Günümüz Fıkıh Problemleri
Deneme Final Sınavı 3
1.

I-Müslümanın müşrik ile evliliği

II-Müslümanın mürted biri ile evliliği

III-Müslüman erkeğin ehl-i kitap kadınla evliliği

 Yukarıda verilen evlilik durmunlarının hangisi ya da hangileri haramdır?

Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Müslümanın müşrik ile evliliği ve Müslümanın mürted biri ile evliliği haramdır. Ancak İslam bilginlerinin büyük çoğunluğuna göre ise ehl-i kitaptan olan kadınlarla evlenmek haram değildir. Bu nedenle cevap “C” seçeneğidir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi, vade farkının caiz olmadığını söyleyen İslam alimlerinin delilleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "A" Fiyattaki belirsizlik nedeniyle sözleşme fâsid ya da batıl olur.
Soru Açıklaması

B, C, D ve E seçeneklerindeki deliller, vade farkının caiz olduğunu söyleyen İslam alimlerinin ortaya sunduğu deliller arasındadır. Oysa, A seçeneğindeki delil, vade farkının caiz olmadığını savunan İslam alimlerinin delilleri arasındadır. Bu alimlerin düşüncesine göre; bir malın “Peşin şu fiyata, veresiye şu fiyata” denilerek satılması halinde, akde konu olan malın fiyatındaki belirsizlik nedeniyle sözleşme fâsid ya da batıl olmaktadır. Veresiye satışta da bu nevi bir belirsizlik bulunduğundan, veresiye satış caiz olmamalıdır. Dolayısıyla, doğru cevap A seçeneğidir.

3.

Şafiîler, ziynet eşyasından zekât verilmeyeceğini genel ilke olarak benimsemelerine rağmen, ziynet eşyasının miktarı ne kadar olursa zekatı verilmelidir?

Doğru Cevap: "A" Altın miktarı asgari zekat düzeyi olan yaklaşık 85 gr’ın 10 katına ulaştığında.
Soru Açıklaması

Şafiîler, ziynet eşyasından zekât verilmeyeceğini genel ilke olarak benimsemelerine rağmen, bu durum abartıldığında yani altında asgari zekât düzeyi olan 20 misgalin (yaklaşık 85 gr) 10 katına ulaştığında zekâtı verilmelidir. 

4.

 Latife yirmi iki yaşında ve komşusu Sam Amca'nın ev işlerine yardımcı olan bir gençtir. Sam Amca kendisi öldükten sonra bütün mirasını Latife'ye bırakacağını söylese de Latife bunu asla kabul edemeyeceğini söylemektedir.

  Latife Müslüman bir kişi olduğuna göre ve İslam hukuku açısından bu durum seçeneklerden hangisiyle değerlendirilebilir?

Doğru Cevap: "E" Din engeli olduğu için Latife mirası kabul etmek istememektedir
Soru Açıklaması

Latife Müslüman ve Sam Amca gayrimüslim olduğu için Latife mirası kabul etmek istememektedir.İslam hukuku açısından ittifak edilen miras engelleri; kölelik, miras bırakanı öldürme ve din ayrılığı olmak üzere üç kısımdadeğerlendirilmektedir. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir. 

5.

I. Tahvil, hazine bonosu gibi kıymetli evraklar faizli birer borç senedi olarak görüldüğünden, bunların borsadan alım satımı İslam alimlerinin ittifakıyla caiz değildir.

II. Şirketin faiz, içki imali ve ticareti, karaborsacılık, hile, yalan ve aldatma gibi dinen haram yollarla kazanç sağlaması halinde hisse senetlerini alıp satmak ve bundan gelir elde etmek haram ve masiyete ortak olmak manasına geldiğinden, İslam alimlerinin ittifakıyla caiz değildir.

III. Esasen faaliyet alanı mubah konular olmakla beraber bazı haram işlere taraf olması sebebiyle şirketin kârına haram kazanç karışmış ise, söz konusu şirketin hisse senetlerini elinde bulunduran pay sahiplerinin bu miktarı yaklaşık olarak hesaplayıp -kendisinin hayır ve hasenat niyeti ile olmaksızın- fakirlere harcaması tavsiye edilmiştir. 

Borsadan kıymetli evrak satın alımıyla ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Bütün ifadeler doğrudur

6.

Seri kesimlerde kesim işlemini başlatmak üzere düğmeye basarken Allah'ın adının anılması durumunda kesilen hayvanın yenmesinin hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Helal
Soru Açıklaması

Hayvana, kesim sırasında acı çekmemesi ya da daha az acı hissetmesiamacıyla elektrik şoku uygulanması, prensip olarak mümkün ve caizdir. Buşekilde sersemletilmiş ya da bayıltılmış hayvan ölü olmadığından, dinî usuleuygun şekilde kesilmesi halinde eti helaldir. Fakat şok uygulaması, hayvanıbayıltma seviyesini aşıp ölümüne yol açmamalıdır. Aksi takdirde hayvanmurdar sayılacağından eti yenilemez.

7.

Evlilik konusunda, kadın müslüman olunca kocasının da müslüman olmasını bekler. Bu beklemenin bir süre sınırlaması yoktur. Aşağıdakilerden hangisi bu düşünce ile hem fikirdir?

Doğru Cevap: "B" İbn Teymiye
Soru Açıklaması

Kadın müslüman olunca kocasının da müslüman olmasını bekler. Bu beklemenin bir süre sınırlaması yoktur. İbn Teymiye ve İbnü’l-Kayyım bu görüştedir. Fakat bu süre zarfında kadının cinsel ilişkiye girmemesi gerekir (Kardavî: 2001). Doğr cevap B'dir.

8.

I. Sanayi

II. Menkul değerler

III. Tarım

Yukarıdaki gelirlerden hangisinden %2,5 oranında zekat alınmaktadır?

Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması

Tarım gelirinden % 5 ya da 10 zekat verilmektedir.

9.

Namazlarını cem ederek kılan birisi aşağıdakilerden hangi unsurları göz ardı etmiş sayılır?

I. ibadetin süresi içerisinde kurallarına uygun olarak yerine getirilmesini

II. farz olan namaz vakitlerinin beş olmasını

III. haccın görevlerini belirlenen zaman içerisinde yerine getirebilmek için bu durumları

IV. cemlerin camide cemaatle kılınan namazlarda geçerli olduğunu

Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması

Cem konusunda tartışmanın ana noktalarından birisi ibadetlerdeki “eda”kavramı etrafında şekillenmektedir. Bilindiği gibi eda ibadetin süresiiçerisinde kurallarına uygun olarak yerine getirilmesini ifade etmektedir.Cem bu edanın gerçekleşmesi için bir engel olur mu? İkinci bir tartışma dafarz olan namaz vakitlerinin beş olması hususundadır. Doğru cevap A seçeneğidir. 

10.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in eğlenceyi teşvik ettiği zamanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yılbaşı kutlaması
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber; evlilik merasimleri, bayramlar, hacca gidiş ve geliş, yolculuktan dönüş, savaş zaferi ve sünnet düğünü gibi zamanlarda eğlenceyi teşvik etmiştir. Yılbaşı kutlaması bunlar arasında dile getirilmemiştir. Yılbaşı eğlenceleri, ilk bakışta yeni yıla girişin kutlamaları gibi gözükmekle birlikte bunun Hıristiyan Batı’nın Noel bayramıyla da yakın ilgisi bulunmaktadır. Dinî bir atmosfer içinde geçen Noel bayramı akabinde, yeni yıla giriş büyük bir çılgınlıkla, lüks ve israfla kutlanır. Doğru cevap D seçeneğidir.

11.

Belirli bir mâlî güce sahip olan müslümanın mallarının belirli bir miktarını yılda bir defa olmak üzere belirli kimselere vermesine ne denir?

Doğru Cevap: "B" Zekat
Soru Açıklaması

Belirli bir mâlî güce sahip olan müslümanın mallarının belirli bir miktarını yılda bir defa olmak üzere belirli kimselere vermesine zekat denir

12.

Anonim şirketlerin kâr ve zararda ortak olmak üzere finansman ihtiyaçlarını karşılamak için yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere çıkardıkları  kıymetler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kâr ve zarar ortaklığı  belgeleri
Soru Açıklaması

Kâr ve zarar ortaklığı belgeleri

13.

 

Menkul kıymetlerin zekatıyla ilgili olarak 1952, 1965, 1984 ve 1988 yıllarında değişik İslam ülkelerinde uluslararası kongreler düzenlenmiştir. 1988 yılında Cidde’de toplanan İslam Fıkıh Akademisinde konuyla ilgili alınan kararlar aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerinde verilmiştir?

I) Kâr ve zarar ortaklığı belgelerinin, intifa senetlerinin ve gelire endeksli senetlerin yıl sonundaki ana para ve kâr toplamı üzerinden zekatı verilmelidir.

II) Hisselerin zekatlarını verme yükümlülüğü sahiplerindedir. Ancak, şirket gelirinin zekatının ödenmesi şirket yönetimine bırakılmışsa, şirket yönetimi hisse sahiplerini temsilen hisselerin zekatını verir.  

III) Gerçek şahıslar mallarının zekatını nasıl hesaplayıp çıkarıyorsa şirket yönetimi de hisselerin zekatını o şekilde hesaplayarak öder. Kamu hazinesi hisseleri, hayır vakfı hisseleri, hayır kurumları hisseleri ve gayrimüslimlerin hisseleri gibi zekat düşmeyen hisselerin payı zekatın çıkarılmasında esas alınacak miktarın dışında tutulur. 

IV) Hissedar sene içinde hisselerini satmışsa, bunların bedelini diğer mallarına ilave eder ve senesi dolduğunda, birlikte zekatını verir. Alıcı ise, satın aldığı hisselerin zekatını yukarıda belirtildiği şekilde verir.

V) Senedin ait olduğu şirketin ne tür mallar alıp sattığı önemli değildir. Buna göre, hisse senetleri ticaret malı olup, nisapları menkul bir kıymetli evrak olarak piyasadaki değerleri üzerinden tespit edilerek zekatları %2,5 oranında verilmelidir.

Doğru Cevap: "D" II, III ve IV
Soru Açıklaması

I ve IV numaralarda 1988 yılında Cidde’de toplanan İslam Fıkıh Akademisinde alınan kararlar değil, Menkul kıymetlerin zekatıyla ilgili diğer görüşler yer almaktadır.

14.

Bir rivayete göre, resmin olduğu yere hangi melek girmemiştir?

Doğru Cevap: "D" Cebrail
Soru Açıklaması

Tasvîri haram kabul eden alimler, bunun gerekçelerinde ihtilaf etmişlerdir. Onlara göre tasvirin yasak olmasının nedenleri şunlar olabilir: · Tasvir, zamanla Allah’tan başkasına tapınmaya ve putçuluğa götürmektedir. · Yasağın sebebi, Allah’ın yaratma vasfına benzemeye çalışmaktır. · Tasvirde müşriklerin tutumuna benzeme vardır. Yani tasvirde bir nevi kutsama vardır. · Bir rivayete göre, resmin olduğu yere Cebrail girmemiştir. Ancak bunun sadece ona mahsus olduğunu söyleyenler vardır.

15.

Arapçada ‘meysir’ diye adlandırılarak “kolaylık” anlamına gelen bir kelimeden türetilen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kumar
Soru Açıklaması

İslam dini, meşru eğlencelere izin vermekle beraber, bazı eğlence yollarını da kaptmıştır. Bunlardan biri de kumardır. Arapça da‘meysir’ diye adlandırılan kumar “kolaylık” anlamına gelen bir kelimeden türetilmiştir. Çünkü kumar, kolay yoldan kazanmak ya da kaybetmektir.

16.

Mecelle’nin hangi maddesi; “ alıcı ya da satıcıdan birinin diğerini aldatarak satımda gabn-ı fâhiş (fâhiş aldatma) yaptığı sabit olursa aldanan tarafın satım akdini feshedebileceğini” hükme bağlamaktadır?

Doğru Cevap: "E" 357
Soru Açıklaması

Mecelle’nin 357. maddesi; “ alıcı ya da satıcıdan birinin diğerini aldatarak satımda gabn-ı fâhiş (fâhiş aldatma) yaptığı sabit olursa aldanan tarafın satım akdini feshedebileceğini” hükme bağlamaktadır.

17.

Aşağıdaki spor türlerinden hangisi Hz. Peygamber döneminde yapılmamıştır?

Doğru Cevap: "B" Basketbol
Soru Açıklaması

Binicilik ve at yarışları, atıcılık, halter, koşu ve güreş Hz. Peygamber döneminde yapıldığı bilinen spor türleridir. Basketbol, o dönemde yapıldığı bilinen bir spor dalı değildir. Doğru cevap B seçeneğidir.

18.
Aşağıda vadeli alışveriş çeşitleri ile ilgili verilen tanım ve hükümlerin hangisi tam olarak doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" Taksitli alışveriş: mal peşin, para veresiye (caiz)
Soru Açıklaması

Alışverişlerde temel prensip bir malın mal ya da para karşılığında peşin olarak satılmasıdır. Ancak, insanların ihtiyaç duydukları malları almak için paraları ya da karşılık olarak verebilecek mallarının bulunmadığı durumlarda, insanların ihtiyaçlarının bir an önce karşılanabilmesi için; mal peşin para veresiye (taksitli alışveriş) ve para peşin mal veresiye (selem alışverişi) şeklinde vadeli alışverişe müsaade edilmiştir. Söz konusu vadeli alışverişlerin meşrûiyeti (dine uygunluğu) Kitap ve Sünnet delilleriyle sabittir. Doğru cevap D seçeneğidir.

19.

Bir müslüman erkekle bir müşrik kadının evliliklerinin hükmü nedir?

Doğru Cevap: "B" Bu tür evlilikler baştan batıldır.
Soru Açıklaması

Bir erkek gayrımüslim toplulukların içinde herhangi bir Tanrı inancı olmayan veya pagan/putperest tanrı inancı olan bir kadınla evlenmesi dinen yasaklanmıştır. bu bakımdan böyle bir evliklik baştan batıldır.

20.

Bir müslümanla bir müşfiğin evliliklerinin hükmü nedir?

Doğru Cevap: "B" Bu tür evlilikler baştan batıldır.
Soru Açıklaması

Böyle bir evlilik yapılamaz yapılsa bile batıl olur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.