Hadis
Büt 2014
1.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.v) Kur’ân ayetleri ile ilgili yetkileri arasında değildir?
Doğru Cevap: "C" Tahlil
Soru Açıklaması
2.
Kur’ân ve Sünnet’i anlamanın ve aralarındaki ilişkiyi en doğru şekilde kurmanın yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Anlama konusunda farklılıklar ortaya koymak
Soru Açıklaması
3.
Allahü Teâla’nın melek peygamber gönderilmesini isteyen inkârcıların isteğini reddetme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Melek peygamberin insanlara örneklik etme gücünün olmaması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in (s.a.v) Kur'ân-ı Kerîm dışında da vahiy aldığını doğrudan gösteren delillerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Kur'ân'da Allah'ın, Hz. Peygamber'in iki eşi arasındaki gizli bir konuşmayı, Hz. Peygamber'e haber verdiğinin belirtilmesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi ihtisâben ve ittibâen yapıldığında karşılığında ecir alınabilecek sünnetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Peygamber’in visâl orucu tutması
Soru Açıklaması
6.
Hadisleri anlama ve yorumlama esaslarından olan ‘‘muhtelifü’l-hadîs’’ ve ‘‘müşkilü’l-hadîs’’ olarak da anılan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İhtilâfü’l-hadîs
Soru Açıklaması
7.
“Muhâtabın sözünü, maksadının hilâfı olmak üzere, bi’t-telakkî beklemediği tarzda cevap vermek” şeklinde tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Üslûb-i hakîm
Soru Açıklaması
8.
İlimle ilgili olarak Kur’ân âyetlerinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Âlimin peygamber varisi olduğu
Soru Açıklaması
9.
Kur’ân-ı Kerîm’in cem’i/mushaf haline getirilmesi ve hadislerin resmen tedvîni/toplanması öncelikle aşağıdaki endişelerden hangisine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" İlmin ortadan kalkması
Soru Açıklaması
10.
Tarih boyu müslümanların içinde yaşadığı müşterek dünya algısının aşağıdakilerden hangisiyle ilgisi yoktur?
Doğru Cevap: "B" Felsefe
Soru Açıklaması
11.
Sünnetlerin birer birer terkiyle dinin elden çıkışı Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Halatın lif lif parçalanışına
Soru Açıklaması
12.
Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından çizilen ve ekseninde Kur’ân olan yol haritasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Sünnet
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi “Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır…” şeklinde başlayan hadiste sıralanan haklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Komşuluk haklarına riayet et
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Batı’da isnadları ilk kez araştırma konusu edinmiş müsteşriktir?
Doğru Cevap: "D" Josef Horovitz
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi, çağdaşçı İslâm düşüncesinin tenkit edildiği hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Peygamber’in sünnetine gereğinden fazla önem atfetmiştir.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi ‘‘tashih’’in manasını daha doğru ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Hadisin sahih olduğunun belirtilmesidir.
Soru Açıklaması
17.
Hadis ilminde ‘‘sözü sahibine dayandırma’’ anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İsnad
Soru Açıklaması
18.
Bir hadis Keşfü'l-hafâ'da aşağıdakilerden hangisi yapılarak bulunur?
Doğru Cevap: "D" İlk kelimesinden hareket edilerek
Soru Açıklaması
19.
Konkordans sisteminde aşağıdakilerden hangisine cilt ve sahife olarak atıfta bulunulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Ahmed b. Hanbel-Müsned
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.