehl-i kitap olsun ya da olmasın kadının müslüman olması evliliğin son bulmasını gerektirir. 

20.

Ramazan ayında oruca başlamak aslen ne ile gerçekleşmelidir?

Doğru Cevap: "A" Hilali görmek
Soru Açıklaması

“Hilâli görünce oruca başlayınız ve hilali görünce bayram ediniz.” hadisiramazan ayı ve Ramazan Bayramı öncesinde hilâlin araştırılmasına işaretetmektedir. Bu sebeple Şaban ve Ramazan aylarının 29. günleri akşamındagüneş battıktan sonra hilâlin doğup doğmadığı gözlemlenmektedir. Her ikidurumda da eğer hava bulutlu ve bu yüzden hilâl görünmüyorsa Şaban veRamazan ayları otuz güne tamamlanır. Doğru cevap A seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.