Hadis
Vize 2015
1.
I. Devlet adamı olarak verdiği kararlar
II. Helâl ve haram konularında verdiği
hükümler
III. Arap örfünün dışındaki uygulamalar
IV. Hukuki davalarla ilgili verdiği kararlar

Hz. Peygamber’in (s.a.v) örnekliği yukarıdaki alanlardan hangisinde geçerlidir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi hadis dersine başlanmadan önce yapılması gereken adaba dair uygulamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Okunacak hadislerde geçen kelâmî-fıkhi tartışmalar hakkında bilgi vermek
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi bir hadisi doğru anlamak için yapılması gerekenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hadisin farklı tarîklerini harmanlayarak bir metin inşa etmek
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisinde anlam örtüşmesi bulunmaz?
Doğru Cevap: "C" Hadis - Metlüv vahiy
Soru Açıklaması
5.


hadisinin tercümesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kim bana itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Kim bana karşı çıkarsa Allah’a karşı çıkmış olur.
Soru Açıklaması
6.
Hz. Ömer, Hüdeybiye anlaşmasında Müslümanlar zillete razı oluyorlar düşüncesiyle itiraz etmiş, sonrasında ise bu davranışından dolayı çokça istiğfar edip köle azad etmişti. Hz. Ömer’in bu denli pişmanlık duymasındaki esas etken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Peygamber’in vahiyle desteklenmiş olduğu gerçeğini göz ardı etmesi
Soru Açıklaması
7.
"Sana da insanlara indirileni açıklayasın diye Kur'ân'ı indirdik" ayetinde Allah Resûlü'ne "açıklama" görevi verilmesi aşağıdaki ifadelerden hangisini doğrular?
Doğru Cevap: "A" Allah Resûlü, Kur'ân'ı açıklama görevini sünnetiyle icra etmiştir.
Soru Açıklaması
8.
Abdullah b. Ömer'in "Biz hiçbir şey bilmiyorken Allah bize Hz. Muhammed'i (s.a.v) gönderdi. O ne yaptıysa biz de aynısını yapıyoruz" ifadesi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Sahabilerin din algısında Hz. Peygamber merkezi bir konumdadır.
Soru Açıklaması
9.
Allah Teâla insanlara tebliğini ulaştırmak için aşağıdakilerden hangisine mutlaka görev vermiştir?
Doğru Cevap: "C" Peygamberler
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Allah Resûlü'nün (s.a.v.) ümmetini yapmaktan nehyettiği konulardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Bidate dalma
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi sünnetin bağlayıcılığını gösteren delillerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sünnet teriminin sadece Hz. Peygamber için kullanılması
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ‘‘sünnet’’ kavramının anlamına dahil edilemez?
Doğru Cevap: "C" Her çağın âlimlerinin öngördüğü yaşam biçimi
Soru Açıklaması
13.
Hz. Peygamber’in (s.a.v) hadisine göre, Peygamber’in zamanındakilerden öncekilerin helak olup gitmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Peygamberlerine çok soru sormaları ve peygamberleri hakkındaki ihtilâfları
Soru Açıklaması
14.
‘Muksirûn’ kavramını aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
Doğru Cevap: "D" Binden fazla hadis rivâyet eden yedi sahabeye verilen isimdir.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi ashâbın sünneti öğrenme, uygulama ve öğretme noktasındaki iştiyakının sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Çok hadis rivâyet ederek bu sahada meşhur olma arzusu
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki eser/müellif eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Maâlimü’s-sünen / Ahmed Naîm
Soru Açıklaması
17.
“Onlar abdestsiz olarak hadis rivâyet etmekten hoşlanmazlardı” sözüyle sahabe ve tâbiînin hassasiyetini dile getiren âlim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" el-A’meş
Soru Açıklaması
18.
“Kolaylaştırın, zorlaştırmayın…” hadisini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
Doğru Cevap: "D" Sevindirin, nefret ettirmeyin.
Soru Açıklaması
19.
“Ne olacak, adam ihtisası dışına çıkıp konuştuğu zaman işte böyle acâip-garâip şeyler söyler!” tespiti aşağıdaki ilim adamlarından hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" İbn Hacer el-Askalânî
Soru Açıklaması
20.
Bir hadiste geçen ve “hayra yormak” manasında gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tefe’ül
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.