Hadis
Final 2016
1.
Hz. Peygamber'e (s.a.s) Kur’an’da emredilen hususlardan olan "ittibâ" kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Hz.Peygamber’i bire bir örnek alarak O’na uyma
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi ashâbın sünneti öğrenme, uygulama ve öğretme konusundaki iştiyakının sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Çok hadis rivâyet ederek bu sahada meşhur olma arzusu
Soru Açıklaması
3.
Hz.Peygamber'in (s.a.s) "Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe yolunuzu şaşırmazsınız: Kur’an ve sünnetim" tavsiyesi ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kur'an ve sünnetin birbirinden ayrımına işaret etmiştir.
Soru Açıklaması
4.
Hadis terminolojisinde, “ Hz. Peygamber’in beşeri yönünü, yaşama üslubunu ve şahsî hayatını konu edinen rivayetler bütünü” için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Şemâil
Soru Açıklaması
5.
İlimle ilgili olarak Kur’an ayetlerinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Âlimin peygamber varisi olduğu
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi İslam sanatının şekil ve gaye birliğini sağlayan hakim özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Sonsuzluk fikrine vurgu yapması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın kendisine verdiği hikmetlerle yerli yerince hükmeden ve onu başkasına da öğreten kimsenin övüldüğü hadiste yer alan “hikmet” ifadesinin anlamlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Dili kullanmada maharet
Soru Açıklaması
8.
Hadis musannefâtı, aşağıdaki dini bilgi verilerinden hangisini içermez?
Doğru Cevap: "A" Nazariyat
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi “Âhir zamanda ilmi yayıp saçacağım ki erkek-kadın, köle,-hür, büyük-küçük herkes onu öğrensin” kudsî hadisi ile kastedilenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Salih amele sarılan insanların azalacağı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi sünnetin, müsteşriklerin öncelikle bu alana yönelmesine sebep olan özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hadislerin tevatüren nakledilmiş olması
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi çağdaşçı yaklaşıma yöneltilen eleştirilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Naslara lafızcı yaklaşılması
Soru Açıklaması
12.
Türkiye’de hadise yönelik sistemli tenkitler üzerinde en fazla etkili olmuş isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fazlurrahman
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi hadis ve sünnete dayanan ahlak sisteminin ana hedeflerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Bireysel ve toplumsal çözülmenin önlenmesi
Soru Açıklaması
14.
''Hesap günü insanı zor durumda bırakacak ve onu mahcup edecek her türlü eylem, tutum ve davranıştan sakınmak” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Takva
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi hadis kaynaklarında bireysel ve toplumsal ahlaka dair hadislerin yer aldığı bölümlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İstihsan
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi hadis metinlerinin tenkidinde dikkate alınan unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Modern bilimsel verilerle karşılaştırılması
Soru Açıklaması
17.
Hadisin sened veya metninde bulunan ve ancak hadis ilminde uzman olanların görebileceği gizli kusura ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" İllet
Soru Açıklaması
18.
Aclûnî'nin ‘‘Keşfü'l-hafâ’’ adlı eserinde bir hadisi bulabilmek için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi zorunludur?
Doğru Cevap: "D" Hadisin ilk kelimesinin
Soru Açıklaması
19.
Metin tenkidi unsurlarından biri olan "akl-ı selîm" kavramıyla kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Objektif akıl
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi sened tenkidinin sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hadislerin manasının belirlenmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.