Günümüz Fıkıh Problemleri
Deneme Final Sınavı 9
1.

Alimler hangi tür spor ve yarışları meşru' görmezler?

Doğru Cevap: "E" Hayvanlara zarar veren sporlar
Soru Açıklaması

hayanlara zarar veren sporları alimler meşru görmezler.

2.

İlahi^ talep ve yasakların tamamı, temel karakteri itibariyle, Allah’a gönülden bağlılığın test edileceği kulluk sınavı mahiyeti taşımasına ne denir?

Doğru Cevap: "D" Taabbut
Soru Açıklaması

İlahi^ talep ve yasakların tamamı, temel karakteri itibariyle, Allah’a gönülden bağlılığın test edileceği kulluk sınavı mahiyeti taşımasına taabbut denir. Doğru cevap D'dir.

3.

Ziynet eşyalarından verilen zekat miktarı % kaçtır?

Doğru Cevap: "A" 2,5
Soru Açıklaması

Ziynet eşyalarından verilen zekat oranı % 2,5'tir.

4.

Aynı cins mislî malların ya da aynı cins paranın peşin mübadelesinde bedellerden birinde ölçülebilir bir fazlalığın bulunması halinde gerçekleşen faiz aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Fazlalık Faizi
Soru Açıklaması

Alışverişte cereyan eden faizin birinci türüne fazlalık faizi (ribel’fazl) denir. Fazlalık faizi, paranın para karşılığında veya mislî malların birbiriyle takasında karşılıklardan birindeki ölçülebilir fazlalıktır. Mislî mal, aynı türe ait olup ölçü birimleriyle alınıp satılan mallardır.

5.

"Bir anonim şirketin sermayesinin eşit paylara bölünmesisonrasında bu paylardan her birini temsil eden kıymetli evraktır. Bu senet hem bir ortaklığı hem de mülkiyeti temsil eder."

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Hisse senedi
Soru Açıklaması

Tanımı verilen kavram hisse senedidir.

6.

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde  ötanazi  yasaktır?

Doğru Cevap: "A" Türkiye
Soru Açıklaması

Hollanda, Belçika ve A.B.D'nin bazı eyaletlerinde ise ötanazi yasal olarakuygulanmaktadır.

7.
Sigara içmek mübahtır. Sigara içmek mekruhtur. Sigara içmek haramdır. Sigara içmek helaldir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri son dönem fıkıh bilginlerinin, sigara içmenin dinî hükümlerini içerir?

Doğru Cevap: "B" I,II ve III
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerden sayılmaz ?

Doğru Cevap: "E" Çek
Soru Açıklaması

Menkul kıymet, sahibine ortaklık veya alacaklılık sağlayan kıymetli evraktır.Bugün en yaygın olan menkul kıymetler; tahvil, hazine bonosu, kâr zararortaklığı belgesi ve hisse senedidir.

9.

Gelire endeksli senedin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İntifa senedi
Soru Açıklaması

Gelire endeksli senedin diğer adı intifa senedidir.

10.

Hâmiline sadece hesabında para bulunduğunda harcama imkanı veren kartlardır. Aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Debit Kartı
Soru Açıklaması

Debit kart: Hâmiline sadece hesabında para bulunduğunda harcama imkanı veren kartlardır. Bu tür kartların faydası, kişiyi nakit taşıma külfetinden kurtarmasıdır. Bunlarla yapılan harcamalar, doğrudan hesaptaki paradan kesildiği için faizli bir muameleye konu olmamaktadır.

11.

I) İcab-kabul

II) Akit mahallinin mevcut olması

III) Akde konu olan şeyin biliniyor (malum) olması

IV) Tesliminin mümkün olması

V) Akdin hükmünü uygulamaya müsait olması

Yukarıdakilerden hangisi bir alışverişte bir akdin kurulması için gerekli olan şartlardandır?

Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması

Alışverişte bir akdin kurulması için gerekli olan şartlar: nitekim bunları oluşturan taraflar, icab-kabul, akit mahallinin mevcut olması; akde konu olan şeyin biliniyor (malum) olması, tesliminin mümkün olması ve akdin hükmünü uygulamaya müsait olması gibi şartların yerinde olduğu görülecektir.

12.

"Hz. Peygamber, güzel sesiyle Kur’ân okuyan kimseye, Dâvûd’un (a.s.) nağmelerinden verilmiş olduğunu söylemiştir" değerlendirmesi müziğin hangi yönüyle ilgili yapılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Sırf ses sanatı olması bakımından müzik
Soru Açıklaması

Alimler, bir enstrüman eşliğinde icra edilmeyip sadece ses sanatı olanmüzikle ilgili bazı değerlendirmeler yapmışlardır. Öncelikle belirtmekgerekir ki, Kur’ân’da güzel sese övgü vardır. Hz. Dâvûd’a verilen güzelsesten bahsedilir (es-Sebe, 34/10). Hz. Peygamber, güzel sesiyle Kur’ânokuyan kimseye, Dâvûd’un (a.s.) nağmelerinden verilmiş olduğunusöylemiştir (Buhârî, “Fedâilu’l-Kur’ân”, 31). Hz. Bilal’in müezzin olaraktayin edilmesi, sesinin güzel olması ve ezanı güzel okumasıyla açıklanmıştır.Görüldüğü gibi, yalın ve güzel haliyle müziğin başladığı yer Allah’a en yakınolunan ibadetler ve ibadet yerleridir. Doğru yanıt A'dır.

13.

I. Hisselerin zekatlarını verme yükümlülüğü sahiplerindedir. Ancak, şirketgelirinin zekatının ödenmesi şirket yönetimine bırakılmışsa, şirketyönetimi hisse sahiplerini temsilen hisselerin zekatını verir.II. Gerçek şahıslar mallarının zekatını nasıl hesaplayıp çıkarıyorsa şirketyönetimi de hisselerin zekatını o şekilde hesaplayarak öder. Kamuhazinesi hisseleri, hayır vakfı hisseleri, hayır kurumları hisseleri vegayrimüslimlerin hisseleri gibi zekat düşmeyen hisselerin payı zekatınçıkarılmasında esas alınacak miktarın dışında tutulur.

Yukarıdaki kararlar İslam Fıkıh Akademisin'in neredeki toplantısında alınmıştır?

Doğru Cevap: "C" 1988-Cidde
Soru Açıklaması

Bu kararlar 1988-Cidde'de alınmıştır.

14.

Kamu kuruluşları  veya özel şirketlerin ödünç para (kredi) bulmak için çıkardıkları bir yıldan uzun vadeli olan borç senetleri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Tahvil
Soru Açıklaması

Tahvil

15.

Aşağıdakilerden hangisi ortaklık senetlerine örnektir?

Doğru Cevap: "A"  Yönetime söz sahibi ilişkisi kuran hisse senetleri
Soru Açıklaması

Para ve alacak senetleri: Para borcunu ve alacağını temsil eden tahviller, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri, finansman bonoları ve gelir ortaklığı senetleri mahiyeti itibariyle böyledir.

Ortaklık senetleri: Malî hakların yanı sıra yönetime katılma gibi hakları da sağlayan ve gerçek bir ortaklık ilişkisi kuran hisse senetleri böyledir.

16.

Harbi terimi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Doğru Cevap: "D" İslam ülkesinin vatandaşı olmayıp bu ülkeye izinsiz olarak girenleri
Soru Açıklaması

İslam ülkesinin vatandaşı olmayıp bu ülkeye izinsiz olarak girenler için de harbî terimi kullanılmaktadır. Doğru cevap D'dir.

17.

İslam fıkhına göre eşya, hak ve menfaatten oluşan ticaret malında aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmamalıdır?

Doğru Cevap: "E" Müşterinin maldan ya da piyasadan anlamamasını fark ettiğinde, onu kandırmamalı ancak malın eksik yönlerini de söylememelidir.
Soru Açıklaması

Satıcı sattığı malın gerek özellikleri ve gerekse fiyatı hakkında müşteriye doğru bilgi vermeli, müşterinin maldan ya da piyasadan anlamamasını fırsat bilerek, onu kandırmamalı, hileli yollarla malını satmaya kalkışmamalıdır.

18.

Aşağıdakilerden eğlencenin meşru amaçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Eğlenceyi hayatın merkezine almak
Soru Açıklaması

Eğlencenin hayatın merkezine alınması meşru bir yaşam tarzı değildir

19.

Zimmi kime denir?

Doğru Cevap: "D" İslam ülkesi ile arasında vatandaşlık sözleşmesi yapmış ehl-i kitaplara
Soru Açıklaması

İslam ülkesi ile arasında vatandaşlık sözleşmesi yapmış ehl-i kitaplara "zimmi" denir.

20.

İslam Konferansı Teşkilatı’na bağlı İslam Fıkıh Akademisi, hisse senetlerinin kâr ve zarara iştirak etmesi sebebiyle kural olarak helal olduğunu, fakat şerî hükmünün bunu çıkaran şirketin ticari işlem ve amaçlarının meşrû oluşuna bağlı olduğunu hangi yılda Cidde'de yaptığı toplantılarda açıklamıştır?

Doğru Cevap: "C" 1992
Soru Açıklaması

İslam Konferansı Teşkilatı’na bağlı İslam Fıkıh Akademisi’nin 1988yılında Rabat’ta 1992 yılında Cidde’de yaptığı toplantılarda hissesenetlerinin kâr ve zarara iştirak etmesi sebebiyle kural olarak helalolduğu, fakat şerî hükmünün bunu çıkaran şirketin ticari işlem veamaçlarının meşrû oluşuna bağlı olduğu belirtilmiştir

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.