Hadis
Büt 2015
1.
Aşağıdakilerden hangisi tavsif şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Beyan
Soru Açıklaması
2.
Kur’ân ve Sünnet’i anlamanın ve aralarındaki ilişkiyi en doğru şekilde kurmanın yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Anlama konusunda farklılıklar ortaya koymak
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi İslamın ütopik olmadığını gösteren doğrudan bir delildir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Peygamber’in mü'minler için örnek gösterilmesi
Soru Açıklaması
4.
"Allah Resûlü Hendek savaşı sonrasında ashabından ikindi namazlarını Kureyza yurdunda kılmalarını istedi. Ancak bazıları namazı yolda bazıları ise Kureyza yurdunda kıldılar. Olay Hz. Peygamber'e (s.a.v) söylendiğinde her iki gruba da bir şey demedi."

Söz konusu olay dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlışır?
Doğru Cevap: "C" Bazı sahabeler Kur'ân'ın emrine muhalif olduğunda, Hz. Peygamber'in sözünü dikkate almamışlardır.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi sünnetin tespiti için sahabe ve tâbi’ûn uygulamalarına da başvurulmasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sahabe ve tâbi’ûnun uygulamalarının Hz. Peygamber’in uygulamaları ile eşit kıymette olması
Soru Açıklaması
6.
‘‘Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi’’ adlı eserin müellifleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ahmed Nâim ve Kâmil Miras
Soru Açıklaması
7.
I. Fıkhü’l-hadîs
II. İlmü esrâri’l-hadîs
III. İlmü te’vîli akvâli’n-nebî
IV. İlmü mustalahâti’l-hadîs

Yukarıdakilerden hangileri Dirâyetü’l-hadîs ilmine tekabül eden yahut aynı anlamı çağrıştıran ilimlerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
8.
İlimle ilgili olarak Kur’ân âyetlerinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Âlimin peygamber varisi olduğu
Soru Açıklaması
9.
“Bir kısım insanları mağfiret beklentileri oyaladı. Böylesi; ‘Ben Rabbime hüsn-i zan besliyorum’ der, ama yalan söyler. Rabbine karşı iyi niyet besleseydi, iyi amel işlerdi” ifadeleri aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Hasan-ı Basrî
Soru Açıklaması
10.
“Mü’minler birbirlerini sevmede, birbirlerine acımada ve birbirlerini korumada bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar” hadisi aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgili değildir?
Doğru Cevap: "A" Mü’minler birbirlerinin ayıp ve kusurlarını örterler.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi “Allah Resûlü (s.a.v.), yatsı namazını kılmadan uyumayı, kıldıktan sonra sohbeti sevmezdi” hadisinden günümüz için çıkarılabilecek en önemli ilkelerden biridir?
Doğru Cevap: "D" nternet ve televizyonun ibadete engel olmasına izin vermemek
Soru Açıklaması
12.
Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından çizilen ve ekseninde Kur’ân olan yol haritasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Sünnet
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi “Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır…” şeklinde başlayan hadiste sıralanan haklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Komşuluk haklarına riayet et
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Batı’da isnadları ilk kez araştırma konusu edinmiş müsteşriktir?
Doğru Cevap: "B" Josef Horovitz
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm dünyasında çağdaşlaşma teşebbüslerinin ilk kez görüldüğü bölgedir?
Doğru Cevap: "D" Hint alt kıtası
Soru Açıklaması
16.
“İçinde haddesena ve ahberena geçmeyen hadis zerzavattır” sözü aşağıdakilerden hangisini gösterir?
Doğru Cevap: "D" İsnadsız rivayetlerin değersizliğini
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi ‘‘tashih’’in manasını daha doğru ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Hadisin sahih olduğunun belirtilmesidir.
Soru Açıklaması
18.
Aclûnî'nin Keşfü'l-hafâ adlı eserinden yararlanmak için aranılan hadisin ilk kelimesi bilinmelidir. Hadisin ilk kelimesi bilinmiyorsa, adı geçen kitap yardımıyla söz konusu hadisi bulma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kitabın sonundaki konularına göre tasnif edilen ve hadislerin ilk kısımlarını veren bölümünden istifade edilir.
Soru Açıklaması
19.
Şamile programında aranmak istenen kelimenin yazıldığı boşluğun karşısındaki "çek" işaretine basılmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sadece aranılan kelimeyi olduğu gibi arar.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.