Günümüz Fıkıh Problemleri
Deneme Final Sınavı 4
1.

  Bazı gayrimüslimler farklı isimlerle adlandırılmaktadır.

 Gayrimüslim gruplar içerisinde putperest olanlara ne isim verilir?

Doğru Cevap: "C" Müşrik
Soru Açıklaması

Gayrimüslim gruplar içerisinde putlara tapanlara müşrik denilmektedir. Doğru cevap C seçeneğidir.

2.

Müslüman bir kadının gayri-müslim bir erkekle evlenmesinin hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Caiz değildir
Soru Açıklaması

Eş seçimiyle ilgili önemli bir husus, Müslüman bayanın dini ne olursa olsun gayrimüslim erkekle evlenmesi konusudur. Sahabe neslinden itibaren İslam alimleri, böyle bir evliliğin asla caiz olmadığı hususunda görüşbirliği (icmâ) etmişlerdir.

3.

Bayram yapılabilmesi için hangi hilalin görülmesi gerekir?

Doğru Cevap: "A" Şevval hilali
Soru Açıklaması

Ramazan orucuna başlanılabilmesi için ramazan hilâlinin, bayram yapılabilmesi için de şevval hilâlinin görülmesi gerekmektedir. Doğru cevap A'dır.

4.

Kira müddeti devam ederken mal sahibinin kiracıdan kirada bulunduğu iş yerini boşaltmasını istemesi halinde, aşağıdakilerden hangisi caiz değildir?

Doğru Cevap: "C" Mal  sahibinin kiracıdan tazminat istemesi.
Soru Açıklaması

İslam hukukuna göre kiracı ile mal sahibi, karşılıklı rıza ile kira akdinde kararlaştırılan müddet tamamlanmadan önce akdi sona erdirme hakkına sahiptirler. Ancak, kiracının rızası olmadıkça mal sahibi kira sözleşmesini sonlandıramaz. Kira müddeti devam ederken mal sahibinin kiracıdan kirada bulunduğu iş yerini boşaltmasını istemesi halinde, kiracının burayı boşaltmama hakkı vardır. Buna rağmen, bir miktar “hava parası” karşılığında boşaltmayı kabul ederse, buna karşılık alacağı hava parası kendisine helaldir. 

5.

Zımmî kime denmektedir?

Doğru Cevap: "D" İslam ülkesi ile arasında vatandaşlık sözleşmesi yapmış ehl-i kitaplara
Soru Açıklaması

İslam ülkesi ile arasında vatandaşlık sözleşmesi yapmış ehl-i kitaplara zımmî denmektedir.

6.
Borç veren lehine borçtan fazla bir menfaat şartı içeren her borç fıkıh kaynaklarımızda nasıl değerlendirilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Faiz
Soru Açıklaması

Borç veren lehine borçtan fazla bir menfaat şartı içeren her borç fıkıh kaynaklarımızda faiz sayılarak yasaklanmıştır. Doğru cevap "A" şıkkıdır.

7.

Peşin satın alınan malı belli bir kâr ilave ederek vadeli satmak anlamına gelen sermaye işletme yöntemi, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Murâbaha
Soru Açıklaması

Murâbaha, peşin satın alınan malı belli bir kâr ilave ederek vadeli satmak demektir. Bu tür satım akdinde, malın alış fiyatı ve üzerine konulan kâr miktarının bilgisi müşteriye verilir ve anlaşma sağlanır. Bu nedenle murâbaha akdi fıkıhta güvene dayalı satış (buyû’u’l-emânât) türlerinden sayılır. Doğru cevap C seçeneğidir.

8.

Vadesi bir yıldan az olan devlet iç borçlanma senetleri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Hazine bonosu
Soru Açıklaması

Hazine bonosu

9.

İslam dininde bazı hükümler belirli miktarlar ifade etmekte ve bunların bizzat Şâri` (Allah ve Resulü) tarafından belirlendiği kabul edilmektedir. Fıkıh terminolojisinde bunlara ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Mukadderât
Soru Açıklaması

 İslam dininde bazı hükümler belirli miktarlar ifade etmekte ve bunların bizzat Şâri` (Allah ve Resulü) tarafından belirlendiği kabul edilmektedir. Fıkıh terminolojisinde bunlara mukadderât adı verilmektedir.

10.
Alimler hangi durumda resim ve heykeldeki canlı tasvirlerine izin vermiştir?
Doğru Cevap: "C" Çocuk oyuncağı yapımı
Soru Açıklaması

Alimler, resim ve heykel yapımını tek kategoride değerlendirmemiş, resim ve heykelin yapılış amacı ve konusu açılarından ayırıma tabi tutmuşlardır. Genel olarak, canlı tasviri uygun görülmemiş, yapılış amacı doğrultusunda izin verilmiştir. Canlı tasvirlerinin çocukların oyuncağı olmasında bir sakınca görülmemiştir. Doğru cevap C seçeneğidir.

11.

bir müslüman bir zımminin domuzunu telef ederse ne yapılır?

Doğru Cevap: "C" müslümanın tazmin sorumluluğu vardır
Soru Açıklaması

müslümün zararı bedeli üzerinden tazmin etmelidir.

12.

İslam, boşamayı (talak) kaç defa olmak üzere sınırlandırmıştır?

Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması

İslam, boşamayı (talak) üç ile sınırlandırmıştır.

13.

“İslam devleti ilevatandaşlık sözleşmesi yapan ehl-i kitab” manasına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Zimmî
Soru Açıklaması

Zimmî, İslam devleti ile vatandaşlık sözleşmesi yapan ehl-i kitab demektir. Bu nedenle cevap “A” seçeneğidir.

14.

Müslümanlıktan vazgeçtiğini söz veya yaşantı şeklinde ortaya koyan bir mürted ile evlenmenin hükmü nedir?

Doğru Cevap: "B" Haram
Soru Açıklaması

İslam hukukçuları, bir Müslümanın irtidat etmiş birisiyle evlenemeyeceği hususunda görüş birliği içerisindedirler. Çünkü irtidat etmiş birisinin vatandaş olmasını sağlayan hukuki bağ ve dayanak yok olmuştur.

15.

İslam devleti ile vatandaşlık sözleşmesi yapan ehl-i kitaba ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Zimmî
Soru Açıklaması

Zimmî, İslam devleti ile vatandaşlık sözleşmesi yapan ehl-i kitab demektir.

16.

Aşağıdakilerden hangisinde "zimmi" kelimesinin anlamı doğru bir şekilde verilmiştir? 

Doğru Cevap: "A" Güvenliği garanti altına alınmış kişi
Soru Açıklaması

Zimmi, güvenliği garanti altına alınmış kişi demektir.

17.
Modern iletişim araçlarıyla (telefon, internet vb.) yapılan alışveriş, klasik İslam fıkıh kaynaklarındaki hangi uygulama ile açıklanır?
Doğru Cevap: "C" Mektup veya elçi ile yapılan akidler
Soru Açıklaması

Modern iletişim araçlarıyla yapılan alışverişin İslam fıkhı açısından hükmü güncel fıkıh problemlerinden birisidir. Bu konu bu şekliyle naslarda ve klasik dönemde hazırlanmış fıkıh kitaplarında bulunmuyorsa da, klasik fıkıh kaynaklarında “mektup” ve “elçi” aracılığıyla yapılan akitleşmeler başlığı altında anahatlarıyla ortaya konulmuştur. Telefon, internet, görüntülü telefon, tele konferans sistemi gibi araçlarla yapılan alışverişler; klasik fıkıh kaynaklarındaki “mektup” ve “elçi” aracılığıyla yapılan akitleşmeler paralelinde açıklanmaktadır. Doğru cevap C seçeneğidir.

18.

İslam devleti ile vatandaşlık sözleşmesi yapan ehl-i kitabı ifade etmek için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Zimmî
Soru Açıklaması

İslâm ülkesinde yaşayan insanlar, Müslümanlar ve gayrimüslimler olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Gayrimüslimler de kendi içinde zimmîler ve müste’menler şeklinde iki grupta değerlendirilmektedir. Zimmî, İslam devleti ile vatandaşlık sözleşmesi yapan ehl-i kitab demektir. Müste’men ise sınırlı bir süre için izin ve pasaportla İslâm ülkesine gelen gayrimüslimleri ifade eden hukuki bir terimdir. İslam ülkesinin vatandaşı olmayıp bu ülkeye izinsiz olarak girenler için de harbî terimi kullanılmaktadır. Bunlardan Müslüman ve zimmî, doğrudan vatandaşlık hukukuna tâbidir. Müste’menlere ise kısmi vatandaşlık hükümleri uygulanır. Buna karşılık harbî, ülkeye izinsiz girdiğinden vatandaşlık haklarından yararlanamamaktadır. Doğru cevap C’dir.

19.

Aşağıdakilerden hangisi bugün en yaygın olan menkul kıymetler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Borsa
Soru Açıklaması

Bugün en yaygın olan menkul kıymetler; tahvil, hazine bonosu, kâr zarar ortaklığı belgesi ve hisse senedidir.

20.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?

Doğru Cevap: "C" Kâr ve zarara ortaklık senetlerinde senedin ihraç değeri üzerinden zekat verilmelidir.
Soru Açıklaması

Menkul kıymetlerin birer mal varlığı belgesi olması, İslam fıkhına göre asliihtiyaç dışında kalan her nevi servetten zekat verilmesi gerektiği, menkulkıymetlerden de zekat verilmesini zorunlu kılmaktadır. Faizli borç senediolmalarına bakılmaksızın tahvil ve hazine bonosunun piyasa değeri üzerindenzekatı verilmelidir. Kâr ve zarara ortaklık senetlerinde senedin nominaldeğeri ve kârından zekat verilmelidir. Hisse senetleri de birer ortaklık senediolduğundan, hisse senetlerinden de zekat verilmelidir. Hisse senetlerininzekatını hissedarlar verebildiği gibi, yönetim kurulunda karar alınması veortakların rızalarının bulunması halinde zekatı şirket yönetimi deverebilecektir. Bazı alimler şirketin meşgul olduğu iş alanlarına göre zekatınhesaplanmasının farklı olacağını savunurken, çoğunluğu oluşturan alimlerhissedarın şirket hissesini elinde bulundurma amacına göre zekat hesaplamasıyapılacağını savunmuşlardır. Hisse senetlerinin zekatı hususu 1950'liyıllardan beri İslam araştırmacılarının gündeminde olmuş, bu konu üzerindebirden çok uluslararası bilimsel kongre yapılmıştır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.