Günümüz Fıkıh Problemleri
Deneme Final Sınavı 7
1.
Hz. Peygamber'in düğünlerde müzik icrasını teşvik etmesinin asıl amacı nedir?
Doğru Cevap: "C" Düğünün topluma duyurulması
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in düğünlerde müzik icrasını teşvik ettiği ve böylece düğünün topluma duyurulmasını amaçladığı bilinmektedir. Nitekim bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur: “Nikâhı etrafa duyurun, onu mescitlerde yapın ve tefler çalın” (Tirmizî, “Nikâh”, 6). Doğru cevap C seçeneğidir.

2.

Bakara suresi, 221. ayette, müslüman erkek ve kadınların kimler ile evlenmesi yasaklanmıştır? 

Doğru Cevap: "C" Müşrikler
Soru Açıklaması

“Müslüman oluncaya kadar, müşrik kadınlarla evlenmeyin. İnanmış bir cariye hoşunuza giden müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Müslüman oluncaya kadar müşrik erkeklerle evlenmeyin. İnanmış bir köle, hoşunuza giden müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar (müşrikler) sizi ateşe davet ederler, Allah ise sizi cennete ve bağışlanmaya çağırır. Öğüt alasınız diye Allah ayetlerini bu şekilde açıklamaktadır." (Bakara, 2/221). Ayet, müşriklerle evlenme yasağına işaretten hemen sonra bunun gerekçesini de açıklamıştır: Ateşe çağrı. Doğru cevap C seçeneğidir.

3.

İlk çıkarıldıklarında/ihraçlarında şirketin bütün mal varlığına (aktif ve pasifine) ortaklığı ve ortakların şirketteki paylarını ifade eden aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Hisse senedi
Soru Açıklaması

Hisse senedi

4.

Aşağıdakilerden hangisi hisse senedinin ihracının ve borsadan alınıp satılmasının caiz olduğunu savunan  araştırmacıların gerekçelerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" Muamelelerde mubahlık asıl olduğundan, kendi başına bir mal haline gelmiş, alım satımıyla kâr hesaplanan bir hisse senedinin cevazını engelleyen güçlü bir gerekçemevcuttur. 
Soru Açıklaması

Şirket, sermayesini belli hisselere ayırmakta ve isteyen bu hisselere sahip olmaktadır.Gerekli şer’î şartları taşıyan bir şirkete bu şekilde hisse senedi alarakortak olmanın cevazında şüphe yoktur.Hisse senedinin bir ortaklık belgesi olarak değil de bağımsız bir mal şeklinde alınıp satılmasından hareketle hisse senedi satışının caizolmayacağı tezi de doğru değildir.İslam borçlar hukukunda tarafları beklenmedik zarar ve mağduriyetlere iten her türlü bilinmezlik, kapalılık ve risk mümkün olduğunca önlenmeye çalışılmış; açıklık, dürüstlük ve güvenin hakim olacağı bir borç ilişkisi ve ticari hayat kurulmaya çalışılmıştır.Muamelelerde mubahlık asıl olduğundan, kendi başına bir mal haline gelmiş, alım satımıyla kâr hesaplanan bir hisse senedinin cevazını engelleyen güçlü bir gerekçe mevcut değildir.

5.

Müslüman-gayrimüslim miras ilişkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" İslam hukukunda mirasa hak kazanmanın şartı miras bırakanın hayatta olmasıdır.
Soru Açıklaması

İslam hukukunda mirasa hak kazanmanın üç şartı bulunmaktadır: 1. Miras bırakanın (murisin) ölmüş olması, 2. Mirasçının hayatta olması, 3. Mirasçı olmayı engelleyici bir durumun olmaması. Doğru cevap B'dir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi değişken gelirli kıymetli evraka örnektir?

Doğru Cevap: "D" Hisse senedi
Soru Açıklaması

Hisse senedi, değişken gelirli kıymetli evraklardandır

7.

Kavram                        Tanım

1. Zimmî,                     a. Sınırlı bir süre için izin ve pasaportla İslâm ülkesine                                       gelen gayrimüslimleri ifade eden hukuki bir terimdir. 

2. Müste’men                b. İslam ülkesinin vatandaşı olmayıp bu ülkeye izinsiz                                   olarak girenler için kullanılmaktadır.

3. Harbî                        c. İslam devleti ile vatandaşlık sözleşmesi yapan ehl-i                                       kitab demektir.

Yukarıdaki vatandaşlık terimi ile ilgili verilen kavram ve tanımların doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" 1-c,2-a,3-b
Soru Açıklaması

Zimmî, İslam devleti ile vatandaşlık sözleşmesi yapan ehl-i kitab demektir. Müste’men ise sınırlı bir süre için izin ve pasaportla İslâm ülkesine gelen gayrimüslimleri ifade eden hukuki bir terimdir. İslam ülkesinin vatandaşı olmayıp bu ülkeye izinsiz olarak girenler için de harbî terimi kullanılmaktadır.

8.

Aşağıdakilerden hangisi gayrimüslim eşlerden kadının ihtidası sonucu meydana gelen durumlar veya yapılması gerekenlere dair ulema görüşlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Kadın müslüman biriyle evlendirilir
Soru Açıklaması

- Kadın müslüman olunca, nikah akdi kendiliğinden derhal bozulmuş olur. Bu yaklaşım tarzına göre erkekle kadın aynı anda müslüman olmadıkça evliliğin devamı mümkün gözükmemektedir. Tabiûn'dan bazılarının dile getirdiği bu görüş, daha sonraki âlimler tarafından devam ettirilmemiştir.- Eşlerden hangisi önce müslüman olursa, diğerine müslüman olmasını teklif edilir. Kabul ederse evlilik akdi devam eder, reddederse kadının iddeti beklenmeden evlilik hayatı sona ermiş olur. Bu Ebu Hanife tarafından savunulan görüştür.- Taraflardan birisi müslüman olduğunda bu ihtida zifaf öncesi gerçekleşmişse, nikah akdi kendiliğinden son bulmuş olur. Şayet ihtida zifaf sonrası gerçekleşmişse, diğerinin ihtidası da kadının beklemekte olduğu iddet içerisinde meydana gelirse nikah akitleri devam eder, aksi halde iddetin sona ermesiyle birlikte evlilikleri kendiliğinden son bulmuş olur. Bu; Şafiî, Ahmed b. Hanbel ve diğer bazı alimlerin görüşüdür.- Kadın müslüman olunca kocasının da müslüman olmasını bekler. Bu beklemenin bir süre sınırlaması yoktur. İbn Teymiye ve İbnü’l-Kayyım bu görüştedir. Fakat bu süre zarfında kadının cinsel ilişkiye girmemesi gerekir (Kardavî: 2001).

9.

Arapça’da kullanılan en yaygın terim “lehv” terimi genel  olarak hangi kavramı ifade eder?

Doğru Cevap: "E" Eğlence
Soru Açıklaması

Eğlence kelimesi Türkçe’de vakit geçirmek, oyalanmak ve durup dinlenmek gibi anlamlara gelir. Kavram olarak eğlence “neşeli ve hoşça vakit geçirten şey” demektir. Oyun, yarış, müzik ve folklor gibi hoşça vakit geçirmeye yarayan şeyler eğlence kavramı kapsamındadır (Bozkurt, 1997, s. 11). Eğlence karşılığı olarak Arapça’da kullanılan en yaygın terim “lehv”dir ve kapsamı yukarıdaki gibidir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 4.7.2005 tarihinde sigorta hakkında aldığı kararlardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Hayat sigortası yaptırmak hiçbir şekilde caiz değildir.
Soru Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 4.7.2005 tarihinde sigorta hakkında aldığı karar şöyledir: a) Genel olarak sosyal sigortalar, karşılıklı sigortalar ve ticari sigortaların caiz olduğuna, b) Kâr payı esasına dayalı çalışan birikimli hayat sigortası ile bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sisteminin ise, yatırılan primlerin, dinen helal olan alanlarda değerlendirilmesi durumunda caiz olduğuna, c) Konusu din tarafından yasaklanmış olan sigortanın caiz olmadığına, karar verildi.

11.

I. İçki satan firmanın hisse senedi

II. Tahvil

III. Hazine bonosu

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İslam alimlerine göre ittifakla haramdır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Bütün seçenekler İslam alimlerine göre ittifakla caiz değildir.

12.

"Tahvilin ilk çıkarıldığı andaki satış değeridir. Bu değer,tahvilin itibarî değerinden daha yüksektir."

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İhraç değeri
Soru Açıklaması

İhraç değeri; tahvilin ilk çıkarıldığı andaki satış değeridir. Bu değer, tahvilin itibarî değerinden daha yüksektir.

13.

Evlilik akdi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Müslüman bir erkek Hıristiyan bir kadınla evlenebilir.
Soru Açıklaması

İslam hukukçuları, bir Müslümanın irtidat etmiş birisiyle evlenemeyeceği hususunda görüş birliği içerisindedirler. Çünkü irtidat etmiş birisinin vatandaş olmasını sağlayan hukuki bağ ve dayanak yok olmuştur. Öte yandan, “kâfirlere Müslüman kadınlar helal değildir, onlar da Müslüman hanımlara helal değildir… kâfir kadınları nikâhınızda tutmayınız” (Mümtehine, 60/10) ayeti, kâfirle evliliğe izin vermemektedir. İrtidat edenin ehl-i kitaba özgü olan zimmet sözleşmesinden yararlanamaması, Müslüman erkeğin mürted kadınla evliliğini imkânsız hale getirmektedir.

İslam bilginlerinin büyük çoğunluğuna göre ehl-i kitaptan olan kadınlarla evlenmek haram değildir. Ancak haram olmadığını söyleyenler bunun caiz, mubah, mekruh olabileceği şeklinde değişik görüşlere sahiptirler. Bu evliliklerin haram olmadığı Hz. Peygamber’in vefatına yakın bir zamanda inen şu ayete dayandırılmaktadır:

“Bugün size temiz olan şeyler ve kendilerine kitap verilmiş olanların yiyecekleri helal kılındı, sizin yiyecekleriniz de onlara. Ayrıca müminlerden iffetli bayanlarla evlenmeniz ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerin iffetli kadınlarıyla evlenmeniz de helal kılındı.” (Mâide, 5/5) Doğru cevap C’dir.

14.

Aşağıdaki hususlardan hangisi gerçekleştiğinde eğlence mübah olarak değerlendirilmez?

Doğru Cevap: "C" Hayatın merkezine konması ve hayatı şekillendirmesi halinde
Soru Açıklaması
15.

Peşin satın alınan malı belli bir kâr ilave ederek vadeli satmaya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Murabaha
Soru Açıklaması

Mudârebe, çalışma/emek bir taraftan ve sermaye de diğer taraftan olmaküzere, kâr-zarar paylaşımı esası ile kurulan ortaklıktır.

16.

Hangi peygamber, aralarından bir müddet ayrılınca kavmi bir buzağı heykelini put edinmişlerdi?

Doğru Cevap: "A" H. Musa
Soru Açıklaması

Hz. Musa, (a.s) aralarından bir müddet ayrılınca kavmi bir buzağı heykelini putedinmişlerdi. Musa dönünce bundan onları şiddetle menetmiştir. (en-Nisâ, 4/153, el-Bakara, 2/54, el-Ankebût, 29/41)

17.

sarhoş olup topluma zarar vermeye başlayan bir zımmî hangi yaptırıma maruz kalır

Doğru Cevap: "A" Kamu düzenini korumak için uygun bir ceza vermek
Soru Açıklaması

sarhoş olup topluma zarar vermeye başlayan bir zımmîye Kamu düzenini korumak için uygun bir ceza vermek mümkündür.

18.
Aşağıdakilerden hangisi, vade farkınının caiz olduğunu öne sürenlerin görüşleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Harama götüren helal yolları kapatma (sedd-i zerîa) ilkesi gereğince taksitli satış peşin fiyatına yapılmalıdır.
Soru Açıklaması

A, B, C ve D seçeneklerindeki görüş ve deliller, vade farkının caiz olduğunu ileri sürenlere ait görüş ve delillerdir. Ancak E seçeneğindeki görüş, vade farkının caiz olmadığını düşünenlere ait bir görüştür. Vade farkını caiz görmeyenlere göre; 

harama götüren helal yolları kapatma (sedd-i zerîa) ilkesi gereğince vade farkını yasaklamak gerekmektedir. Ayrıca esnafın, peşin olarak alışveriş yapma imkânı olmayan kimselere peşin fiyatına veresiye/taksitle mal satması teşvik edilmeli, bunun için faizsiz borç para (karz-ı hasen) veren müesseseler oluşturulmalıdır. Doğru cevap E seçeneğidir.

19.

Kıymetli evrak çeşitlerinden hangisi faizli borç kapsamına girer?

Doğru Cevap: "C" Hazine bonosu
Soru Açıklaması

Tahvil hazine bonosu gibi kıymetli evraklar faizli birer borç senedidir.

20.

Kutsal kitabımız tarafından en çirkin ses olarak nitelenen ses hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Etrafına aldırmaksızın alabildiğince çıkan eşek sesi
Soru Açıklaması

Kur’ân-ı Kerîm’in güzel bir ses ve nağmeyle okunması Hz. Peygamber tarafından tavsiye edilmiştir. Etrafına aldırmaksızın alabildiğince çıkan eşek sesi ise kutsal kitabımız tarafından en çirkin ses olarak nitelenmiştir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.