Günümüz Fıkıh Problemleri
Deneme Final Sınavı 8
1.

Aşağıdakilerden hangisi İslam bilginlerine göre otopsinin caiz olması için gerekli şartlar arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Otopsinin maddi bir menfaat karşılığında yapılması
Soru Açıklaması

İslam bilginleri otopsinin caiz olması için şu şartların yerine gelmesinigerekli görürler:- Otopsi yapılmasını gerektiren bir zaruretin veya zaruret hükmündedeğerlendirilebilecek insanî ve toplumsal bir ihtiyacın bulunması.- Otopsi yapılacak kişinin ölümünün tam olarak gerçekleşmiş bulunması.- Ölünün yakınları varsa onların rızasının alınmış olması.- Otopsinin uzman tabip tarafından yapılması.- Otopsinin maddi bir menfaat karşılığında yapılmaması.- Otopsinin zaruret ölçüsünü aşmayacak ve ölünün saygınlığını ihlaletmeyecek bir şekilde yapılması.- Otopsiden sonra cesedin mümkün olan en kısa zamanda usulüne uygunolarak defnedilmesi.

2.
Aşağıdakilerden hangisi kumarın kesin olarak yasaklandığı suredir?
Doğru Cevap: "B" el-Maide
Soru Açıklaması

Kumar, Kur’ân ve Sünnet'teki açık delillerle yasaklanmıştır. Kur'ân-ı Kerîm'de, "Sana şarap ve kumar hakkında soru soruyorlar: De ki: Her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için birtakım faydalar vardır. Ancak her ikisinin günahı/kötülüğü faydasından büyüktür" (el-Bakara, 2/219) âyeti kerîmesi ile kumar kınanmakta, kabul edilemez olduğu vurgulanmaktadır. Bu âyeti kerîme, daha sonra gelecek olan kesin kumar yasağına başlangıç oluşturmaktadır. Kumarı kesin olarak yasaklayan âyeti kerîme ise şöyledir: "Ey inananlar! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar) ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Onlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, şarap ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık -bunlardan- vazgeçtiniz değil mi?(el-Mâide, 5/90-91) Doğru cevap B'dir.

3.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi İslamda  meşru olmayan verilen bir miktar paraya  karşılık belli bir  vadede aynı paranın  fazlası ile  istenilmesini ifade eder?

Doğru Cevap: "D" Faiz
Soru Açıklaması

Faiz uygulaması, genellikle belli bir vadeyle verilen borcun geri ödenmesinde fazlalık şart koşulması yoluyla oluşur.

4.

Aşağıdakilerden hangisi kumar kapsamında değildir?

Doğru Cevap: "C" Bir kurum tarafından düzenlenen yarışmalar
Soru Açıklaması

Kurumların düzenlediği yarışmalar kumardan sayılmaz

5.

İslam devleti ile vatandaşlık sözleşmesi yapan ehl-i kitaba verilen isim nedir?

Doğru Cevap: "A" Zimmi
Soru Açıklaması

İslâm ülkesinde yaşayan insanlar, Müslümanlar ve gayrimüslimler olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Gayrimüslimler de kendi içinde zimmîler ve müste’menler şeklinde iki grupta değerlendirilmektedir. Zimmî, İslam devleti ile vatandaşlık sözleşmesi yapan ehl-i kitab demektir. Müste’men ise sınırlı bir süre için izin ve pasaportla İslâm ülkesine gelen gayrimüslimleri ifade eden hukuki bir terimdir. İslam ülkesinin vatandaşı olmayıp bu ülkeye izinsiz olarak girenler için de harbî terimi kullanılmaktadır. Doğru cevap A'dır.

6.

Elektroşok verilerek bayıltılan bir hayvanın daha sonra İslami şartlara göre kesilip yenmesinin hükmü nedir?

Doğru Cevap: "A" Caiz 
Soru Açıklaması

Hayvana, kesim sırasında acı çekmemesi ya da daha az acı hissetmesi amacıyla elektrik şoku uygulanması, prensip olarak mümkün ve caizdir.

7.
Kadın müslüman olunca kocasının da müslüman olmasını bekler. Bubeklemenin bir süre sınırlaması vardır. Taraflardan birisi müslüman olduğunda bu ihtida zifaf öncesi gerçekleşmişse, nikah akdi kendiliğinden son bulmuş olur. Şayet ihtida zifaf sonrası gerçekleşmişse, diğerinin ihtidası da kadının beklemekte olduğu iddet içerisinde meydana gelirse nikah akitleri devam eder, aksi halde iddetin sona ermesiyle birlikte evlilikleri kendiliğinden son bulmuş olur. Kadın müslüman olunca, nikah akdi kendiliğinden derhal bozulmuş olur.Bu yaklaşım tarzına göre erkekle kadın aynı anda müslüman olmadıkçaevliliğin devamı mümkün gözükmemektedir. Eşlerden hangisi önce müslüman olursa, diğerine müslüman olmasıteklif edilir. Kabul ederse evlilik akdi devam eder, reddederse kadınıniddeti beklendikten sonra evlilik hayatı sona ermiş olur.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "B" II, III ve IV
Soru Açıklaması

 Kadın müslüman olunca, nikah akdi kendiliğinden derhal bozulmuş olur. Bu yaklaşım tarzına göre erkekle kadın aynı anda müslüman olmadıkça evliliğin devamı mümkün gözükmemektedir. Tabiûn'dan bazılarının dile getirdiği bu görüş, daha sonraki âlimler tarafından devam ettirilmemiştir. Eşlerden hangisi önce müslüman olursa, diğerine müslüman olmasını teklif edilir. Kabul ederse evlilik akdi devam eder, reddederse kadının iddeti beklenmeden evlilik hayatı sona ermiş olur. Bu Ebu Hanife tarafından savunulan görüştür. Taraflardan birisi müslüman olduğunda bu ihtida zifaf öncesi gerçekleşmişse, nikah akdi kendiliğinden son bulmuş olur. Şayet ihtida zifaf sonrası gerçekleşmişse, diğerinin ihtidası da kadının beklemekte olduğu iddet içerisinde meydana gelirse nikah akitleri devam eder, aksi halde iddetin sona ermesiyle birlikte evlilikleri kendiliğinden son bulmuş olur. Bu; Şafiî, Ahmed b. Hanbel ve diğer bazı alimlerin görüşüdür. Kadın müslüman olunca kocasının da müslüman olmasını bekler. Bu beklemenin bir süre sınırlaması yoktur. İbn Teymiye ve İbnü’l-Kayyım bu görüştedir. Fakat bu süre zarfında kadının cinsel ilişkiye girmemesi gerekir (Kardavî: 2001).

8.

Bir anonim şirketin sermayesinin eşit paylara bölünmesi sonrasında bu paylardan her birini temsil eden kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Hisse senedi
Soru Açıklaması

Hisse senedi

9.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber dönemindeki düğünlerin yaygın uygulamalarındandır?

Doğru Cevap: "A" Düğün ziyafeti verilmesi
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber, evliliğin etrafa duyurulacak şekilde yapılmasını istemiştir. Bu evliliğin duyulması ve bilinmesi içindir. Bu nedenle O, düğünlerin herkesin duyacağı şekilde, tefler eşliğinde şarkılar söylenerek yapılmasını ve düğün ziyafeti verilmesini istemiştir. “Her kim düğün yemeğine davet edilirse davete katılsın” buyurarak Müslümanların birbirinin sevinçli günlerini de paylaşmalarını istemiştir (Müslim, "Nikah", 98). 

10.

İslam ülkesinde bir müslümanın zimmî bir vatandaşı öldürmesi durumunda cezanın nasıl verileceği konusunda alimler arasında görüş birliği yoktur. Çoğunluk bu suça ne cezası verilmesi kanaatindedir?

Doğru Cevap: "C" diyet
Soru Açıklaması

İslam ülkesinde bir müslümanın zimmî bir vatandaşı öldürmesi durumunda cezanın nasıl verileceği konusunda alimler arasında görüş birliği yoktur. Çoğunluk bu suça kısas değil, diyet cezası verilmesi kanaatindedir. Doğru cevap C'dir.

11.

İslam ülkelerinde müslümanlarla beraber yaşayan başka din mensuplarına ne denir?

Doğru Cevap: "A" Zımmi
Soru Açıklaması

İslam ülkelerinde müslümanlarla beraber yaşayan başka din mensuplarına zımmi denir. Doğru cevap A seçeneğidir.

12.

İslam bilgini Hazma göre bir harbi, İslam ülkesine zımmi bir kişiye zarar vermek için gelirse müslüman ne yapmalıdır?

Doğru Cevap: "C" Müslüman canı pahasına zimmiyi korumalıdır
Soru Açıklaması

İslam bilgini Hazm, harbi bir kimsenin İslam’ın himayesi altında yaşayan bir zimmiyi öldürmek amacıyla İslam ülkesine gelmesi durumunda, Müslüman kişinin buna engel olmak için onunla mücadele etmesini, hatta gerekirse bu uğurda ölmesini farz olarak görmektedir. Çünkü bu davranış, Allah ve Peygamber’in zimmetini (dokunulmazlık sözünü) korumaya yöneliktir. Zimmiyi, kendini öldürmeye gelen harbiye teslim etmek ise söz konusu zimmet akdini ihmal etme ve çiğneme anlamına gelmektedir. Doğru cevap C seçeneğidir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi gayrimüslimlerin ticari haklarıyla ilgili yanlış bir ifadedir?

Doğru Cevap: "D" Müslümanlarla ortaklık kuramazlar
Soru Açıklaması

Çalışma ve ticaret yapabilme özgürlüğünün pratiği, gayrimüslimlerin müslümanlarla alışveriş, ortaklık ve diğer ticari alanlarda hukuki ilişkiye girmelerine imkân vermektedir.

14.
Hanefilere göre kimler ehli kitap sınıfı içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "D" Semavi dine ve vahiy edilmiş kitaba inanalar 
Soru Açıklaması

Hanefilere göre semavi dini ve vahiy edilmiş kitabı( incil,tevrat,zebur) olanlar ehli kitap mensubu sayılmaktadır. Doğru cevap D seçeneğidir.

15.
Hanefîler Mâlikiler Şâfiîler Hanbelîler

Yukarıdakilerden hangileri bir zimmînin içki ve domuzuna zarar veren müslümanın, bu malın bedelini ödemesinin vacip olduğu görüşündedirler? 

Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması

Hanefîler, “zimmînin içki ve domuzu müslümanın sirke ve koyunu gibidir” derler.Bundan dolayı zimmînin içki ve domuzuna zarar veren müslümanın, bu malın bedelini ödemesi vaciptir. Mâlikiler de Hanefîlerin bu görüşüne katılırlar.

16.

I. Miras bırakanın (murisin) ölmüş olması,

II. Mirasçının hayatta olması,

III. Mirasçı olmayı engelleyici bir durumun olmaması,

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İslam hukukunda mirasa hak kazanmanın şartlarındandır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

İslam hukukunda mirasa hak kazanmanın üç şartı bulunmaktadır: 1. Miras bırakanın (murisin) ölmüş olması, 2. Mirasçının hayatta olması, 3. Mirasçı olmayı engelleyici bir durumun olmaması. Doğru cevap E'dir.

17.

Zamanla kayıtlı ve sırf birbirlerinin cinselliklerinden yararlanma amacı taşıyan evliliklere fıkıh literatüründe ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Mut'a nikahı
Soru Açıklaması

Evlenme akdi, ilke itibariyle devamlılığı esas alan süresiz bir sözleşmedir.Bundan dolayıdır ki, süreyle sınırlı ya da bir tecrübe dönemi geçirmekamacıyla geçici evlilikler yapılamaz (Nisâ 4/19). Bu tür zamanla kayıtlı vesırf birbirlerinin cinselliklerinden yararlanma amacı taşıyan evliliklere fıkıhliteratüründe “müt’a evliliği” denir.

18.

Yıldızlara tapan gayrimüslimler için aşağıdaki isimlerden hangisi kullanılmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Sâbii
Soru Açıklaması

Gayrimüslim, en genel tanımıyla, İslam dinine inanmayan kişi anlamına gelmektedir. Kur’ân ve hadislerde bu durumu ifade için "küfr" kökünden türeyen kelimeler kullanılmaktadır. Ancak bazı gayrimüslim gruplarının özel isimlerle ifade edildiği de görülmektedir. Yahudi ve Hıristiyanları ifade etmek için ehl-i kitap, ateşe tapanlara mecusî, yıldızlara tapanlara sâbiî, putperestler içinse müşrik denilmektedir. Bu nedenle cevap “D” seçeneğidir.

19.
Kapora konusundaki tartışma hangi durum için geçerlidir?
Doğru Cevap: "C" Müşterinin sözleşmeden cayması halinde verdiği kaporanın satıcıda kalması
Soru Açıklaması

Müşterinin sözleşmeden cayması halinde verdiği kaporanın kendisine iade edilmesi, değilse yapacağı ödemeden düşülmesi şeklindeki bir şartla kaporalı satış yapılmasının caiz olduğunda tartışma yoktur. Tartışma, müşterinin sözleşmeyi feshetmesi halinde, yapmış olduğu ön ödemenin (kaporanın) satıcıda kalması durumuyla ilgilidir. 

20.

İslamda içki tüketimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Hüküm noktasında belirleyici olan husus, şahısların sarhoş olmasıdır.
Soru Açıklaması

İçkinin haram olmasının gerekçesi (illet), sarhoş edicilik (iskâr) özelliğidir. Şu halde hüküm noktasında belirleyici olan husus, şahısların sarhoş olması değil, normalde içkinin sarhoş edici özelliğinin bulunmasıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.