Günümüz Fıkıh Problemleri
Deneme Final Sınavı 22
1.
Ehl-i zimmet Zımmiler Müste'menler Harbiler

Yukarıdakilerden hangisinin İslam devletiyle aralarında bir sözleşmeleri yoktur?

Doğru Cevap: "A" Yalnız IV
Soru Açıklaması

Harbilerin hiç biz sözleşmesi ve izni yoktur

2.

Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin zekatıyla ilgili olarak 1988 yılında Cidde’de toplanan İslam Fıkıh Akademisinde konuyla ilgili alınan  kararlardan değildir ?

Doğru Cevap: "E" Şirket gelirinin zekatının ödenmesi şirket yönetimine bırakılmışsa, şirket yönetimi yalnızca kendi hisselerinin zekatını verir.
Soru Açıklaması

Hisselerin zekatlarını verme yükümlülüğü sahiplerindedir. Ancak, şirket gelirinin zekatının ödenmesi şirket yönetimine bırakılmışsa, şirket yönetimi hisse sahiplerini temsilen hisselerin zekatını verir.

3.

"Türkçe’de vakit geçirmek, oyalanmak ve durup dinlenmekgibi anlamlara gelir. Kavram olarak, “neşeli ve hoşça vakit geçirten şey” demektir. Oyun, yarış, müzik ve folklor gibi hoşça vakit geçirmeye yarayan şeyler bu kavram kapsamındadır."

Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Eğlence
Soru Açıklaması

Tanımı verilen kavram, eğlencedir.

4.

İslam şeriatına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Müslüman bir eş, ölen gayrimüslim eşine mirasçı olamaz.
Soru Açıklaması

İslam fıkıh âlimleri, müslüman ve gayrimüslim şeklindeki bir din ve millet farkının mirasa engel olduğunu kabul etmişlerdir. Bu kabulün dayanakları arasında; “Allah müminlere karşı inkârcılara asla yol vermeyecektir" ayeti (en-Nisa, 4/141) ile şu hadîs-i şerifler yer almaktadır: “Müslüman gayrimüslime, gayrimüslim de müslümana mirasçı olamaz” (Buharî, “Ferâiz”, 26); “İki farklı din mensubu birbirine mirasçı olmaz” (Ebu Dâvûd, “Ferâiz”, 10).

Bu ayet ve hadisleri kaynak olarak kullanan fakihler, aralarında kan bağı veya evlilikten kaynaklanan hısımlık ilişkisi var olsa bile bir gayrimüslimin Müslümana mirasçı olamayacağı hususunda görüş birliği etmişlerdir. Doğru cevap A’dır.

5.

Vadeli Borçlanmalar da alınan karşılıksız fazlalık hangi tür faizdir ?

Doğru Cevap: "D" Nesie Faizi
Soru Açıklaması

Borç Faizi: Buna ribe’n-Nesîe denir. Faizin bu türü, alınacak belirli bir fazlalık karşılığında borç/kredi verme yoluyla oluşur. Bunda asıl olan vade karşılığında verilenden fazlasını almaktır. Örneğin, 1000 TL’nin bir ay vadeyle 1010 TL karşılığında borç verilmesi faizli bir işlemdir ve burada borç faizi tahakkuk etmiştir.

6.

Gayrimüslim, en genel tanımıyla, İslam dinine inanmayan kişi anlamına gelmektedir. Kur’ân ve hadislerde bu durumu ifade için "küfr" kökünden türeyen kelimeler kullanılmaktadır. Ancak bazı gayrimüslim gruplarının özel isimlerle ifade edildiği de görülmektedir. söz konusu özel isim eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğru yapılmamıştır?

Yahudi ve hristiyanlar - ehl-i kitap Ateşe tapanlar - sabii Putperestler - müşrik Yıldızlara tapanlar - mecûsi
Doğru Cevap: "E" II ve IV
Soru Açıklaması

Yahudi ve Hıristiyanları ifade etmek için ehl-i kitap, ateşe tapanlara mecusî, yıldızlara tapanlara sâbiî, putperestler içinse müşrik denilmektedir.

7.

Eşlerden hangisi önce müslüman olursa, diğerine müslüman olmasını teklif edilir. Kabul ederse evlilik akdi devam eder, reddederse kadının iddeti beklenmeden evlilik hayatı sona ermiş olur. Düşüncesi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "D" Ebu Hanife
Soru Açıklaması

Eşlerden hangisi önce müslüman olursa, diğerine müslüman olmasını teklif edilir. Kabul ederse evlilik akdi devam eder, reddederse kadının iddeti beklenmeden evlilik hayatı sona ermiş olur. Bu Ebu Hanife tarafından savunulan görüştür. Doğru cevap D'dir.

8.

Aşağıdakilerin hangisi eğlencenin mubah olarak değerlendirilebilmesi için uyulması gereken durumlardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Eğlencenin bir dinlenme ve rahatlama aracı olarak yaşamın merkezine alınması
Soru Açıklaması

Eğlencenin bir dinlenme ve rahatlama aracı olmanın ötesine taşınarak hayatın merkezine konmaması ve hayatın eğlencenin etrafında şekillendirilmemesi gerekmektedir.

9.
Kur’ân’da güzel sese övgü vardır. Kuran-ı Kerimde güzel sesli olduğu bahsedilen Peygamber kimdir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Davut
Soru Açıklaması

Alimler, bir enstrüman eşliğinde icra edilmeyip sadece ses sanatı olan müzikle ilgili bazı değerlendirmeler yapmışlardır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, Kur’ân’da güzel sese övgü vardır. Hz. Dâvûd’a verilen güzel sesten bahsedilir (es-Sebe, 34/10). Hz. Peygamber, güzel sesiyle Kur’ân okuyan kimseye, Dâvûd’un (a.s.) nağmelerinden verilmiş olduğunu söylemiştir

10.

Müziğin haram olduğunu söyleyen alimlerin tarihi etkenlerle ilgili dayanakları nedir?

Doğru Cevap: "A" Emeviler döneminden itibaren müziğin işret için kullanılması
Soru Açıklaması

Haram olan işret meclislerinde müziğin kullanılması bazı alimlerin hassas davranmalarına neden olmuştur. 

11.

Şaffi ve hanbeli imamlara göre "Ehl-i Kitap" teriminin kapsadığı inançlar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Hristiyanlar - Yahudiler
Soru Açıklaması

Şafiî ve Hanbelî mezheplerinde ise ehl-i kitap sadece Yahudi ve Hıristiyanlardan ibarettir.Çünkü bunlara göre suhuf ve Zebur, öğüt ve kıssalardan oluşmakta ve içerisinde hükümler yer almamaktadır.

12.

Kredi kartı anlaşmasında banka, kart hamiline kefil olmakta ve verdiği kart ile yapılan mal ve hizmet alımlarının karşılığını ödeyeceğini taahhüt etmektedir. Buna göre, banka ile müşteri arasında yapılan akde ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Kefalet akdi
Soru Açıklaması

Kredi kartı anlaşmasında banka, kart hamiline kefil olmakta ve verdiğikart ile yapılan mal ve hizmet alımlarının karşılığını ödeyeceğini taahhütetmektedir. Bu işlemde kartı sağlayan banka ile müşteri arasında İslamhukukundaki kefâlet akdi tahakkuk etmektedir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi, günümüz fıkıh alimlerinden Vehbe Zuhayli’nin “fiyat belirlenmeden yapılan veresiye alışveriş” ile ilgili görünüşünü yansıtmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Gelecekte belirlenecek bir fiyatla yapılacak satış uygun değildir.
Soru Açıklaması

A, B, C ve D seçeneklerindeki deliller, Ahmed b. Hanbel, İbn Teymiyye ve İbnü’l-Kayyım gibi fıkıh alimlerinin, fiyat belirlenmeden veresiye olarak satılan malın fiyatının müşterinin ödemede bulunacağı günün fiyatından hesaplanmasının caiz olduğuna dair düşüncelerini dayandırdıkları delillerdir. Ancak, günümüz fıkıh âlimlerinden Vehbe Zuhaylî, gelecekte belirlenecek bir fiyatla yapılacak satışın uygun olmadığı görüşünü tercih etmektedir. Dolayısıyla, doğru cevap E seçeneğidir.

14.

Bir anonim şirketin sermayesinin eşit paylara bölünmesisonrasında bu paylardan her birini temsil eden kıymetli evrağa ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Hisse senedi
Soru Açıklaması

Hisse senedi: Bir anonim şirketin sermayesinin eşit paylara bölünmesi sonrasında bu paylardan her birini temsil eden kıymetli evraktır. Bu senet hem bir ortaklığı hem de mülkiyeti temsil eder.

15.

I) Klasik tahviller

II) Hazine bonoları

III) Banka bonoları

IV) Klasik hisse senetleri

V) Kâr-zarar ortaklığı belgeleri 

Yukarıdakilerden hangisi sabit gelirli menkul kıymetlerdendir?

Doğru Cevap: "C" Yalnız I, II ve III
Soru Açıklaması

Menkul kıymetler sabit gelirli ya da değişken gelirli olabilir. Örneğin klasik tahviller ile hazine ve banka bonoları sabit gelirli menkul kıymetlerdendir. Klasik hisse senetleri ve kâr-zarar ortaklığı belgeleri ise değişken gelirli menkul kıymetlerdendir.

16.

İslam ülkesinde bir müslümanın kaza ile zimmi bir vatandaşı öldürmesinin hükmü  Hanefiler açısından hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kasıt varsa kısas uygulanır.
Soru Açıklaması

İSlam en temel hak olan yaşama hakkını tüm insanlara eşit görmüştür. Din farklılığı özellikle Hanefilere göre hayat hakkının farklı değerlendirmesini gerektirmez.

17.

İrtidat ne demektir?

Doğru Cevap: "C" Kişinin iradesiyle Müslümalıktan vazgeçmesidir
Soru Açıklaması

Kişinin kendi iradesiyle müslümanlıktan vazgeçtiğini söz veya yaşantı şeklinde ortaya koymasına irtidat, bu tür davranışı sergileyene de mürted denmektedir. Doğru cevap C seçeneğidir.

18.

İslâm âlimlerinin müziği haram olarak değerlendirmeye başlamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Emeviler döneminde müziğin tabii seyrinden çıkarılarak işret uygulamasına dönüştürülmesi 
Soru Açıklaması

Müziğin, özellikle Emevîler döneminde tabii seyrinden çıkarılarak işret uygulamasına dönüştürülmesi nedeniyle, toplumu aşırılıklardan ve fenalıklardan korumaya çalışan ilim adamlarının onu haram olarak nitelenmeye başlandığına dikkat çekilmektedir.

19.

"İslâm'ın temel amaçlarından biridir. İslâm insanlara rahmet olarak gelmiş ve daha başlangıçta önceki dinlerde mevcut olan ağır yükümlülüklerin birçoğunu kaldırmıştır."

Yukarıda bahsi geçen kavram İslamın hangi yönünü bizlere göstermektedir?

Doğru Cevap: "D" Kolaylaştırma
Soru Açıklaması

Kolaylaştırma İslâm'ın temel amaçlarından biridir. İslâm insanlara rahmet olarak gelmiş ve daha başlangıçta önceki dinlerde mevcut olan ağır yükümlülüklerin birçoğunu kaldırmıştır. Dinde aşırılığı iyi karşılamamış, değişik vesilelerle güçlüğün kaldırıldığını, takat üstü sorumluluğun bulunmadığın, her şeyde zorluğun değil, kolaylığın esas olduğunu belirtilmiştir.

20.

Aşağıdakilerden hangisi faizle ilişkilidir?

Doğru Cevap: "B" Tahvil
Soru Açıklaması

Tahvil ve hazine bonoları birer faizli borç senedidir

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.