Günümüz Fıkıh Problemleri
2019 - Vize Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi fıkhî hükümlerde esnekliği sağlayan unsur ve araçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Temel esasların ayet ve hadislerle belirlenmesi
Soru Açıklaması
2.
Fıkıhta din, can, akıl, mal ve nesilden oluşan beş temel değeri korumaya yönelik hükümlere ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" zaruriyât
Soru Açıklaması
3.
Miras payları ve hadler ile ilgili hükümler ------- alanında yer alır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" mukadderât
Soru Açıklaması
4.
Fakihin şer`î-amelî bir meselenin hükmünü ilgili delillerden çıkarabilmek için olanca gayretini sarf etmesine ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "D" içtihat
Soru Açıklaması
5.
Haccın farzı olan tavaf aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ziyaret tavafı
Soru Açıklaması
6.
Öğlen namazını ikindinin vaktinde, akşam namazını da yatsının vaktinde birleştirerek kılmaya ------- adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" Cem-i tehir
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Hanefilere göre zekâtın hakiki şahıslara verilmesinin gerekçesi sayılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Malın zekât alanın mülkiyetine geçmesinin gerekli olması
Soru Açıklaması
8.
I. Gölge uzunluğu
II. Fecrin doğması
III. Güneşin batması
IV. Fecrin batması
V. Güneşin doğması

Yukarıdakilerden hangileri namaz vakitlerinin belirlenmesinde belirleyici
özelliklerdendir?
Doğru Cevap: "D" I, II, III ve V
Soru Açıklaması
9.
------- mezhebi nikahın duyurulmasını nikah akdinin sıhhat şartı olarak görür.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" Mâlikî
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi boşama tasarrufunun hukuki sonuçlarından biri
değildir?
Doğru Cevap: "C" Bain talakta taraflar birbirine varis olur.
Soru Açıklaması
11.
İddet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Evlilik hayatı fesih kararı ile sonlanmış kadın iddet beklemez.
Soru Açıklaması
12.
Nikâh akdinde velayet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Velinin velayet yetkisini kötüye kullanması durumunda, Mâliki ve Şâfiilere göre veli velayet yetkisini kaybeder.
Soru Açıklaması
13.
Domuz ve ürünleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Evcil domuzun yağı gıda olarak tüketilebilir.
Soru Açıklaması
14.
"Haramlarda asıl olan taabbudîliktir." ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Temel karakteri itibariyle haramlar, Allah'a gönülden bağlılığı sınama amacı güder.
Soru Açıklaması
15.
Fıkıh bilginlerinin istihâle konusundaki görüşleri ve değerlendirmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İstihâlenin hiçbir şekilde haramı helale dönüştürücü etkisi yoktur.
Soru Açıklaması
16.
Helâl kesim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" lahi bir dine mensup olmayanın Allah adına kestiği hayvanın eti helaldir.
Soru Açıklaması
17.
I. Kocanın spermi ve karısının yumurtası alınarak dışarıda döllendirilmesi sonucu oluşan embriyonun karısının rahmine yerleştirilmesi
II. Eşlerden alınan sperm ve yumurtanın döllendirildikten sonra bir taşıyıcı annenin rahmine yerleştirilmesi
III. Kocanın spermi dondurularak daha sonra kendi karısının yumurtası ile döllendirilmesi
IV. Kocanın sperminin yabancı bir kadından alınan yumurta hücresiyle döllendirilmesiyle oluşan embriyonun karısının rahmine yerleştirilmesi

İslâm bilginleri yukarıdaki tüp bebek uygulamalarından hangilerini caiz
görmektedirler?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
18.
İslam bilginlerince adli otopsi hakkında verilen cevaz ------- ilkesine dayanır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" zaruret
Soru Açıklaması
19.
------- mezhebi haram maddelerle tedaviyi ilke olarak caiz görmez.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "D" Hanbeli
Soru Açıklaması
20.
Çağdaş İslam bilginleri aşağıdaki organlardan hangisinin canlıdan canlıya
naklini caiz görmezler?
Doğru Cevap: "B" Göz
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.