Hadis
Vize 2016
1.
Kur’ân’ın anlaşılması konusunda fikrî ihtilafları en aza indirmenin yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Temel hadis kaynakları ile eşzamanlı okuma yapmak
Soru Açıklaması
2.
Son asırdaki Kur’ân sünnet bütünlüğüne dair yaklaşımlar dikkate alındığında ‘‘ehl-i Kur’ân’’ kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Dinin kaynağı olarak sadece Kur’ân’ın yeterli olduğunu savunanları
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.v) Kur’ân ayetlerini tefsir etme yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ders verir şekilde ayetleri açıklamak
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.v) Kur’ân ayetlerini açıklamaya yönelik sorumluluklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tahlil
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi bir hadisi doğru anlamak için yapılması gerekenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hadisin farklı tarîklerini harmanlayarak bir metin inşa edilmesi
Soru Açıklaması
6.
Vahyi metluv ve vahyi gayri metluv ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Hz. Peygamber, her iki şekilde de Allah tarafından bilgilendirilmiştir.
Soru Açıklaması
7.
Hadis kaynakları aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi içermez?
Doğru Cevap: "D" Sahabe biyografileri
Soru Açıklaması
8.
Hadis metninde geçen ve az kullanıldığından anlaşılması güç olan lafızları konu edinen kelimeler bilgisi olarak tanımlanan hadis ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Garîbu’l-hadîs
Soru Açıklaması
9.
“Bazı hadis metinlerinde ortaya çıkan anlama zorluğunun ve probleminin aşılmasında, acele davranarak onu reddetmeyip sükûtu tercih etmek, haddini bilmek, çözüm yolu için imkân/zaman kollamak” şeklinde tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tevakkuf
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi ilk nesilden itibaren sünnetin kesintisiz biçimde aktarılmasını sağlayan sahabe uygulamalarından uygulamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hadisleri konularına göre sınıflandırarak kitaplarda toplama
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ilk dönemlerinde hakim olan sünnet tasavvurunu ortaya koyan hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sünnetin daha çok fıkhî değer ifade eden kısmına önem verilmesi
Soru Açıklaması
12.
Hadisleri anlama ve yorumlama esaslarından olan ‘‘muhtelifü’l-hadîs’’ ve ‘‘müşkilü’l-hadîs’’ olarak da anılan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İhtilâfü’l-hadîs
Soru Açıklaması
13.
Hadisleri fehm ve istinbat yöntemleriyle ele alan hadis ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dirâyetü’l-hadîs
Soru Açıklaması
14.
Hadislerin isnad zincirleri tetkik edilerek Hz. Peygamber’e (s.a.v) ulaşmasının ele alındığı hadis ilmi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Rivâyetü’l-hadîs
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi "muksirûn" sahabelerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Abdullah b. Abbas
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi sünnetin tespiti için sahabe ve tâbiûn uygulamalarına başvurulmasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sahabe ve tâbiûnun uygulamalarının Hz. Peygamber’in uygulamaları ile eşit kıymette olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.